Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2023

3. Videregående opplæring

3.1 Tilbudsstruktur

«Den vidaregåande opplæringa skal føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse» (opplæringsloven § 3-3).

Grunnkompetanse betyr i denne sammenheng all opplæring som ikke fører til full studie- eller yrkeskompetanse. Den videregående opplæringen er organisert i studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram.

Det er fem studieforberedende utdanningsprogram:

 • Utdanningsprogram for studiespesialisering
 • Utdanningsprogram for idrettsfag
 • Utdanningsprogram for musikk, dans og drama
 • Utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur
 • Utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

Ved innføringen av ny tilbudsstruktur på yrkesfaglige utdanningsprogram kom det nye utdanningsprogrammer som ble innført trinnvis fra skoleåret 2020–2021.

Det er ti yrkesfaglige utdanningsprogrammer for elever på vg1, vg2 og vg3:

 • Utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk
 • Utdanningsprogram for elektro og datateknologi
 • Utdanningsprogram for frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
 • Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag
 • Utdanningsprogram for håndverk, design og produktutvikling
 • Utdanningsprogram for informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Utdanningsprogram for naturbruk
 • Utdanningsprogram for restaurant- og matfag
 • Utdanningsprogram for salg, service og reiseliv
 • Utdanningsprogram for teknologi- og industrifag

Opplæringen i skole omfatter normalt videregående trinn 1 (vg1), videregående trinn 2 (vg2) og videregående trinn 3 (vg3). Hvert trinn skal normalt ha en lengde på ett skoleår.

Fagopplæringen omfatter normalt to års opplæring i skole (vg1 og vg2) og ett års opplæring (vg3) fordelt over to års læretid i bedrift (hovedmodellen). Det finnes imidlertid utdanningsløp som avviker fra hovedmodellen, se punktene 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5 og 3.5.

Tilbudsstrukturen viser den fastsatte inndelingen av utdanningsprogrammene i årstrinn og programområder for vg1, vg2, vg3 / opplæring i bedrift. Noen programområder på vg2 har, i tillegg til inntak fra vg1 i eget utdanningsprogram, også inntak fra vg1 i andre utdanningsprogram. Dette kalles kryssløp. Gyldige kryssløp framgår av vedlegg 2.

For å få vitnemål som gir studie- eller yrkeskompetanse, må kandidaten ha fullført og bestått ett av løpene i vedlegg 2 (vg1, vg2, vg3 / opplæring i bedrift), med kravene til fagsammensetning og timeomfang.

Alle timetall i teksten og i tabellene er minstetimetall som elevene har rett til å få og som skoleeier må tilby. Skoleeiere står fritt til å tilby flere timer.

Fellesfag, felles programfag og programfag

Fellesfag er obligatoriske fag på yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammer. Kravet til fellesfag er mer omfattende på studieforberedende utdanningsprogram enn på yrkesfaglige utdanningsprogram. Felles programfag er fag som er obligatoriske på et gitt utdanningsprogram. Alle utdanningsprogrammene, med unntak av utdanningsprogram for studiespesialisering, har felles programfag. Programfag er fag som tilhører bestemte utdanningsprogram og som elevene kan velge.

Fagene er nærmere beskrevet under hvert utdanningsprogram.

3.2 Generelle regler for videregående opplæring

Overgangsordninger ved innføring av LK20

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet egne bestemmelser for innføringstakt for LK20 og overgangsordninger fra LK06 til LK20.

Fleksibilitet i fag- og timefordelingen

Skoleeier kan legge fag på andre trinn enn det som framgår av tabellene 4, 7, 9, 13, 15, 17 og 27. Når fag flyttes mellom trinn, skal progresjonen i faget vektlegges. Fag må tas i den rekkefølgen som framgår av læreplanen. Det er bare anledning til å flytte hele fag mellom trinn.

Skoleeier må vedta en lokal forskrift som beskriver den alternative fag- og timefordelingen ved det aktuelle utdanningsprogrammet.

Utdanningsdirektoratet har publisert en veiledning til ordningen.

Se veiledning for fleksibilitet i fag- og timefordeling

Forskrift til opplæringsloven § 1-3, tredje ledd.

Godkjenning av opplæring i utlandet tilsvarende vg1 og/eller vg2 i Norge

Ordningen omfatter både yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammer.

En elev som tidligere har bestått et fag som er det samme faget, eller som er likeverdig eller mer omfattende enn et fag etter læreplanverket, skal få godkjent dette faget som bestått etter læreplanverket. Det er det samme om faget er tatt i Norge eller i utlandet. Eleven må søke rektor om slik godkjenning.

