Yrkesfaglærer 2

Gjennom ordningen Yrkesfaglærer 2 skal fagpersoner fra arbeidslivet bli direkte involvert i opplæringen på yrkesfag.

Yrkesfaglærer 2-ordningen videreføres som en del av tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i fag- og yrkesopplæringen, og fylkeskommunene skal legge til rette for at ordningen styrkes. Ved å innlemme Yrkesfaglærer 2-ordningen i tilskuddsordningen får fylkeskommunene større fleksibilitet i bruk av midler, og bedre mulighet til å iverksette relevante kompetansetiltak ut fra lokale behov. 

Endringen trer i kraft fra 2023.

Hva er Yrkesfaglærer 2?

Gjennom ordningen Yrkesfaglærer 2 skal fagpersoner fra arbeidslivet bli direkte involvert i opplæringen på yrkesfag. Fagpersonen gir opplæring til yrkesfagelever om tema innen fagpersonens fagområde, og som er relevant for elevenes utdanningsprogram/programområde. Opplæringen kan finne sted på en skole eller i en bedrift.

Ordningen skal bidra til å

  • skape gode og nyttige relasjoner mellom skole og arbeidsliv
  • styrke de yrkesfaglige aspektene ved opplæringen
  • øke elevenes læringsutbytte og motivasjon for fagene
  • heve lærernes kompetanse.

Alle fylkeskommunene deltar i ordningen og får en årlig tildeling basert på en fordelingsnøkkel. Midlene kan for eksempel brukes til å kompensere bedriften eller fagpersonen som gir opplæring eller til transport av elevene til en bedrift.

Yrkesfaglærer 2-ordningen (tidl. lektor 2 for yrkesfag) startet opp i 2018.

Føringer for ordningen

  • Fagpersonen bør jobbe i lokalt eller regionalt arbeidsliv.
  • Fagpersonen må ha kompetanse som er relevant for det aktuelle utdanningsprogrammet/programområdet.
  • Opplæringen må knyttes til en eller flere relevante læreplaner i programfag på yrkesfag. Arbeidslivet og skolen skal inngå avtaler hvor det kommer fram hvordan opplæringen knyttes til læreplanen(e) og hvordan elevene skal vurderes.

Yrkesfaglærer 2-ordningen har likhetstrekk med hospiteringsordningen i fag- og yrkesopplæringen. Vi oppfordrer fylkeskommunene til å se disse ordningene i sammenheng, og se disse i sammenheng med Kunnskapsløftet 2020.

Hvem er ordningen for?

Ordningen er for videregående skoler med yrkesfaglige utdanningsprogram, og private skoler med yrkesfaglige utdanningsprogram som er godkjent etter friskoleloven § 2-1.

Kontakt fylkeskommunen

Kontakt din fylkeskommune om skolen din er interessert i å prøve ut ordningen.

Erfaringer fra ordningen så langt

Det er generelt gode tilbakemeldinger på Yrkesfaglærer 2-ordningen. Fylkeskommunenes rapporter for midler tildelt i 2021 viser at ordningen er aktuell og ettertraktet, men under pandemien har også denne ordningen hatt utfordringer med gjennomføringen. I de fleste fylkeskommunene er det gjennomført opplegg som en del av Yrkesfaglærer 2 ordningen. Antall opplegg som gjennomføres varierer fra fylkeskommune til fylkeskommune.