Læreplan i samisk som førstespråk (SFS1-04)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Hovedområder

Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål innenfor. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Faget er et fellesfag for alle utdanningsprogrammene i videregående opplæring. Opplæringen skal derfor gjøres mest mulig relevant for elevene ved å tilpasses de ulike utdanningsprogrammene.

Samisk som førstespråk har kompetansemål etter 2., 4., 7. og 10 årstrinn i grunnskolen og i videregående skole etter Vg1, Vg2 og Vg3 i studieforberedende utdanningsprogram. I yrkesfaglige utdanningsprogram er det kompetansemål etter påbygging til generell studiekompetanse.

På yrkesfaglige utdanningsprogram vil summen av timene i samisk på Vg1 og Vg2 være mindre enn på Vg1 studieforberedende utdanningsprogram.

Oversikt over hovedområder:

Årstrinn

Hovedområder

1.-10.
Vg1-Vg3

Muntlig kommunikasjon

Skriftlig kommunikasjon

Språk, kultur og litteratur

Muntlig kommunikasjon

Hovedområdet muntlig kommunikasjon dreier seg om det å lytte, tale og samtale i forskjellige sammenhenger. Å lytte, tale og samtale er en del av omgangsformene både i hverdagen og i faglige sammenhenger. Dette er sentralt for sosial, kulturell og faglig kompetanse og for estetisk utfoldelse og opplevelse.

Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære og forstå gjennom å tolke, sammenholde og vurdere andres utsagn. Gjennom forberedt muntlig framføring og spontan muntlig samhandling skal eleven utvikle evnen til å kommunisere med andre og uttrykke kunnskap, tanker og ideer med variert ordforråd i ulike sjangere. For samiskfaget vil det si at det er særdeles viktig å stimulere utviklingen av elevenes begrepsapparat og samtidig bevisstgjøre elevenes språkbruk. Dette forutsetter at eleven som samisktalende skal lære seg hvordan man på best mulig måte bevarer og samtidig utvikler det samiske språket.

Muntlig kommunikasjon omfatter også å tilpasse språk, uttrykksformer og formidlingsmåte til kommunikasjonssituasjonen.

Skriftlig kommunikasjon

Skriftlig kommunikasjon dreier seg om å lese og skrive samisk. Opplæringen omfatter den første lese- og skriveopplæringen og den videre utviklingen av lese- og skrivekompetansen i en sammenhengende progresjon gjennom hele opplæringsløpet. Opplæringen i lesing skal stimulere elevens lyst og evne til å lese og å skrive, og innebærer at eleven skal lese ulike tekster, både for å lære og for å oppleve. Leseopplæringen skal bidra til at eleven blir bevisst sin egen utvikling som leser og skriver.

Skriftlig kommunikasjon utvikles i arbeid med språkets oppbygning og struktur, og gjennom arbeid med ulike sjangere med økende krav til forståelse for sammenhenger mellom tekstenes form og funksjon.

Skriving innebærer å uttrykke, bearbeide og kommunisere tanker og meninger i ulike typer tekster og sjangere. Sammensatte tekster er en naturlig del av tekstene elevene skal lese og utforme. God skriftlig kommunikasjon forutsetter et godt ordforråd, kunnskaper og ferdigheter i tekstbygging, grammatikk og rettskrivning, og evne til å tilpasse tekst til formål og mottaker.

Språk, kultur og litteratur

Hovedområdet språk, kultur og litteratur handler om samisk språk- og tekstkultur. Elevene skal utvikle en selvstendig forståelse av samisk språk og litteratur, og få innsikt i hvordan språk og tekst har endret seg over tid og fortsatt er i endring. Hovedområdet dreier seg også om bruk av språket i forhold til samisk kultur, levemåte og tradisjonell kunnskap, om begrepslæring og utviding av ordforråd. Opplæringen skal bidra til at eleven blir bevisst sin egen språklæring og sin tospråklighet og gi en trygg forankring i egen kultur.

Elevene skal få kunnskap om samiske språk og dialekter, språket i bruk og språket som system. Det innebærer å arbeide systematisk med bøynings- og avledningsformer. I grammatikk er det naturlig å begynne med ordformer som bøyning av verb og substantiv. En del av språkstrukturen og grammatikken er ulik i de samiske språkene, og opplæringen må ivareta dette og tilpasses de ulike språkene.

Elevene skal få mulighet til å bli kjent med den samiske fortellertradisjonen og samisk litteratur og forfatterskap. De skal lese og reflektere over et utvalg av eldre og nyere tekster i ulike sjangere. De skal få mulighet til å lese og oppleve både samisk litteratur og urfolkslitteratur. I tillegg forholder de seg til tradisjoner i samisk teksthistorie i et sammenlignende perspektiv mellom nåtid og fortid og i forhold til impulser utenfra. Med flere samiske språk og dialekter er det viktig å kunne noe om språkenes fellestrekk og noe om de andre språkenes språkstruktur.

Side 2 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!