På denne siden finner dere støtte til å jobbe med lesing som grunnleggende ferdighet. 

Å kunne lese er å skape mening fra tekst. Lesing gir innsikt i andres erfaringer, meninger, opplevelser og skaperkraft, uavhengig av tid og sted. 

Leseutvikling krever gode strategier for å kunne søke og bearbeide informasjon. Bevisst bruk av lesestrategier som er tilpasset formålet med lesingen og med ulike teksttyper i fagene, er derfor avgjørende for å utvikle funksjonell leseferdighet.

Eksempel for begynneropplæring

Vi har laget eksempler som skal gi støtte til å jobbe med leseferdighetene på småskoletrinnet, 1. til 4. trinn.

Eksempel for barne- og ungdomstrinnet

Vi har laget eksempler på to temaer som dere kan bruke når dere jobber med lesing som grunnleggende ferdighet.

Ferdighetsområder i lesing