Vurdere behov, sette mål og planlegge tiltak

Barnehage- og skoleeier setter mål og gjøre prioriteringer for lokal kompetanseutvikling utfra barnehagenes og skolenes mål.

Regjeringen setter høye krav i sektormålene for barnehage og skole, i rammeplan for barnehagen og i læreplanverket for grunnskole og videregående opplæring. For å oppfylle disse kravene er det nødvendig med god kompetanse hos alle som jobber med barn og elever. 

Det er eiers ansvar å legge til rette for at barnehagen og skolen har nødvendig kompetanse for å nå disse målene. Staten legger til rette for ressurser og tiltak som kan støtte opp om det lokale arbeidet med kompetanseutvikling.

I det lokale arbeidet med vurdering av behov og planlegging av tiltak, er det nødvendig med en helhetlig tilnærming.

Vurdering og planlegging krever bred involvering

For å lykkes med utviklingsarbeidet i barnehage og skole er det viktig å involvere ansatte og ledere i beslutningsprosesser. Det skal bidra til at

  • tiltakene møter de lokale utfordringene mer treffsikkert
  • lærerprofesjonen og andre ansatte får et eierskap til tiltakene
  • ansatte har tillit til de miljøene som skal bistå
  • forankringen blir bedre og potensialet for endring større

Ledere og ansatte må ha en aktiv rolle i å definere behov og vurdere hvilke kompetansetiltak som skal gjennomføres. Det forutsetter at aktørene må bli enige om hvilke utfordringer de har, og hvordan de best kan løses.

Barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling

Tiltakene skal fremme kollektive prosesser som utvikler hele barnehagen og skolen. Noen ganger omfatter dette hele personalet, i andre tilfeller deler av personalet.

Arbeidsplassbasert kompetanseutvikling
Arbeidsplassen blir brukt som læringsarena for å fremme individuelle eller kollektive prosesser.

Ledelsen har en sentral rolle i vurdering av kompetansebehov og planlegging av tiltak. De har ansvar for å igangsette prosesser for å vurdere behov og tiltak, og de må sikre god dialog med barnehage- og skoleeier. Ledelsen har også et ansvar for å sette vurdering og planlegging i et system