Læreplan i samisk som førstespråk (SFS1-04)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kompetansemål etter 4. årstrinn

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innhold i muntlige tekster
 • bruke et tilstrekkelig ordforråd til å uttrykke kunnskap, erfaring, opplevelser, følelser og egne meninger
 • samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner
 • følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål
 • variere stemmebruk og intonasjon i framføring av tekster

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese ulike typer tekster med flyt, sammenheng og forståelse
 • gjenkjenne og bruke språklige virkemidler som gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder
 • lese, reflektere over og samtale om egne og andres tekster
 • finne informasjon i sammensatte tekster på skjerm og papir
 • skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift, og bruke tastatur i egen skriving
 • skrive enkle fortellende, beskrivende, reflekterende og argumenterende tekster
 • bruke ulike typer notater og eksempeltekster som grunnlag for egen skriving
 • strukturere tekster med overskift, innledning, hoveddel og avslutning
 • lage tekster som kombinerer ord, lyd og bilde, med og uten digitale verktøy
 • variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving
 • søke etter informasjon, skape, lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale verktøy
 • bruke bibliotek og internett til å finne stoff til egen lesing og skriving

Språk, kultur og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjenkjenne diftongforenklinger/omlyder og de vanligste stadievekslingstypene der disse finnes
 • bøye noen verb og substantiv
 • samtale om grunntall, ordenstall og samlingstall
 • gjenkjenne enkle former med possessive suffiks
 • forklare hvordan man gjennom språkbruk kan være høflig og rose andre
 • samtale om språk, språkblanding og flerspråklighet
 • lytte til enkle tekster på et av de andre samiske språkene og gjenkjenne enkelte ord og uttrykk
 • bruke slektsbenevnelser
 • lytte til tradisjonelle fortellinger, snakke om samisk fortellertradisjon og bruke slike fortellinger som inspirasjon til eget arbeid
 • samtale om joik, sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr
 • samtale om innhold og form i sammensatte tekster
 • gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, film, dataspill og TV-programmer

Side 7 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!