Involver elever og lærlinger i vurderingsarbeidet

Elever og lærlinger må få trening i å vurdere eget arbeid, reflektere over egen læring og faglige utvikling. Elever og lærlinger som er involvert i læringsarbeidet lærer bedre og blir mer motivert.

Å reflektere over egen læring og faglige utvikling er en svært viktig del av det å lære å lære, og sentralt i dybdelæring. Ved å involvere elever og lærlinger i vurderingsarbeidet får de et mer bevisst og reflektert forhold til

  • hvor de er i sin læring
  • hvor de skal
  • hvordan de best kan komme dit.

Dette innebærer å stimulere elevene og lærlingene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning. Dette handler også om at de vet hva de mestrer i faget, eller lærefaget, sett opp mot kompetansemålene i læreplanen. Når elever og lærlinger forstår egne læringsprosesser og den faglige utviklingen sin, bidrar det til selvstendighet og mestringsfølelse.

Ved å reflektere over egen og andres læring kan elever litt etter litt utvikle bevissthet om egne læringsprosesser. Elever som lærer å formulere spørsmål, søke svar og uttrykke sin forståelse på ulike måter, vil gradvis kunne ta en aktiv rolle i egen læring og utvikling. Gjennom arbeid med faglige utfordringer vil elevene få kunnskap om hvordan de lærer og utvikler seg i faget. Dypere innsikt utvikles når elevene ser sammenhenger mellom kunnskapsområder, og når de behersker et mangfold av strategier for å tilegne seg, dele og forholde seg kritisk til kunnskap. Overordnet del 2.4

Hvordan involvere elever og lærlinger i vurderingsarbeidet?

Å involvere elever og lærlinger er et gjennomgående prinsipp i all underveisvurdering, og en forutsetning for å få til en læringsfremmende vurdering. I arbeid med læreplan, mål, kjennetegn og kriterier, bør de involveres slik at de får en forståelse for hvor de skal og hva som forventes av dem. Involvering kan også handle om å kunne være med på å bestemme hvordan de kan få vise kompetansen underveis i opplæringen.

Elever og lærlinger lærer mer og blir mer motivert når de får mulighet til å bruke faglig relevante tilbakemeldinger til å forbedre arbeidet eller prestasjonen sin. Det kan være lettere for dem å forstå og bruke tilbakemeldingene dersom læreren eller instruktøren involverer elever underveis i læreprosessen.

En del lærere og instruktører har etter hvert god erfaring med å la elever og lærlinger vurdere egne besvarelser, arbeid eller prestasjoner, og dermed gi tilbakemeldinger til seg selv før læreren supplerer eller eventuelt korrigerer.

Involvering av elever og lærlinger i vurderingsarbeidet er omtalt i forskrift til opplæringslova § 3-10

Egen- og hverandrevurdering

Egenvurdering kan variere i tid og omfang, og spenne fra noen få minutters refleksjon til mer komplekse og tidkrevende aktiviteter. En del lærere legger til rette for at elever skal kunne vurdere hverandres faglige arbeid, i tillegg til sitt eget arbeid. Hverandrevurdering er ikke et forskriftsfestet krav, men kan være nyttig og læringsfremmende for elevene. Metoden forutsetter et godt og trygt læringsmiljø med tydelige faglige kriterier hvor tilbakemeldingene utelukkende baseres på faglige prestasjoner.

På samme måte som ved tilbakemelding fra lærer eller instruktør, bør tilbakemeldingene være konstruktive og peke fremover, slik at elevene og lærlingene kan hjelpe hverandre med å utvikle seg. Slik kan elever eller lærlinger være viktige læringsressurser for hverandre, og samtidig få god innsikt i eget læringsarbeid.

Her er noen eksempler på metoder som kan brukes i egen- og hverandrevurdering: