Forberede

 • Digitale kartleggingsprøver

  Fra 2023 blir alle kartleggingsprøvene digitale. Udir har kartleggingsprøver i lesing og regning for 1. og 3. trinn.

  Prøvene for 1. trinn er frivillige for skolene å gjennomføre, og prøvene for 3. trinn er obligatoriske. 1. trinnsprøvene gjennomføres på våren og 3. trinnsprøvene gjennomføres på høsten. 

  • Til våren skal 1. trinn gjennomføre kartleggingsprøver i regning digitalt. Kartleggingsprøven i lesing for 1. trinn er på papir.
  • Til høsten skal 3. trinn gjennomføre prøvene i regning digitalt. Kartleggingsprøven i lesing for 3. trinn er på papir.

  Våren 2023 skal alle kartleggingsprøvene gjennomføres digitalt.

  Kartleggingsprøven i engelsk utgår fra og med 2022.

  Prøver som gjennomføres på papir

  I 2022 kan skoler som ønsker det gjennomføre de inneværende kartleggingsprøvene i lesing for 1.trinn på papir. Denne prøven skal ikke bestilles i papirformat, men vil være tilgjengelig som PDF i PAS-prøver under Gjennomføring - Veiledninger og dokumenter i perioden 1. februar – 6. mai 2022. 

  De digitale kartleggingsprøvene i lesing (norsk og samisk) på 1. trinn er klare i 2023.

 • Trinn Prøve Obligatorisk eller frivillig? Gjennomføringsperiode Påmelding 
  1. trinn Lesing
  (norsk og samisk)*
  Frivillig

  14. mars - 6. mai (Uke 11 – 18)
  Prøvene er tilgjengelige 1. februar – 6. mai.

  Prøvene er tilgjengelige som PDF i PAS  prøver 1. februar – 6. mai 2022.
  1. trinn Regning Frivillig 14. mars - 6. mai (Uke 11 – 18)

  Åpen for påmelding i PAS – prøver, 1. februar - 5. mai 2022.

  3. trinn Lesing
  (norsk og samisk)
  Obligatorisk

  17. - 28. oktober 2022 (Uke 42 – 43)

  Åpen for påmelding i PAS – prøver, 12. september - 27. oktober 2022.
  3. trinn Regning Obligatorisk 17. - 28. oktober (Uke 42 – 43)

  Åpen for påmelding i PAS – prøver, 12. september - 27. oktober 2022.

  Kartleggingsprøvene for 2. trinn er avviklet, og skal ikke gjennomføres. 

  Kartleggingsprøver 1. trinn - frivillig

  • Kartleggingsprøvene i lesing* og regning for 1.trinn er frivillig. 
  • Gjennomføringsperioden våren 2022 er uke 11 - 18 (14. mars - 6. mai).
  • Kartleggingsprøvene i 2023 og 2024 gjennomføres på våren.

  * Den digitale prøven i lesing er først klar våren 2023. For våren 2022 kan skoler som ønsker det gjennomføre prøven på papir.  

  Kartleggingsprøver 3. trinn - obligatorisk

  • Kartleggingsprøvene i lesing og regning for 3.trinn er obligatorisk. 
  • Gjennomføringsperioden høsten 2022 er uke 42 - 43 (17.  oktober - 28. oktober).
  • Kartleggingsprøvene i 2023 og 2024 gjennomføres på høsten.

  Kartleggingsprøver på samisk

  Det utvikles egne kartleggingsprøver i lesing på nord-, sør- og lulesamisk.

  Kartleggingsprøvene i regning er oversatt og tilpasset nord-, sør- og lulesamisk. Skolen må melde på elever i PAS – prøver med riktig kode.

  Digitale kartleggingsprøver i lesing (norsk/samisk) på 1. trinn

 • Slik melder du på elever

  Skoleadministrator melder på elevene i PAS – prøver. 

  Film om forberedelser og påmelding.

  Innlogging for elever

  Prøven er åpen for gjennomføring mellom klokken 8 og 17 i gjennomføringsperioden.

