Læreplan i samisk som førstespråk (SFS1-04)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kompetansemål etter Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lytte til, vurdere og gi veiledende tilbakemelding på andres muntlige presentasjoner
 • bruke kunnskap om retoriske appellformer i diskusjoner og presentasjoner
 • presentere samiskfaglige emner og drøfte det framlagte stoffet
 • formidle faginnhold presist og bruke digitale medier og verktøy i formidlingen
 • lytte til, systematisere og sammenholde informasjon i muntlige tekster og reflektere over innholdet
 • lytte til og vurdere argumentasjonen i muntlige tekster i ulike medier og ta stilling til innhold og formål
 • drøfte faglige emner ved hjelp av fagterminologi og helhetlig argumentasjon
 • bruke retoriske og digitale ferdigheter til å produsere og fremføre sammensatte tekster
 • sette sammen og fremføre et avgrenset litterært program

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese og analysere tekster i ulike sjangere for å kunne ta stilling til spørsmål tekstene tar opp og verdier de representerer
 • skrive tekster med klar hensikt, god struktur og sammenheng
 • bruke ordavledninger og lånord i egne tekster
 • skrive kreative, informative og resonnerende tekster, litterære tolkninger og retoriske analyser med utgangspunkt i samiskfaglige tekster
 • orientere seg i tekster av ulik kompleksitet og velge ut, sammenfatte og vurdere relevant informasjon
 • lese ulike tekster og bruke dem som utgangspunkt for egen tekstproduksjon
 • bruke kunnskap om tekst, sjanger, medium og språklige virkemidler til å planlegge, utforme og bearbeide egne tekster med klar hensikt, god struktur og saklig argumentasjon
 • oversette og tilpasse andres tekster fra norsk til samisk
 • bruke kilder på en kritisk og etterprøvbar måte og beherske digital kildehenvisning
 • uttrykke seg med et variert, presist og nyansert ordforråd og mestre språklige formkrav
 • mestre morfologi, syntaks og ortografi i egne tekster

Språk, kultur og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive ordklassene og diskutere morfologi og syntaks
 • bruke begrepsapparatet fra retorikken for å analysere og vurdere ulike typer sakprosatekster
 • lytte til enkle tekster og lese tekster på de andre samiske språkene og samtale om likheter og forskjeller
 • vurdere de samiske språkenes stilling i samfunnet og sammenligne med språksituasjonen til andre urfolk
 • gjøre rede for det samiske skriftspråkets historie
 • gjøre rede for Samelovens språkregler og drøft hvordan tilrettelegge en trygg framtid for de samiske språkene
 • drøfte hvordan skole, samfunn og arbeidsliv kan støtte opp om tospråklighet
 • lese utvalgte tekster fra perioden før 1965, sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng og reflektere over språk og innhold
 • lese og tolke et utvalg av tekster, knyttet til perioden 1965 til 1995, og diskutere hvordan periodens samfunnsmessige og kulturelle trekk gjenspeiles i tekstene
 • samtale om hovedperiodene i samisk litteraturhistorie gjøre rede for joiketradisjonen og joikens status, verdi og situasjonen før og nå
 • analysere innhold og vurdere bruk av virkemidler i tekster hentet fra ulike digitale medier
 • gjøre rede for samisk fortellertradisjon og sammenligne med noen andre urfolks fortellertradisjon
 • gjennomføre en selvvalgt og kritisk og utforskende fordypningsoppgave med språklig, litterært eller annet samiskfaglig emne, og velge kommunikasjonsverktøy ut fra faglige behov
 • referere til og vurdere kilder i aktuelle faglige situasjoner

Side 13 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!