Læreplan i samisk som førstespråk (SFS1-04)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kompetansemål etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 - yrkesfaglige utdanningsprogram

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner
 • bruke kunnskap om retoriske appellformer i presentasjoner
 • bruke faglige kunnskaper og begreper i samtaler om tekst og språk
 • kombinere auditive, skriftlige og visuelle uttrykksformer og bruke ulike digitale verktøy i presentasjoner
 • bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget utdanningsprogram i samtaler, diskusjoner og presentasjoner om skole, samfunn og arbeidsliv
 • mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa, og reflektere over innhold, form og formål
 • gjøre rede for argumentasjonen i andres tekster og skrive egne argumenterende tekster
 • skrive tekster med tema og fagterminologi tilpasset eget utdanningsprogram etter mønster fra ulike eksempeltekster
 • skrive kreative tekster med bruk av ulike språklige virkemidler
 • oversette tekster fra norsk til samisk og samtale om utfordringer ved gjendiktning og oversettelse
 • bruke ulike estetiske virkemidler og uttrykksformer i sammensatte tekster
 • vurdere og revidere egne tekster ut fra faglige kriterier
 • tilpasse språk og uttrykksmåter til ulike skrivesituasjoner i skole, samfunn og arbeidsliv
 • innhente, vurdere og bruke fagstoff fra digitale kilder i arbeid med egne tekster og følge regler for personvern og opphavsrett

Språk, kultur og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • mestre bøyning av verb og nomen
 • bruke ordavledninger og forklare hvordan nye ord og termer i samisk utvikles og hvordan lånord tilpasses
 • beskrive grammatiske særtrekk ved samisk språk og sammenligne med andre språk og forklare hvilke konsekvenser dette får i oversettingsarbeid
 • diskutere begrepene morsmål, førstespråk, tospråklighet og funksjonell tospråklighet og drøfte fordeler og utfordringer i flerspråklige samfunn
 • bruke ord og uttrykk knyttet til tradisjonelle næringer og moderne yrkesliv
 • lese utvalgte tekster fra perioden etter 1995, sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng og reflektere over språk og innhold
 • beskrive ulike sagn- og eventyrvarianter og gi eksempler på spor av kulturutveksling i sagn og eventyr fra noen andre folkegrupper
 • gjøre rede for et bredt register av språklige virkemidler og forklare hvilken funksjon de har

Side 10 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!