Læreplan i samisk som førstespråk (SFS1-04)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kompetansemål etter 4. årstrinn

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innhold i muntlige tekster
 • bruke et tilstrekkelig ordforråd til å uttrykke kunnskap, erfaring, opplevelser, følelser og egne meninger
 • samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner
 • følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål
 • variere stemmebruk og intonasjon i framføring av tekster

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese ulike typer tekster med flyt, sammenheng og forståelse
 • gjenkjenne og bruke språklige virkemidler som gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder
 • lese, reflektere over og samtale om egne og andres tekster
 • finne informasjon i sammensatte tekster på skjerm og papir
 • skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift, og bruke tastatur i egen skriving
 • skrive enkle fortellende, beskrivende, reflekterende og argumenterende tekster
 • bruke ulike typer notater og eksempeltekster som grunnlag for egen skriving
 • strukturere tekster med overskift, innledning, hoveddel og avslutning
 • lage tekster som kombinerer ord, lyd og bilde, med og uten digitale verktøy
 • variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving
 • søke etter informasjon, skape, lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale verktøy
 • bruke bibliotek og internett til å finne stoff til egen lesing og skriving

Språk, kultur og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjenkjenne diftongforenklinger/omlyder og de vanligste stadievekslingstypene der disse finnes
 • bøye noen verb og substantiv
 • samtale om grunntall, ordenstall og samlingstall
 • gjenkjenne enkle former med possessive suffiks
 • forklare hvordan man gjennom språkbruk kan være høflig og rose andre
 • samtale om språk, språkblanding og flerspråklighet
 • lytte til enkle tekster på et av de andre samiske språkene og gjenkjenne enkelte ord og uttrykk
 • bruke slektsbenevnelser
 • lytte til tradisjonelle fortellinger, snakke om samisk fortellertradisjon og bruke slike fortellinger som inspirasjon til eget arbeid
 • samtale om joik, sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr
 • samtale om innhold og form i sammensatte tekster
 • gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, film, dataspill og TV-programmer

Side 7 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!