På denne siden finner dere støtte til å jobbe med regning som grunnleggende ferdighet. 

I regning innebærer det å resonnere og bruke matematiske begreper, fremgangsmåter, fakta og verktøy for å løse problemer og for å beskrive, forklare og forutse hva som skjer.

Elevene må blant annet gjenkjenne regning i ulike kontekster, stille spørsmål av matematisk karakter, velge holdbare metoder når problemene skal løses, være i stand til å gjennomføre dem og tolke gyldigheten og rekkevidden av resultatene.

Utvikling av ferdighet i regning går fra å bruke den i konkrete situasjoner til mer sammensatte og abstrakte situasjoner som er knyttet til ulike fagområder. Den utvikles også ved å kunne gjenkjenne konkrete situasjoner som kan løses ved regning, til å kunne analysere et vidt spekter av problemstillinger.

Eksempel for begynneropplæring

Vi har laget eksempler som skal gi støtte til å jobbe med regneferdighetene på småskoletrinnet, 1. til 4. trinn.

Eksempel for barne- og ungdomstrinnet

Vi har laget eksempler på tre temaer som dere kan bruke når dere jobber med regning som grunnleggende ferdighet.

Matematikksenteret har laget flere støtteressurser for å følge opp resultatene til nasjonale prøver.

Ferdighetsområder i regning