Mandat for samarbeidsforum i fag og yrkesopplæring

Samarbeidsforumets sammensetning

Samarbeidsforumet skal sikre medvirkning for aktørene i ordningen, og skal inkludere representanter for arbeidslivet (inkl. partene i arbeidslivet lokalt), lærerorganisasjonene, yrkesopplæringsnemnda, private videregående skoler godkjent etter friskoleloven § 2-1 og relevante tilbydere av kompetanseutvikling. Statsforvalteren kan inviteres til å delta i samarbeidsforum som observatør. Det er opp til fylkeskommunen å vurdere hvilke andre samarbeidsparter som kan være representert i forumet.
Samarbeidsforumet må ivareta tilstrekkelig representativitet og ha en hensiktsmessig størrelse. Sammensetningen må sikre en god balanse mellom de ulike aktørene.

Samarbeidsforumets ansvar og oppgaver

Samarbeidsforum har som oppgave å bli enige om en overordnet og langsiktig kompetanseutviklingsplan, og en årlig disponeringplan for tilskuddsmidlene.
Samarbeidsforumet skal vurdere hvordan lokale behov for kompetanseutvikling kan møtes. Forumet skal bli enige om en langsiktig plan for prioriterte kompetanseutviklingstiltak. Planen skal være basert på lokale kompetanseutviklingsbehov. Samarbeidsforumet oppfordres til å drøfte hvordan kompetansetiltakene skal evalueres lokalt, ref. pkt. 5 i retningslinjene.

Fag- og yrkesopplæringen inngår også som målgruppe i Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. For kompetanseløftet vises det for øvrig til retningslinjer for tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring.

Samarbeidsforumets årlige disponeringplan for tilskuddsmidlene skal beskrive:

  • Den andelsmessige disponeringen av midlene mellom fylkeskommunen og de øvrige aktørene, som legges til grunn i videre anskaffelser.
  • Hvilke tiltak som prioriteres, hvilke målgrupper som skal delta og tiltakenes varighet.
  • Hvordan tiltaket oppfyller kriteriene for bruk av tilskuddsmidler.
  • Hvilke kompetansemiljøer som brukes.
  • Fylkeskommunenes egenfinansiering (eksempelvis i form av egne midler og/ eller en ressursstilling).

Langsiktig kompetanseutviklingsplan

Prioriteringen av tiltak skal være forankret i kompetanseutviklingsplan i samarbeidsforumet. Planen skal vise samarbeidsforumets overordnede rammer og prioriteringer i et langsiktig perspektiv, og skal bidra til forutsigbarhet for aktørene.

Samarbeidsforumet oppfordres til å se etter- og videreutdanning i sammenheng når kompetansebehovet vurderes.

Samarbeidsforumets koordinator

Fylkeskommunen har koordineringsansvar for samarbeidsforumet. Dette innebærer et ansvar for:

  • å forberede saksdokumenter, inkludert koordinere forumets arbeid med en langsiktig kompetanseutviklingsplan
  • å sikre informasjonsflyt mellom samarbeidsforumets deltakere
  • å sikre aktørenes medvirkning i forumet
  • å informere samarbeidsforum om rapportering til Udir