Læreplan i samisk som førstespråk (SFS1-04)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I samisk som førstespråk forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Muntlige ferdigheter i samisk som førstespråk er å ha evnen til å lytte, tale og samtale og kunne tilpasse språket til formål og mottaker. Dette er en forutsetning for kommunikasjon med andre både i sosialt samvær, arbeidsliv og deltakelse i offentlig liv.

Muntlige ferdigheter i samisk utvikles ved å lytte aktivt og ta ordet forberedt og spontant, og gjennom systematisk arbeid med muntlige sjangere og strategier i stadig mer komplekse lytte- og talesituasjoner. Det innebærer videre å lytte aktivt, forstå og drøfte emner og problemstillinger av økende omfang og kompleksitet.

Muntlige ferdigheter innebærer også evnen til å forstå sammenhengen mellom hverdagsspråk, sjargong og normert språkbruk. I tospråklig sammenheng betyr det å være bevisst om språkets egenart og viktigheten av å kunne bruke språket slik at samiskspråklige innen samme språkområde også kan forstå det som blir sagt. Samtidig må man også kunne se muligheten for kreativ kodeveksling for å skape spesiell effekt, der ord og begrep overføres mellom språkene, i motsetning til språkblanding.

Å kunne skrive i samisk er å uttrykke seg på en hensiktsmessig måte og kommunisere med andre ved å bruke skriftspråket. Det er også en måte å utvikle og strukturere ideer og tanker på, og en metode for å lære. Det betyr å lage tekster som kommuniserer, og som har god struktur og sammenheng.

Å skrive tekster i et bredt utvalg sjangere på skjerm og papir er område samiskfaget og norskfaget i fellesskap har et spesielt ansvar for. Det innebærer å være i stand til å planlegge, utforme og bearbeide tekster med ulik kompleksitet og med hensiktsmessig språk tilpasset formål og mottaker. Utviklingen av skriveferdigheter i samisk innebærer å arbeide systematisk med formelle skriveferdigheter, tekstkunnskap og ulike skrivestrategier. Det innebærer også å kunne uttrykke seg med stadig større språklig sikkerhet.

Å kunne lese i samisk er å skape mening fra tekster i ulike sjangere fra nåtid og fortid. Det innebærer å engasjere seg i tekster, og få innsikt i andre menneskers tanker, liv, opplevelser og skaperkraft. Det innebærer videre å kunne finne informasjon og forstå resonnementer og framstillinger i ulike typer tekster på skjerm og papir og å kunne forholde seg kritisk og selvstendig til leste tekster. Utviklingen går fra den første leseopplæringen og forståelse av enkle tekster til å kunne forstå, tolke, reflektere over og vurdere stadig mer komplekse tekster i ulike sjangere.

Utviklingen av leseferdigheter i samiskfaget innebærer å arbeide systematisk med lesestrategier tilpasset formålet med lesingen og med ulike typer tekster i faget.

Å kunne regne i samisk er å tolke og forstå informasjon i tekster som inneholder tall, størrelser eller geometriske figurer. Det innebærer å kunne vurdere, reflektere over og kommunisere om sammensatte tekster som grafiske framstillinger, tabeller og statistikk.

Utviklingen i regneferdigheter i faget forutsetter at det arbeides systematisk med tilegnelse av matematiske begreper gjennom bruk av talluttrykk, måle- og regnemåter på samisk og innebærer å skape helhetlig mening i stadig mer krevende tekster der ulike uttrykksformer må ses i sammenheng.

Digitale ferdigheter i samisk er å bruke digitale verktøy, medier og ressurser for å styrke språklæring, innhente og behandle informasjon, skape og redigere ulike typer tekster og kommunisere med andre. I denne sammenhengen er det viktig å kunne vurdere og bruke kilder på en bevisst måte. Digitale verktøy åpner for alternative arenaer for språkopplæring og gir muligheter til å bruke, utvikle og dele samisk tradisjonskunnskap og erfaringer. Bruk av digitale verktøy kan støtte og utvikle elevenes kommunikasjonsferdigheter og presentasjoner.

Utviklingen av digitale ferdigheter er en del av lese- og skriveopplæringen i samiskfaget og innebærer å finne, bruke og etter hvert vurdere og referere til digitale kilder i skriftlige og muntlige tekster. Videre innebærer det å utvikle kunnskap om opphavsrett og personvern, og ha en kritisk og selvstendig holdning til ulike typer av digitale kilder.

Side 4 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!