Fire prinsipper for god underveisvurdering

All vurdering som foregår underveis i opplæringen er underveisvurdering. Den skal være et redskap i læreprosessen, gi grunnlag for tilpasset opplæring og bidra til at elever og lærlinger øker kompetansen sin i fag.

Du finner flere filmer nederst på siden.

 

Vurderingsforskriften er på høring. Nettsidene om vurdering vil bli oppdatert når endringer i forskriften er besluttet.

Det er særlig fire prinsipper som er sentrale for å få til en læringsfremmende underveisvurdering. Disse fire prinsippene er forskningsbaserte og en del av forskrift til opplæringsloven. Alle elever og lærlinger har rett på underveisvurdering.

 1. Elevene og lærlingene skal forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem
   Om å arbeide med læreplan, mål, kjennetegn og kriterier.
 2. Elevene og lærlingene skal få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen.
  Les om å gi elevene gode faglige tilbakemeldinger.
 3. Elevene og lærlingene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg.
  Les om å gi elevene gode faglige tilbakemeldinger.
 4. Elevene og lærlingene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling.
  Om elevinvolvering og involvering av lærlinger.

Gjennom underveisvurderingen får lærer eller instruktør og elever eller lærlinger informasjon om den faglige utviklingen. Når vurderingsinformasjonen brukes til å fremme læring og tilpasse opplæringen, kalles det vurdering for læring.

vurdering i grunnskolen er all vurdering fra 1. trinn og fram til standpunktvurdering på ungdomstrinnet. I videregående opplæring er underveisvurdering all vurdering fram mot standpunktvurdering og eksamen, og all vurdering i bedrift fram mot fag- og svenneprøve.

Forskrift til opplæringsloven (forskrift til friskoleloven)

§ 3-11. Undervegsvurdering
Undervegsvurdering i fag skal brukast som ein reiskap i læreprosessen, som grunnlag for tilpassa opplæring og bidra til at eleven, lærlingen og lærekandidaten aukar kompetansen sin i fag. Undervegsvurderinga i fag, i orden og i åtferd skal givast løpande og systematisk og kan vere både munnleg og skriftleg.

Undervegsvurderinga skal innehalde informasjon om kompetansen til eleven, lærlingen og lærekandidaten og gi rettleiing om korleis ho eller han kan utvikle kompetansen sin i faget.

Eleven, lærlingen og lærekandidaten har minst éin gong kvart halvår rett til ein samtale med kontaktlæraren eller instruktøren om utviklinga si i forhold til kompetansemåla i faga. Samtalen kan gjennomførast i samband med halvårsvurderinga utan karakter, jf. § 3-13 og i samband med samtalen med foreldra etter § 20-3 og § 20-4.

Læraren skal i undervegsvurderinga vurdere om eleven har tilfredsstillande utbytte av opplæringa, jf. opplæringslova § 5-1 og § 5-4.

Lærekandidatar og elevar med individuell opplæringsplan skal både ha undervegsvurdering og rettleiing i samsvar med den opplæringsplanen som er utarbeidd for dei, jf. opplæringslova § 5-5 første ledd.

Rundskriv om individuell vurdering

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!