Konferanser om spesialpedagogikk og inkludering

Spesialpedagogikk og inkludering – hvordan gjør vi det? Høsten 2023 inviterer vi til regionale erfaringskonferanser om arbeidet med kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Alle barn og unge skal få mulighet til utvikling, mestring, læring og trivsel – ut ifra sine forutsetninger. Det er målet med Kompetanseløftet.

Nå inviterer vi til regionale konferanser med faglig påfyll, inspirasjon og deling av erfaringer.

Vi vet at det er mange barn og unge som opplever utfordringer i barnehage- og skolehverdagen. Ofte gjør det seg synlige i form av høyt fravær, mobbing, utrygghet, faglige vansker, manglende inkludering eller utagerende oppførsel. Utfordringene starter ofte allerede i barnehagealderen, og kan ha komplekse årsaker.

Det er nødvendig med felles innsats for å gripe tak i denne typen utfordringer tidlig nok og godt nok. Vi trenger et bedre samarbeid mellom barnehage og skole og mellom de ulike aktørene som utgjør laget rundt barna og elevene.

Målet med konferansene

Vi tror det er viktig at vi som skal få til dette løftet sammen møtes. Gjennom konferansene ønsker vi å:

  • Skape mer felles forståelse av utfordringene – og mulighetene
  • Legge til rette for at vi kan lære av hverandre og dele både utfordringer og gode eksempler
  • Gi muligheter for å etablere nyttige kontakter og bygge nettverk
  • Gi faglig påfyll og inspirasjon for videre arbeid

Meld deg på

Dette blir viktige konferanser for alle som jobber med barn og unge, så hvis du jobber med barn og unge: trykk på lenken for å lese mer, og meld deg på. Det er ingen konferanseavgift, og arrangøren dekker lunsj begge dager, og konferansemiddag. Påmeldingsfristen er 15. juni.

Meld deg på konferansen i Oslo 18.–19. oktober

Oslo- konferansene dekker Oslo, Viken, Innlandet, Vestfold Telemark + «oppsamling» fra andre regioner ved behov.

Meld deg på konferansen på Gardermoen 24.–25. oktober

Oslo- konferansene dekker Oslo, Viken, Innlandet, Vestfold Telemark + «oppsamling» fra andre regioner ved behov.

Meld deg på konferansen i Stavanger 8.–9. november

Dekker Agder, Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal.

Meld deg på konferansen i Bodø 15.–16. november

Dekker Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

Hvem bør delta?

Vi inviterer hele "laget" rundt barn og unge; ledere, lærere og ansatte i kommune/fylkeskommune, barnehage, skole, SFO, PPT og andre relevante tjenester. Eksempler på andre tverrfaglige tjenester er helsestasjoner og skolehelsetjenesten, barnevern, barne- og ungdomspsykiatrisk tjeneste (BUP) og andre sosiale tjenester. Kompetansepartnere i UH-sektoren er også en viktig målgruppe for konferansen. Målgruppen omfatter både kommuner, fylkeskommuner og private eiere. 

Deltakelse i konferansene vil være en del av det lokale utviklingsarbeidet i kompetanseløftet, og det er anledning til å benytte tildelte midler i kompetanseløftet for å muliggjøre bred deltakelse fra partnerskapene.

Vi har innlegg fra kommuner og fylkeskommuner, PP-tjenesten, barnehager og skoler, UH, Barneombud, Statped og flere direktorateter (Utdanningsdirektoratet, Bufdir og Helsedirektoratet). 

Aktuelle tema

  • Barn og unge i sentrum – Hvordan opplever barn og unge sin situasjon, hvordan kan de medvirke og hvordan ivaretar vi deres rettigheter og behov?
  • Ny opplæringslov – Hva betyr det i praksis?
  • PP-tjenesten – Hvordan møte nye forventninger til rolle og samarbeid?
  • Kompetanseutvikling – Hvordan går vi fra planlegging til tiltak og handling?
  • Laget rundt – Hvordan utvikle samarbeid på tvers av sektorer og yrkesgrupper?