Hver enkelt læreplan i Kunnskapsløftet 2020 inneholder en omtale av hva underveisvurdering i faget handler om. Denne omtalen har som formål å tydeliggjøre hvordan elevene og lærlingene kan utvikle og vise kompetanse sin. Omtalene kan derfor gi tips til hvordan dere kan se etter tegn på læring i faget.

Bevisst bruk av observasjon og læringsdialog

Det finnes ofte informasjon om elevenes eller lærlingenes læring som ikke blir brukt aktivt. Det er ikke bare prøver eller skriftlig arbeid som gir slik informasjon – det kan like gjerne være dialogen med dem eller observasjon av praktisk arbeid underveis i opplæringen.

Den daglige dialogen og faglige samtaler før, underveis og i etterkant av et arbeid, kan gi mye informasjon om elevene eller lærlingenes læring. Involvering av eleven eller lærlingen kan bidra til at de selv får innsikt i hvor de er i sin læringsprosess, og de blir en viktig ressurs i vurderingsarbeidet. Sammen med eleven eller lærlingen kan lærer eller instruktør bygge videre på forståelsen som er vist og klargjøre manglende forståelse eller misoppfatninger. Les om å gi gode faglig tilbakemeldinger, og om å involvere elever og lærlinger.

Forslag til arbeidsmåter

I samtaler i klasser, grupper eller med elever og lærlinger enkeltvis, finnes det flere arbeidsmåter som kan brukes for å få informasjon om hvor elevene eller lærlingene er i sin læring.

Lærling i bedrift

Tenk igjennom når og hvorfor dere vurderer

I større grupper med elever kan disse arbeidsmåtene brukes:

Prøver som utgangspunkt for videre læring

Prøver kan være et nyttig verktøy for å finne ut hvor langt elevene har kommet i sin læring, men en prøve er sjeldent nok til at elevene eller lærlingene får vist bredden i sin kompetanse. Det er derfor viktig å se resultatene fra en prøve i sammenheng med annen informasjon.

Dersom prøver skal brukes for å få et øyeblikksbilde av hvor eleven eller lærlingen er akkurat nå, bør lærer eller instruktør ha tenkt nøye over når i opplæringsperioden prøven skal gjennomføres og hva som er formålet med den. De bør også ha et bevisst forhold til hvilken kompetanse, kunnskap eller ferdighet prøven skal måle.

Elevene og lærlingene skal gjennom opplæringen videreutvikle kompetansen sin. Det bør derfor alltid være  en tanke om hvordan resultatene fra en prøve skal brukes videre i arbeidet med læring. Et viktig spørsmål å stille er: Er det nødvendig å gjennomføre en prøve, dersom det ikke er tid til å følge opp resultatene?

Utdanningsdirektoratets prøver for elever

Utdanningsdirektoratet utvikler to typer prøver. Nasjonale prøver gir informasjon om ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Kartleggingsprøver er laget for å finne elever som trenger ekstra oppfølging tidlig i grunnskolen. Grunnleggende ferdigheter er en del av kompetansen elevene skal utvikle i fagene, og disse prøvene har derfor ikke informasjon om elevenes hele kompetanse i faget

Tenk igjennom før en prøve: