Læreplan i samisk som førstespråk (SFS1-04)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kompetansemål etter 7. årstrinn

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakta
 • uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres
 • opptre i ulike språkroller gjennom drama-aktiviteter, opplesing og presentasjon
 • bruke musikalske uttrykk og bilder i framføringer og presentasjoner
 • uttrykke seg med et variert ordforråd tilpasset kommunikasjonssituasjonen
 • presentere et fagstoff tilpasset formål og mottaker, med og uten digitale verktøy
 • vurdere andres muntlige framføringer ut fra faglige kriterier

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og reflektere over innhold og form i teksten
 • referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en tekst
 • forstå og tolke opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst
 • mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsetting
 • skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift, og bruke tastatur på en hensiktsmessig måte
 • skrive tekster med klart uttrykt tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt
 • skrive fortellende, beskrivende, reflekterende og argumenterende tekster etter mønster fra eksempeltekster og andre kilder, og tilpasse egne tekster til formål og mottaker
 • gi tilbakemelding på andres tekster ut fra faglige kriterier og bearbeide egne tekster på bakgrunn av tilbakemeldinger
 • oversette enkle tekster fra norsk til samisk
 • bruke digitale kilder og verktøy til å lage sammensatte tekster med hyperkoblinger og varierte estetiske virkemidler
 • velge ut og vurdere informasjon fra bibliotek og digitale informasjonskanaler

Språk, kultur og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gi eksempler på noen likheter og forskjeller mellom muntlig og skriftlig språk
 • bøye substantiv i entall og flertall
 • bøye verb i presens og preteritum og gjenkjenne imperativformer og kondisjonalisformer i de samiske språkene der disse finnes
 • bruke vanlige ordavledninger, sammensatte ord og noen possessive suffiks
 • gjenkjenne refleksive og resiproke pronomener
 • utføre grunnleggende setningsanalyse for å finne subjekt, verbal og objekt i setningen og vise hvordan tekster er bygd opp ved hjelp av begreper fra grammatikk og tekstkunnskap
 • samtale om hovedforskjeller mellom samisk og norsk og om hvordan majoritetsspråk påvirker samisk og reflektere over eget språkbruk
 • reflektere over hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker
 • forstå noe tale fra andre samiske språk
 • samtale om stedsnavn
 • bruke ord og begreper knyttet til tradisjonell kunnskap
 • samtale om diiddat/dijda/dïejvesh, ordtak og nárrideapmi/nárridibme/nerrehtimmie
 • presentere egne tolkninger av personer, handling og tema i et variert utvalg av barne- og ungdomslitteratur
 • kjenne til opphavsrettslige regler for bruk av kilder
 • bruke forskjellige former for digitale og papirbaserte ordbøker

Side 8 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!