En elev som har gjennomført og bestått et opplæringsår i utlandet på nivå med norsk vg1 og/eller vg2, kan søke fylkeskommunen om å få denne opplæringen godkjent som en del av norsk videregående opplæring.

I begge tilfeller gjelder at eleven må legge frem den nødvendige dokumentasjonen.

Rundskriv Udir-6-2012 Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet

Forskrift til opplæringsloven § 1-16.

3.3 Studieforberedende utdanningsprogram

Her finner du bestemmelser om krav til fellesfag og programfag. Vi gjør også greie for bestemmelsene som gjelder for

 • Elever som har rett til opplæring i samisk (opplæringsloven § 6-3)
 • Elever som har rett til opplæring i tegnspråk (opplæringsloven § 3-9)

Hovedbestemmelsene om innhold og omfang i de studieforberedende utdanningsprogrammene går fram av kapittel 3 i opplæringsloven og kapittel 1 i forskrift til opplæringsloven.

Generelle bestemmelser for studieforberedende utdanningsprogram

Tilrettelagt treårig løp for elever fra språklige minoriteter

Elever fra språklige minoriteter kan bruke inntil 280 timer til styrking av den ordinære opplæringen i norsk og engelsk. Disse timene kommer i stedet for 280 timer som i den ordinære fag- og timefordelingen skal brukes til valg av programfag i de studieforberedende utdanningsprogrammene. Timetallet til styrket opplæring i norsk og engelsk kan fordeles over tre år.

Vilkåret for at en elev kan gis anledning til en slik omdisponering av timer fra programfag, er at eleven (ved inntaket) fylte de generelle vilkårene for inntak til videregående opplæring i opplæringsloven § 3-1, og at vedkommende i tillegg har:

 • Mangelfull norsk grunnskoleopplæring på grunn av få års opphold i landet
 • En språk- og kulturbakgrunn som er fjern fra den norske og som medfører behov for særlig tilrettelegging ut fra dette
 • Forutsetninger for å kunne ta videregående opplæring og oppnå studiekompetanse på tre år ut fra denne tilretteleggingen

I tillegg kan disse elevene, dersom det er aktuelt:

 • Få opplæring etter læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge (jf. punkt 1.5)
 • Nytte den privatistordningen som er gjort greie for under fellesfaget fremmedspråk
 • Om nødvendig få opplæring etter læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter (jf. Punkt 1.5)

Opplæringsloven § 3-12.

3.3.1 Fellesfag

3.3.1.1 Norsk

Opplæringen i norsk skal følge ordinær læreplan hvis ikke annet er bestemt. I forskrift til opplæringsloven er det fastsatt hvem som er unntatt fra opplæring i norsk sidemål, og hvem som er fritatt fra vurdering i skriftlig sidemål.

3.3.1.2 Engelsk

Opplæringen skal følge læreplanen i fellesfaget engelsk. For elever som har rett til opplæring i eller på tegnspråk er det en egen læreplan i engelsk.

Opplæringsloven § 3-9.

3.3.1.3 Fremmedspråk

Opplæringen skal følge læreplanen i fellesfaget fremmedspråk. Læreplanen i fremmedspråk gjelder for alle fremmedspråk bortsett fra engelsk, svensk og dansk. Nordsamisk, sørsamisk, lulesamisk, finsk eller tegnspråk kan være fremmedspråk for de som ikke har samme språk som første- eller andrespråk.

Utdanningsdirektoratet har fastsatt at det i videregående opplæring kan gis opplæring i følgende 43 språk: albansk, amharisk, arabisk, bosnisk, bulgarsk, dari, estisk, filipino, finsk, fransk, hebraisk, hindi, islandsk, italiensk, japansk, kantonesisk, kinesisk (tidligere navn mandarin), koreansk, kroatisk, kurdisk (sorani), latvisk, litauisk, lulesamisk, nederlandsk, nordsamisk, nygresk, oromo, panjabi, pashto, persisk, polsk, portugisisk, russisk, serbisk, somali, spansk, sørsamisk, tamil, tegnspråk, thai, tigrinja, tyrkisk, tysk, ukrainsk, ungarsk, urdu og vietnamesisk.

Disse språkene vil følge gjeldende ordning for vurdering i fremmedspråk med sentralt gitt skriftlig eksamen og lokalt gitt muntlig eksamen både for elever og privatister. Hvert fremmedspråk har flere nivåer og hvert nivå har unike fagkoder.

Se også omtale av privatistordning i fremmedspråk nedenfor.

Dersom et språk fjernes fra eksamenstilbudet, vil det være overgangsordninger. 