  Elevene gjennomfører prøven ved å logge på elev.udir.no. Elever med FEIDE logger på med brukeren sin.

  Elever uten FEIDE-bruker benytter elevpassord og brukernavn. Disse er tilgjengelig for lærer (prøvegruppeansvarlig) eller skoleadministrator under «Elevpassord og brukernavn» i PAS – prøver. Elevene må taste inn prøvegruppens kodeord for å få tilgang til en prøve. Prøvegruppens kodeord finner lærer eller skoleadministrator under «Start og monitorer en prøve» i PAS – prøver. 

  Slik starter du prøven

  Elevene kan begynne på prøven etter at lærer eller skoleadministrator har trykket «Start prøve» i PAS – prøver. Etter at lærer har trykket «Start prøve» er prøven tilgjengelig for pålogging frem til kl. 16. Dersom elever skal logge inn for å ta prøven på et senere tidspunkt, må prøven startes på nytt i PAS – prøver.

 • Formålet med kartleggingsprøvene

  Kartleggingsprøvene i lesing og rekning, er laga for å finne elevar som treng ekstra oppfølging. Det er viktig at desse elevane blir sett tidleg i løpet slik at dei kan få tilbod om den tilrettelegginga dei har krav på. Kartleggingsprøvene er dermed også eit verktøy for å hindre at elevar fell frå seinare i opplæringsløpet.

  Resultata frå prøvene gir berre informasjon om elevar som er rundt eller under ei definert oppfølgingsgrense. Kartleggingsprøvene består av mange lette oppgåver. Derfor gir prøvene lite informasjon om elevane som får til alle eller nesten alle oppgåvene. Elevar som har alt rett eller nesten alt rett, er ikkje nødvendigvis spesielt flinke elevar. Derimot treng elevane som hamnar under oppfølgingsgrensa, ekstra tilrettelegging.

 • Det finst både obligatoriske og frivillige kartleggingsprøver. Kartleggingsprøvene i lesing og rekning på 3. trinn er obligatoriske for alle elevar. Prøvene i lesing og rekning på 1. trinn er frivillige prøver.

  Har skolen bestemt at dei skal gjennomføre frivillige kartleggingsprøver, er prøva obligatorisk for alle elevane på det aktuelle trinnet.

  Skolar med alternative læreplanar

  Skolar med alternative læreplanar kan søkje Utdanningsdirektoratet om anten å leggje prøvene på eit anna trinn enn det fastsette, eller søkje om fritak frå dei obligatoriske kartleggingsprøvene. Det same gjeld skolar som er godkjende på grunnlag av ei anerkjend pedagogisk retning. Ordlyden ”skal kunne søkje” gir ingen automatisk rett til fritak. Skolen må grunngi søknaden ut frå læreplanane. Vi viser til forskrift til opplæringslova § 2-4 tredje ledd og forskrift til friskolelova § 2-4 tredje ledd.

  Internasjonale og utanlandske skolar

  Internasjonale skolar og utanlandske skolar kan etter søknad til Utdanningsdirektoratet få fritak frå dei obligatoriske kartleggingsprøvene. Vilkåret for å gi fritak er at ”… det verkar openbert urimeleg at elevane skal delta i prøvene.” Dette kan komme av at dei obligatoriske kartleggingsprøvene vil vere formålslause til dømes på grunn av at elevane ikkje har fått opplæring i aktuelle læreplanar/kompetansemål som kartleggingsprøvene testar. Vi viser til forskrift til opplæringslova § 2-4 fjerde ledd.

  Elevar som får opplæring på ein mellombels opplæringsstad

  Elevar som er på ein mellombels opplæringsstad eller ein institusjon når prøvene blir gjennomførte, meldes på til kartleggingsprøver på lik linje med alle dei andre elevane på same trinn på heimeskolen. Dei skal gjennomføre prøvene på på den mellombelse opplæringsstaden. Skolen der eleven eigentleg høyrer heime, skal syte for at opplæringsstaden eller institusjonsskolen får tilgang til prøvene.

