Læreplan i samisk som førstespråk (SFS1-04)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kompetansemål etter Vg2 - studieforberedende utdanningsprogram

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lytte til, vurdere og gi veiledende tilbakemelding på andres muntlige presentasjoner
 • bruke kunnskap om retoriske appellformer i diskusjoner og presentasjoner
 • presentere samiskfaglige emner og drøfte det framlagte stoffet
 • formidle faginnhold presist og bruke digitale medier og verktøy i formidlingen

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese og analysere tekster i ulike sjangere for å kunne ta stilling til spørsmål tekstene tar opp og verdier de representerer
 • skrive tekster med klar hensikt, god struktur og sammenheng
 • skrive kreative, informative og argumenterende tekster, utgreiinger, litterære tolkninger, drøftinger og andre resonnerende tekster
 • bruke ordavledninger og lånord i egne tekster
 • uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre språklige formkrav

Språk, kultur og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive ordklassene og diskutere morfologi og syntaks
 • gjøre rede for det samiske skriftspråkets historie
 • lytte til enkle tekster på de andre samiske språkene og samtale om likheter og forskjeller
 • gjøre rede for Samelovens språkregler og drøft hvordan tilrettelegge en trygg framtid for de samiske språkene
 • drøfte hvordan skole, samfunn og arbeidsliv kan støtte opp om tospråklighet
 • lese utvalgte tekster fra perioden før 1965, sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng og reflektere over språk og innhold
 • samtale om hovedperiodene i samisk litteraturhistorie gjøre rede for joiketradisjonen og joikens status, verdi og situasjonen før og nå
 • forklare argumentasjonen i sakprosatekster ved å bruke kunnskap om retorikk
 • analysere innhold og vurdere bruk av virkemidler i tekster hentet fra ulike digitale medier
 • referere til og vurdere kilder i aktuelle faglige situasjoner

Side 11 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!