Kompetanse som grunnlag for kvalitet

Den viktigste forutsetningen for god kvalitet er ansattes kompetanse og deres evne til å legge til rette for barn og unges læring og utvikling.

Barnehage- og skoleeiere skal utvikle egne mål for virksomheten basert på lokale behov og nasjonale føringer.

Fylkeskommunene har ansvar for kvaliteten i opplæringen av lærlinger, og kompetansen til instruktører og faglige ledere i bedrift.

Ansatte, ledere og barnehage- og skoleeiere må samarbeide om å identifisere utfordringer og utvikle tiltak bygget på forskningsbasert kunnskap og felles erfaring. For fag- og yrkesopplæringen er det viktig med et godt samarbeid med arbeidslivet.

I arbeidet med å utvikle kvalitet lokalt i barnehage og grunnopplæring er det aktuelt å vurdere hvordan ulike lokale og nasjonale tiltak kan inngå: etter- og videreutdanning med statlig støtte, nettbaserte støtteressurser, arbeid med rammeplan og læreplaner og ulike lokalt finansierte støttetiltak.

Kvalitet i kompetanseutvikling

For at kompetansetiltakene skal fungere godt, må tiltakene ta utgangspunkt i lærerens og instruktørens erfaring, kunnskap og holdning til yrket, og til den aktuelle konteksten i barnehagen eller skolen.

Tiltakene må henge godt sammen med rammeplan, læreplaner og nasjonale og lokale mål.