  Opplæringsstaden eller institusjonsskolen er ansvarleg for gjennomføringa.

 • Sjukdom eller anna fråvær

  Elevar som er sjuke på prøvedagen, eller som har anna fråvær, skal få moglegheit til å ta prøva i ettertid.

  Moglegheita til fritak frå prøvene er avgrensa

  Kartleggingsprøvene i lesing og rekning på 3. trinn er obligatoriske for alle elevar.  Moglegheita til fritak er difor avgrensa. Dersom skolen har bestemt at dei skal gjennomføre frivillige kartleggingsprøver, er prøva obligatorisk for alle elevane på det aktuelle trinnet. Da gjeld dei same moglegheitene til fritak som for obligatoriske prøver.

  To grupper elevar kan få fritak

  Det er to grupper elevar rektor kan vurdere å frita frå kartleggingsprøvene. Det gjeld elevar som allereie har

  • enkeltvedtak om rett til spesialundervisning.
  • enkeltvedtak om rett til særskilt språkopplæring for språklege minoritetar.

  I tillegg må det vere klart at resultatet frå prøven som eleven blir fritatt frå, ikkje vil ha noko å seie for opplæringa til eleven.

  Elevar med enkeltvedtak skal ikkje automatisk få fritak frå kartleggingsprøvene. Rektor skal i samråd med læraren gjere ein særskilt og individuell vurdering av om resultata til elevane med enkeltvedtak kan vere nyttige i tilrettelegging av opplæringa.

  Enkeltvedtak

  Avgjerda om fritak frå kartleggingsprøver er eit enkeltvedtak etter forvaltningslova.

  Dette inneber mellom anna at vedtaket skal

  • komme i god tid før prøva
  • vere skriftleg og grunngitt
  • gi informasjon om høve til å klage
  • seie kva for prøve det er gitt fritak frå
  • vise til heimel i lovverket

  Tilrettelegging

  Enkelte elevar kan ha behov for spesiell tilrettelegging i samband med gjennomføringa av ei kartleggingsprøve. Skolen skal syte for all slik tilrettelegging. Skolen må leggje behovet til den enkelte eleven til grunn for spesielle ordningar. Tilrettelegging kan for eksempel vere gjennomføring i ei lita gruppe, aleine eller med fleire pausar. Det er viktig at tilrettelegginga ikkje har ei form eller eit omfang som påverkar resultatet og gjer det mindre reelt.

 • Eksempelprøve for 1. trinn

  Eksempelprøven viser oppgavetyper og instruksjoner som elevene vil møte i de nye kartleggingsprøvene i regning for 1. trinn. Husk at elevene trenger hodetelefoner. Vi anbefaler hodetelefoner med ledning. Da unngår eleven tilkoblings- og batteriproblemer.

  Det er ikke meningen at elevene skal øve til kartleggingsprøvene, men det er lurt å forberede dem på oppgavetypene de vil få. Gå gjerne gjennom eksempelprøven sammen i klassen, og snakk om hvordan elevene skal svare og hva de kan gjøre om de ønsker å endre et svar. I tillegg bør elevene få lenken til prøven slik at de kan øve seg på å svare på egenhånd.

  Eksempelprøven er satt sammen av grupper av oppgaver. Hver gruppe innledes med en kort video som viser hvordan man svarer på oppgavene. Etter videoen får elevene 2 - 4 oppgaver. Oppgavene har en lydfil som gir en kort instruks om hvordan oppgaven skal besvares.

  Eksempelprøven er kortere enn selve kartleggingsprøven, men den har samme oppbygning. For å sikre at alle elevene får øvd seg på å svare på oppgavene er eksempeloppgavene litt enklere enn oppgavene i selve prøven. I eksempelprøven er det mulig å gå fram og tilbake mellom oppgavene. I selve kartleggingsprøven vil elevene bare kunne gå framover.

  Eksempelprøvene gir dere også mulighet til å finne ut om skolen har utstyret som kreves for å gjennomføre prøvene.