Med fremmedspråk i grunnskolen

Elever som har hatt nivå I i et fremmedspråk i grunnskolen og fortsetter med opplæring i det samme språket, skal ha opplæring etter læreplanens nivå II. Elever som har hatt nivå I i et fremmedspråk i grunnskolen, men velger et nytt fremmedspråk i videregående opplæring, skal ha opplæring etter læreplanens nivå I i det nye fremmedspråket.

Uten fremmedspråk i grunnskolen

Elever som ikke er unntatt fra kravet til fremmedspråk, og som ikke har hatt opplæring i andre fremmedspråk enn engelsk i grunnskolen, må velge ett fremmedspråk i tillegg til engelsk i videregående opplæring. Disse elevene skal i tillegg til 113 timer på vg1 og 112 timer på vg2 ha 140 timer i fremmedspråket på vg3. En konsekvens av dette er at timer til valg av programfag på vg3 reduseres tilsvarende med 140 timer. Se egne kolonner i tabell 4, 7, 9, 11, 15 og 17.

Privatistordning

Elever som ønsker det kan i stedet for å følge opplæringen i fremmedspråk, oppfylle kravet om fremmedspråk ved å ta eksamen som privatist i ett av språkene som eleven ikke får tilbud om opplæring i. Det er bare privatisteksamen for de språkene Utdanningsdirektoratet har fastsatt at det kan gis opplæring i. Det ikke er mulig å være elev og privatist i fag med samme fagkode samtidig. 

En elev som har en standpunktkarakter i fellesfaget fremmedspråk og som går opp til privatisteksamen i det samme fremmedspråket, vil få det timetallet i fellesfaget fremmedspråk som vedkommende hadde som elev. Med samme fremmedspråk mener vi samme fagkode. Hvis vedkommende hadde fellesfaget fremmedspråk i tre år (I +II), er omfanget 365 timer. Dette skal påføres kompetansebeviset/vitnemålet sammen med karakteren for privatisteksamen.

En vanlig privatisteksamen i fellesfaget fremmedspråk på nivå II gir kun en uttelling på 225 timer. Det betyr at en elev som ikke har fått vurdering i fellesfaget fremmedspråk og som går opp til privatisteksamen, kun får et omfang på 225 timer på vitnemålet/kompetansebeviset.

3.3.1.4 Matematikk

På studieforberedende utdanningsprogram er det obligatorisk med matematikk på vg1 og vg2.

På vg1 skal alle elever ha fellesfag matematikk på 140 timer. De kan velge mellom to ulike fag; praktisk matematikk (1P) eller teoretisk matematikk (1T).

På vg2 skal eleven velge ett matematikkfag. De kan velge mellom tre ulike fag:

 • Praktisk matematikk (2P), 84 timer
 • Programfag matematikk for samfunnsfag (S1), 140 timer
 • Programfag matematikk for realfag (R1), 140 timer

For å få vitnemål må eleven ha minimum 224 timer matematikk som skal omfatte 140 timer fellesfag i matematikk 1T/1P på vg1 og i tillegg enten 84 timer fellesfag i matematikk 2P eller programfag i matematikk R1/S1 på vg2.

Erstatningsfag for elever som ikke velger fellesfag i matematikk på vg2 (2P)

Elever som velger ett av programfagene i matematikk (R1 eller S1) på vg2 i stedet for fellesfaget matematikk 2P, må ta ett ekstra programfag på minst 84 timer for å oppfylle kravet til minstetimetall over tre år, se tabellene 4, 7, 9, 11, 13 og 15. Dette programfaget kan enten være 84 timer programfag i matematikk, geofag, programmering og modellering eller teknologi og forskningslære (fagnavn merket X i tabell 5) eller et ordinært programfag på 140 timer fra studieforberedende utdanningsprogram.

3.3.1.5 Elever med opplæring i samisk, elever med opplæring i tegnspråk og elever med opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk
Elever med samisk som første- eller andrespråk
 • For elever som har rett til opplæring i samisk (opplæringsloven § 6-3), er det utarbeidet egne læreplaner i samisk som første- og andrespråk. Opplæring i samisk som førstespråk skal normalt kombineres med opplæring i norsk etter læreplanen i norsk for elever med samisk som førstespråk. Elever som ønsker det, kan likevel få opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk, men da med rett til fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.
 • Opplæring i samisk som andrespråk skal kombineres med opplæring i norsk etter ordinær læreplan i norsk, men med rett til fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.
 • Elever som ikke har hatt opplæring i samisk i grunnskolen, kan velge opplæring i samisk i videregående. Disse elevene kan bruke 140 timer valgfritt programfag til samisk. Dette gjelder bare elever som velger samisk som andrespråk – samisk 4. Samisk 4 er et tilbud for nybegynnere i samisk i videregående opplæring som ikke har hatt samisk i grunnskolen.

