Kva er kartleggingsprøver?

Kartleggingsprøvene hjelper skolane og lærarane med å finne dei elevane som treng ekstra hjelp i løpet av dei første skoleåra.

Hvorfor trenger vi nye prøver?

I tråd med innføring av nye læreplaner skal vi utvikle nye prøver. Vi har ikke startet denne utviklingen ennå. Det skal vi gjøre sammen med elever, lærere, skoler og andre interessenter.

Det finst både obligatoriske og frivillige kartleggingsprøver i lesing, rekning og engelsk. Prøvene er laga for elevar frå 1. til 3. trinn.

Oppgåvene er laga for å finne dei elevane som treng ekstra hjelp og støtte. Du kan altså ikkje konkludere med at ein elev er ekstra god i rekning fordi ho eller han fekk til alle oppgåvene. 

Viktig at elevane ikkje øver på prøvene

Det er ikkje meininga at skolen og elevane skal øve på kartleggingsprøvene. Da mister lærarane moglegheita til å finne dei elevane som treng ekstra støtte og rettleiing.

Inga rapportering av resultata

Utdanningsdirektoratet samlar ikkje inn resultata på kartleggingsprøvene. Resultata skal ikkje brukast til å samanlikne skolar eller kommunar. Dei seier ingenting om kvaliteten på ein skole.

Dersom resultata viser at ein elev har behov for ekstra oppfølging, skal foreldra få tilbakemelding om prøveresultata og bli informerte om kva tiltak skolen set inn.

Oversikt over prøvene

Obligatoriske kartleggingsprøver

  • Lesing på 1., 2. og 3. trinn
  • Rekning på 2. trinn

Frivillige kartleggingsprøver

  • Rekning på 1. og 3. trinn
  • Engelsk på 3. trinn

Kartleggingsprøvene i rekning og lesing er omsette og tilpassa nord-, sør- og lulesamisk. 

Punktskriftversjonar av prøvene

Kartleggingsprøver i lesing og rekning finst i punktskriftversjonar på papir, og det finst og instruksjonsvideoar for elevar som er teiknspråkbrukarar.

Skolar som ønskjer å bestille punktskriftversjoner eller instruksjonsvideoar til prøvene, kan bestille dei hos Statped på nettbutikk@statped.no, eller telefon 02196.

Sjå oversikt over prøveperiode.

Dersom skolen eller kommunen vel å gjennomføre frivillige kartleggingsprøver, skal alle elevane på det aktuelle trinnet ta prøva.

Kan ein elev få fritak?

Elevar som er sjuke på prøvedagen, eller som har anna fråvær, skal få moglegheit til å ta prøva i ettertid.

Det er to grupper elevar som rektor kan vurdere fritak for.  Les meir om reglane for fritak.

Kva slags oppgåver får elevane?

Eksempel: 

  • Rekning: telje, sortere tal etter storleik, fullføre talrekkjer og rekne med pluss og minus
  • Lesing: skrive bokstavar, lese ord og lese setningar
  • Engelsk: kjenne att og forstå kjende og daglegdagse ord og uttrykk, munnleg eller skriftleg

Korleis blir prøvene laga?

Fagmiljø ved høgskolar, universitet og nasjonale senter utviklar prøvene i samarbeid med fagpersonar i Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet har ansvar for at prøvene blir utvikla i samsvar med kvalitetskrava i rammeverk for kartleggingsprøver, og at dei blir tilstrekkeleg kvalitetssikra.

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!