 • Rektor har ansvar for å gjøre seg kjent med IP-adesser og tekniske krav for gjennomføring av elektroniske prøver. Ansvaret kan delegeres til andre ansatte. 

  Les om IP-adresser og tekniske krav ved prøver.

  Kapasitet i det lokale nettverket

  Skolen må sørge for at det blir tatt hensyn til kapasiteten i det lokale nettverket. Skoleeieren skal gi brukerstøtte ved tekniske spørsmål. Skoleeieren kan kontakte statsforvalteren i sitt fylke dersom det er nødvendig.

 • Skolene skal selv informere foreldrene om kartleggingsprøvene. 

  Det viktigste å informere i forkant av gjennomføringen er

  • at prøvene i lesing og regning på 3. trinn er obligatoriske for alle elever
  • hvilke eventuelle frivillige prøver skolen har valgt å gjennomføre, og at disse også da er obligatoriske for alle elever
  • når prøvene gjennomføres
  • hva formålet med prøvene er

  Ta gjerne utgangspunkt i artikkelen Hva er kartleggingsprøver?.

  Skolen kan også dele lenken til eksempelprøven med foreldrene. Prøven ligger åpent og krever ikke passord.

Gjennomføre

 • Informasjon om prøven

  Kartleggingsprøven i regning består av to deler. Alle elevene skal ta del 1. En stor gruppe elever får til så mye i del 1 at de vil være over oppfølgingsgrensen. Elever som er enten under eller i nærheten av oppfølgingsgrensen må ta del 2. Resultatene i del 2 avgjør om de er over eller under denne grensen.

  Etter del 1 skal det være en pause før elevene som er under eller i nærheten av oppfølgingsgrensen gjennomfører del 2. Del to kan gjennomføres samme dag, eller når som helst i løpet av gjennomføringsperioden.

  Du finner utfyllende informasjon om gjennomføringen i PAS – prøver, under "Gjennomføring".

  Resultatvisning i PAS – prøver

  Når alle elevene har avsluttet prøven, viser resultatvisningen i PAS – prøver hvilke elever som er under oppfølgingsgrensen. For elevene under oppfølgingsgrensen vil resultatene for alle oppgavene være tilgjengelige i resultatvisningen. For elever over oppfølgingsgrensen vil det bare vises at de er over oppfølgingsgrensen.

  Navigering i prøven

  Kartleggingsprøven er bygget opp av sekvenser, på samme måte som eksempelprøven. Hver sekvens inneholder en kort instruksjonsvideo og 3-4 oppgaver av samme type. Alle oppgaver har i tillegg en lydfil som gir en kort instruksjon om hva elevene skal gjøre.

  Prøven er konstruert slik at elevene bare kan gå fremover til neste oppgave, ikke tilbake. Det er derfor viktig at elevene gjør seg helt ferdig med en oppgave før de går videre til neste.

  Utstyr til prøven

  Kartleggingsprøven i regning gjennomføres digitalt på enten læringsbrett, bærbar PC eller stasjonær PC. Elevene trenger også hodetelefoner. I tillegg skal elevene ha tilgang på papir og blyant slik at de kan kladde dersom de ønsker det.

  Les mer om tekniske krav.

 • Informasjon om prøven

  Kartleggingsprøven i lesing for 1. trinn er på papir.

  Vi har laget instruksjoner som beskriver hvordan du gjennomfører prøven. Det er viktig at du setter deg godt inn i instruksjonene før du gjennomfører prøvene med elevene.

  Instruksjonsveiledninger finner du i PAS – prøver.

  Prøvetid

  Dere må sette av cirka 60 minutter til gjennomføringen av kartleggingsprøven i lesing for 1. trinn.

  Alle delprøvene skal gjennomføres innenfor en gitt tidsramme, og det er viktig at denne følges. 

