Læreplan i samisk som førstespråk (SFS1-04)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kompetansemål etter 7. årstrinn

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakta
 • uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres
 • opptre i ulike språkroller gjennom drama-aktiviteter, opplesing og presentasjon
 • bruke musikalske uttrykk og bilder i framføringer og presentasjoner
 • uttrykke seg med et variert ordforråd tilpasset kommunikasjonssituasjonen
 • presentere et fagstoff tilpasset formål og mottaker, med og uten digitale verktøy
 • vurdere andres muntlige framføringer ut fra faglige kriterier

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og reflektere over innhold og form i teksten
 • referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en tekst
 • forstå og tolke opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst
 • mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsetting
 • skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift, og bruke tastatur på en hensiktsmessig måte
 • skrive tekster med klart uttrykt tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt
 • skrive fortellende, beskrivende, reflekterende og argumenterende tekster etter mønster fra eksempeltekster og andre kilder, og tilpasse egne tekster til formål og mottaker
 • gi tilbakemelding på andres tekster ut fra faglige kriterier og bearbeide egne tekster på bakgrunn av tilbakemeldinger
 • oversette enkle tekster fra norsk til samisk
 • bruke digitale kilder og verktøy til å lage sammensatte tekster med hyperkoblinger og varierte estetiske virkemidler
 • velge ut og vurdere informasjon fra bibliotek og digitale informasjonskanaler

Språk, kultur og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gi eksempler på noen likheter og forskjeller mellom muntlig og skriftlig språk
 • bøye substantiv i entall og flertall
 • bøye verb i presens og preteritum og gjenkjenne imperativformer og kondisjonalisformer i de samiske språkene der disse finnes
 • bruke vanlige ordavledninger, sammensatte ord og noen possessive suffiks
 • gjenkjenne refleksive og resiproke pronomener
 • utføre grunnleggende setningsanalyse for å finne subjekt, verbal og objekt i setningen og vise hvordan tekster er bygd opp ved hjelp av begreper fra grammatikk og tekstkunnskap
 • samtale om hovedforskjeller mellom samisk og norsk og om hvordan majoritetsspråk påvirker samisk og reflektere over eget språkbruk
 • reflektere over hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker
 • forstå noe tale fra andre samiske språk
 • samtale om stedsnavn
 • bruke ord og begreper knyttet til tradisjonell kunnskap
 • samtale om diiddat/dijda/dïejvesh, ordtak og nárrideapmi/nárridibme/nerrehtimmie
 • presentere egne tolkninger av personer, handling og tema i et variert utvalg av barne- og ungdomslitteratur
 • kjenne til opphavsrettslige regler for bruk av kilder
 • bruke forskjellige former for digitale og papirbaserte ordbøker

Side 8 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!