Læreplan i samisk som førstespråk (SFS1-04)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Formål

Samene er ett folk som bor i Norge, Sverige, Finland og Russland, og de samiske språkene forener samene på tvers av riksgrensene. De samiske språkene er offisielle minoritetsspråk i Norge, Sverige og Finland. Språksituasjonen og vilkårene for samisk språk er forskjellig i de ulike områdene i Sápmi/Sábme/Saepmie med flere samiske språk og med ulike dialekter. Samisk språk er en viktig kulturbærer, og felles verdier, erfaringer og kunnskaper overføres til nye generasjoner gjennom bruk av språket. Det er et mål at samisk språk skal bevares, styrkes og videreutvikles som et helhetlig kommunikasjonsmiddel uavhengig av riksgrenser.

Opplæring i samisk språk skal bidra til at barn og unge kan innlemmes i samisk kultur og samfunnsliv, der kulturforståelse, kommunikasjon, danning og identitetsutvikling blir sentrale elementer i opplæringen. En opplæring som fremmer positive holdninger til samiske språk og som tar hensyn til det språk- og kulturmangfoldet som elevene erfarer, vil kunne gi elevene flerspråklig og flerkulturell kompetanse. Kulturell kompetanse innebærer også å ha kunnskap om, og respekt for likheter og ulikheter i samiske samfunn. Samiskfaget skal være med på å stimulere til utvikling og bruk av samisk språk i ulike sammenhenger og på ulike arenaer. Gode kunnskaper i samisk språk gir valgmuligheter når det gjelder utdanning, arbeid og livslang læring.

Faget samisk som førstespråk skal utvikle elevenes språkkompetanse ut fra de evner og forutsetninger den enkelte har. Muntlige ferdigheter og lese- og skrivekompetanse er både et mål i seg selv og et nødvendig grunnlag for læring og forståelse i alle fag på alle trinn. Faget skal motivere til lese- og skrivelyst, og bidra til å utvikle gode læringsstrategier.

I samiskfaget møter elevene et bredt spekter av tekster. Faget bygger på et utvidet tekstbegrep som inkluderer både muntlige, skriftlige og sammensatte tekster, der skrift, lyd og bilder spiller sammen. Elevene skal lære å orientere seg i mangfoldet av tekster, og faget skal gi rom for opplevelse og refleksjon. I løpet av opplæringen skal de lese sakprosa og skjønnlitteratur, utvikle evnen til kritisk tenkning og få perspektiv på teksthistorien. Gjennom muntlig og skriftlig kommunikasjon kan de sette ord på egne tanker og stå frem med egne meninger og vurderinger. De skal selv produsere ulike typer tekster manuelt og digitalt og tilpasse språk og form til ulike formål, mottakere og medier. Etter hvert vil de også kunne fordype seg i selvvalgte emner og bli dyktigere til å formidle et faglig innhold til andre.

Opplæringen i samisk som førstespråk bidrar sammen med opplæringen i norsk til elevenes tospråklige kompetanse. Fagene samisk og norsk har mange felleselementer, og for elever med tospråklig opplæring er det derfor naturlig med et nært samarbeid mellom de to fagene.

Ved aktiv bruk av samisk språk utvikler elevene språkbeherskelse og styrker deres språklige trygghet og identitet. Gjennom møte med samisk litteratur og ulike samiske språk- og dialekter vil elevene kunne utvide sin forståelse for det språklige og kulturelle mangfoldet i samiske samfunn. Faget kan også gi retning til hvordan samiske verdier kan tilpasses og videreutvikles til nye situasjoner og til en tid i stadig forandring ved å ivareta sentrale verdier i samisk kultur. Kunnskap om andre urfolk og kulturer kan bidra til økt forståelse og respekt for andre, men også til bedre å forstå egen kultur.

Side 1 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!