  Tilretteleggingen skal ikke gå utover ferdigheten prøven måler

  Kartleggingsprøver i lesing måler elevens leseferdigheter. Det er derfor ikke anledning til å lese opp teksten, eller å bruke opplesingsprogrammer (som f. eks. lingdys og lingright). Det vil kunne påvirke elevens resultat.

 • Har du spørsmål om gjennomføringa, skal dei rettast tenesteveg. Det vil seie at

  • skoleleiaren skal ta kontakt med sin skoleeigar
  • skoleeigaren skal rette spørsmål til utdanningsavdelinga hos statsforvalteren i sitt fylke
  • statsforvalter skal ta kontakt med Utdanningsdirektoratet

Følge opp

 • Foreldre til elever som trenger ekstra oppfølging skal få tilbakemelding om resultatene fra kartleggingsprøven. De skal også få informasjon om hvilke tiltak skolen velger å bruke for å følge opp eleven videre.

 • Lærerveiledninger for vurdering og oppfølging 

  Veiledningene for vurdering og oppfølging er tilgjengelig i PAS – prøver, under "Gjennomføring". 

  Veiledningene gir råd og informasjon om hvordan du kan følge opp elevenes resultater etter prøvegjennomføringen. 

  For kartleggingsprøver på papir er vurderingsveiledning med fasit inkludert i oppfølgingsveiledningen. Den skal du bruke når du vurderer elevenes besvarelser. 

  Resultater

  For papirprøvene kan du bruke våre registreringsskjema (excel) til å skrive inn elevenes resultater. Registreringsskjemaene ligger i PAS – prøver, under "Gjennomføring". 

  For de elektroniske prøvene finner du (prøvegruppeansvarlig) resultatene i PAS – prøver, under "Resultater". 

  Resultatene er en del av elevenes underveisvurdering

  Sammen med annen informasjon om elevenes læring, skal resultatene fra kartleggingsprøvene danne grunnlag for å tilpasse opplæringen. 

 • Skoler som har kultur for gjensidig tillit og samarbeid, både mellom lærere og mellom lærer og skoleledelse, lykkes bedre i å hjelpe elevene enn skoler der de ansatte jobber alene og uten støtte fra skoleledelsen. Våre råd er ment å støtte skoleleder i arbeidet med å heve kvaliteten på skolen, i samarbeid med lærerne.

  Resultatene fra kartleggingsprøver kan for eksempel brukes som utgangspunkt for å

  • snakke om hvordan skolen arbeider med grunnleggende ferdigheter
  • avdekke behov for faglig oppdatering i personalet på skolen
  • etablere nye rutiner for oppfølging eller tilsvarende

  Skoleleders ansvar før, under og etter gjennomføring

  Før gjennomføring

  Fordel oppgaver mellom lærer, ledelse og eventuelt administrativt personale. 

  Gjør deg godt kjent med beskrivelsen av hva kartleggingsprøver er, og hva de måler.

  Gjør deg godt kjent med den generelle støtten om hvordan dere skal forberede, gjennomføre og følge opp prøvene. Husk at du i forkant av gjennomføringen må:

  Under gjennomføring

  Under gjennomføringsperioden skal skoleledere støtte lærerne og elevene, for å sikre at alle opplever en god gjennomføring. Skoleledelsen skal sørge for at lærerne har tilstrekkelige ressurser til å støtte alle elevene gjennom perioden.

  Etter gjennomføring

  Etter gjennomføringen skal resultatene av kartleggingsprøvene brukes til å

  • følge opp elever som har resultater under, på eller nær bekymringsgrensen
  • vurdere om skolens metoder og rutiner er gode nok for å fange opp de svake elevene tidlig nok
  • jobbe for at det er færre elever man er bekymret for neste år, både på det samme trinnet og også på de andre trinnene
  • informere foreldrene til barna som er under bekymringsgrensen om resultatet, og hva skolen har planlagt for at eleven skal bli bedre

  Skoleledere har det overordnede ansvaret for at dette skjer. 

  Råd til skoleledere

  Hvordan følge opp kartleggingsprøvene etter gjennomføring

  Resultatene har verdi for skolen

  Skoleleder må ta ansvar for at skolens samlede erfaring og kunnskap blir bragt videre til resten av skolen og dermed også blir til nytte for kommende elever.

