Læreplan i samisk som førstespråk (SFS1-04)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kompetansemål etter Vg3 - studieforberedende utdanningsprogram

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lytte til, systematisere og sammenholde informasjon i muntlige tekster og reflektere over innholdet
 • lytte til og vurdere argumentasjonen i muntlige tekster i ulike medier og ta stilling til innhold og formål
 • drøfte faglige emner ved hjelp av fagterminologi og helhetlig argumentasjon
 • bruke retoriske og digitale ferdigheter til å produsere og fremføre sammensatte tekster
 • sette sammen og fremføre et avgrenset litterært program

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • orientere seg i tekster av ulik kompleksitet og velge ut, sammenfatte og vurdere relevant informasjon
 • lese ulike tekster og bruke dem som utgangspunkt for egen tekstproduksjon
 • bruke kunnskap om tekst, sjanger, medium og språklige virkemidler til å planlegge, utforme og bearbeide egne tekster med klar hensikt, god struktur og saklig argumentasjon
 • skrive kreative, informative og resonnerende tekster, litterære tolkninger og retoriske analyser med utgangspunkt i samiskfaglige tekster
 • oversette og tilpasse andres tekster fra norsk til samisk
 • bruke kilder på en kritisk og etterprøvbar måte og beherske digital kildehenvisning
 • uttrykke seg med et presist og nyansert ordforråd og mestre språklige formkrav
 • mestre morfologi, syntaks og ortografi i egne tekster

Språk, kultur og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese tekster på de andre samiske språkene og samtale om likheter og ulikheter
 • vurdere de samiske språkenes stilling i samfunnet og sammenligne med språksituasjonen til andre urfolk
 • gjøre rede for samisk fortellertradisjon og sammenligne med noen andre urfolks fortellertradisjon
 • lese og tolke et utvalg av tekster, knyttet til perioden 1965 til 1995, og diskutere hvordan periodens samfunnsmessige og kulturelle trekk gjenspeiles i tekstene
 • bruke begrepsapparatet fra retorikken for å analysere og vurdere ulike typer sakprosatekster
 • gjennomføre en selvvalgt og kritisk og utforskende fordypningsoppgave med språklig, litterært eller annet samiskfaglig emne, og velge kommunikasjonsverktøy ut fra faglige behov

Side 12 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!