  Det er viktig at enkeltelever som trenger det får oppfølging etter prøvene slik at de får bedret sine ferdigheter. Det er også viktig at læreren forstår hva resultatene innebærer for klassen og for lærerens egen praksis.

  Skoleleder bør analysere skolens resultater på kartleggingsprøvene, for å se hva skolen kan lære av resultatene. Det aller beste er om både lærere og ledelse gjør dette sammen.

  Det lærer og rektor forstår og lærer om seg selv og sin skole, vil være med å virke forbyggende for kommende elever slik at færre havner under bekymringsgrensen i fremtiden. Da får kartleggingsprøvene en verdi som er større enn resultatene for den enkelte elev.

  Dette vil bidra til at

  • resultatene fra kartleggingsprøvene brukes til forebyggende tiltak og skoleutvikling
  • skolen blir dyktigere til å tidlig fange opp elever som trenger ekstra oppfølging
  • andel elever på eller under bekymringsgrensen over tid blir lavere

  Analysere elevresultater fra kartleggingsprøver

  Skoleledelsen har ansvar for at både enkeltelevene, skolen og lærerne lærer noe av kartleggingsresultatene.

  Det kan være lurt å samarbeide med lærere på flere trinn når dere skal analysere resultatene fra kartleggingsprøvene. Både lærerne på det aktuelle trinnet, men også lærerne på trinnet over og under, kan ha nytte av å være med på, og av å bidra i, analysene.

  En analyse av hele trinnets resultater – både per år, men også flere år sett i sammenheng –  kan gi et en pekepinn på hvordan det står til med skolen og peke på utviklingsområder for enkeltlærere, grupper av lærere og team, og kanskje også hele personalet. Et eksempel på dette er om man finner begreper eller ferdigheter som mange elever ved skolen strever med år etter år. Dette kan bety at skolen ikke arbeider godt nok med akkurat dette, og at et felles løft er nødvendig.

  Skoleledelsen bør være med både for å systematisere arbeidet og for å sikre at informasjonen fra resultatene blir fulgt opp, og bragt videre.

  Samarbeid og kompetanseutvikling på skolen

  Vi anbefaler at skoleledere og lærere drøfter hva resultatene forteller om elevene på skolen. Slike samtaler kan foregå klassevis, trinnvis eller for et samlet småtrinn.

  Klasse eller trinnvis drøfting bør dreie seg om:

  • Hvordan bør vi følge opp resultatene for enkeltelever og grupper av elever?

  Drøfting på tvers av trinn bør dreie seg om:

  • Hva kan skolen lære av resultatene?
  • Hvordan kan resultatene brukes til forebygging for kommende elever?
  • Hvordan kan resultatene brukes til å utvikle skolens praksis i lese- og regneopplæring, og i engelsk?
  • Har elevene på skolen tilstrekkelige digitale ferdigheter?
  • Hvordan kan erfaringer fra ett trinn overføres til trinnet eller trinnene under?

  Hvordan følge opp tiltak på skolen

  Elevtiltak

  Det bør skilles mellom tiltak som foregår innenfor rammen av ordinær tilpasset undervisning i vanlig klasse, og særskilte tiltak til enkeltelever eller grupper av elever. Dersom gjennomgangen av resultater fra kartleggingsprøvene viser at skolen har grupper av elever som strever med de samme aspektene ved de grunnleggende ferdighetene, kan skolen vurdere å lage egnede «kurs» for grupper av elever. Tiltak bør alltid planlegges i samarbeid mellom ulike aktører på skolen som spesialpedagog, lese-/regnelærer, kontaktlærer og trinnleder.

  Lærertiltak

  Dersom gjennomgangen av resultater på kartleggingsprøven viser at skolen ikke har arbeidet godt nok med grunnleggende ferdigheter, bør tiltak settes inn for å øke bevissthet rundt grunnleggende ferdigheter og eventuelt også kompetanse i lærerteamet.  

  Hvor lenge skal resultatene av kartlegging følges opp?

  Spørsmålene under kan brukes til å gjøre en vurdering på skolen:

  • Når vet man om en elev har gode nok grunnleggende ferdigheter til at disse kan støtte læring i fag?
  • Når og hvordan vet en skoleleder at gode rutiner er utviklet og iverksatt på alle trinn?
  • Når vet en lærer eller en skoleleder at læreren har god kompetanse til å arbeide med å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og digital kompetanse?

  Vi advarer mot å se på resultater fra kartleggingsprøvene for et enkelt år for å avgjøre om skolen har nådd sine mål. Det kan være forskjeller i elevgruppen som gjør at resultater varierer fra år til år. Samtidig kan det å følge resultater over tid og å gjennomføre jevnlig evaluering av skolens praksis og sammenligne med tidligere resultater, gi en god indikasjon om iverksatte tiltak virker som planlagt.

  Forskjellen på å følge opp og på å forebygge

  Kartleggingsprøver blir gjennomført i perioden mars – april hvert år. Mange skoler bruker april og mai til å analysere resultatene. Selv om det er kort tid igjen av skoleåret til å gjennomføre tiltak i april og mai, anbefaler vi ikke at skolen utsetter arbeidet til høsten.

  Prøveresultater på elevnivå er ferskvare, tiltak for enkeltelever og samtale med foreldre bør iverksettes umiddelbart.

  Tiltak som er rettet mot grupper av elever, trinn eller utvikling i lærerpersonalet kan dere med fordel bruke litt mer tid på å planlegge.

  Det tar tid å følge opp prøveresultater. En prøve er ikke nødvendigvis fulgt opp dersom prøvene er rettet, foreldre og ledelse informert og enkelte tiltak gjennomført. Elever som er identifisert av kartleggingsprøven må følges opp over tid. Det samme må tiltak som iverksettes for å øke kompetansen blant skolens personale.

  Vi anbefaler at arbeidet skolen gjør knyttet til kartleggingsprøver blir innarbeidet i en årsplan. En årsplan kan gjøre det enklere å tenke på tiltak som kan gjennomføres gjennom hele skoleåret, og skolens retningslinjer knyttet til arbeid med kartleggingsprøven kan bli inkludert i planen. En slik årsplan flytter også fokus fra å følge opp og reparere, til å forebygge.

 • Det er skoleeiers ansvar at kartleggingsprøvene gjennomføres i tråd med retningslinjene. Skoleeier skal også se til at resultatene blir fulgt opp og at elever som havner under oppfølgingsgrensen på kartleggingsprøvene får nødvendig og tilpasset oppfølging.

  Skoleeier skal etterspørre hvilke tiltak og hvilken oppfølging skolen har satt i gang på bakgrunn av resultatene fra kartleggingsprøvene.

  Prøvene er ikke laget for å kunne sammenligne resultater med andre skoler, kommuner eller fylker, men for å brukes i klasserommet og på skolen.

 • Resultatene på kartleggingsprøvene skal ikke rapporteres til Utdanningsdirektoratet. Prøvene er ikke utviklet for å sammenstille resultatene. Derfor egner resultatene seg ikke som styringsinformasjon, og de kan ikke brukes til å sammenligne skoler, kommuner eller fylker.

 • Skolene kan selv bestemme om elevenes svar skal arkiveres eller makuleres etter at det pedagogiske arbeidet med prøvene er avsluttet. Skolene kan ikke publisere oppgaver, tekster eller illustrasjoner fra prøvene fordi prøvene inneholder opphavsrettslig beskyttet materiale.

  Prøvene har en levetid på omtrent fem år før de blir revidert. Det er derfor de samme prøvene som blir gjennomført flere år på rad. Dere må ikke bruke tidligere gjennomførte prøver for å øve på årets gjennomføring. Da vil formålet med prøven falle bort og dere får ikke korrekt informasjon om elevens nivå.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!