Se for øvrig eget oppsett for samisk fag- og timefordeling i tabellene 4, 7, 9, 13 og 15.

Elever med norsk tegnspråk og norsk for elever med tegnspråk

For elever som har rett til opplæring i tegnspråk (opplæringsloven § 3-9), er det egne læreplaner i norsk tegnspråk og norsk for elever med tegnspråk. Normalt skal opplæringen etter læreplanen i norsk tegnspråk kombineres med opplæring etter læreplanen i norsk for elever med tegnspråk. Elever som ønsker det, kan få opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk, men med fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål. Se for øvrig egen fag- og timefordeling for elever med tegnspråk i tabellene 4, 7, 9, 13 og 15.

Elever med kvensk eller finsk som andrespråk

Det er en egen læreplan i kvensk eller finsk som andrespråk. Opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk skal kombineres med opplæring i norsk etter ordinær læreplan i norsk, men med rett til fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.

Unntak fra kravet om fremmedspråk

Noen elever er unntatt fra kravet om fremmedspråk. Dette gjelder elever som får opplæring etter læreplaner i:

 • Samisk som første- eller andrespråk
 • Kvensk eller finsk som andrespråk
 • Norsk tegnspråk

Elever som har opplæring etter én av disse læreplanene, men som likevel ønsker fremmedspråk, må ta dette utenfor timerammen.

Forskrift til opplæringsloven § 1-10 andre ledd.

Særskilt for elever med opplæring i samisk som velger fremmedspråk

Elever med opplæring i samisk er fritatt fra opplæring i fremmedspråk. Elever som likevel velger fremmedspråk i videregående opplæring uten å ha hatt faget i grunnskolen, skal ha 225 timer fremmedspråk eller nivå 1. For å få timer til fremmedspråk brukes 140 timer fra valgfritt programfag, og de øvrige timene (85 timer) tas som tilleggstimer. Kravet til fordypning innenfor studiespesialiserende utdanningsprogram opprettholdes, se punkt 3.3.2.1.

3.3.2 Utdanningsprogram for studiespesialisering

Utdanningsprogram for studiespesialisering er inndelt i to programområder på vg2 og vg3:

 • Programområde for realfag
 • Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi 
Tabell 4 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for studiespesialisering, programområde for realfag og språk, samfunnsfag og økonomi 
Omfang i timerVg1
Kolonnenummer123
 Ordinær Samisk Elever med tegnspråk
Religion og etikk   
Norsk
113  
Førstespråk samisk/norsk
 103 
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
 103 
Norsk for elever med tegnspråk
  113
Norsk tegnspråk
  75
Matematikk
140140140
Naturfag 140140140
Engelsk
140140140
Fremmedspråk
113  
Samfunnskunnskap848484
Geografi 565656
Historie    
Kroppsøving 565656
Sum fellesfag 842822804
Programfag fra eget programområde (fordypning)    
Programfag fra studieforb. utdanningsprogram    
Totalt omfang 842822804

 

Tabell 4 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for studiespesialisering, programområde for realfag og språk, samfunnsfag og økonomi 
Omfang i timerVg2
Kolonnenummer456
 Ordinær Samisk  Elever med tegnspråk 
Religion og etikk   
Norsk
112  
Førstespråk samisk/norsk
 103 
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
 103 
Norsk for elever med tegnspråk
  112
Norsk tegnspråk
  75
Matematikk
848484
Naturfag    
Engelsk
   
Fremmedspråk
112  
Samfunnskunnskap   
Geografi    
Historie 565656
Kroppsøving 565656
Sum fellesfag 420402383
Programfag fra eget programområde (fordypning) 280280280
Programfag fra studieforb. utdanningsprogram 140140140
Totalt omfang 840822803

 

Tabell 4 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for studiespesialisering, programområde for realfag og språk, samfunnsfag og økonomi 
Omfang i timerVg3
Kolonnenummer78910
 Ordinær  Uten fr.språk
gr.sk  
Samisk   Elever med tegnspråk
Religion og etikk84848484
Norsk
168168  
Førstespråk samisk/norsk
  103 
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
  103 
Norsk for elever med tegnspråk
   168
Norsk tegnspråk
   75
Matematikk
    
Naturfag     
Engelsk
    
Fremmedspråk
 140  
Samfunnskunnskap    
Geografi     
Historie 113113113113
Kroppsøving 56565656
Sum fellesfag 421561459496
Programfag fra eget programområde (fordypning) 280280280280
Programfag fra studieforb. utdanningsprogram 140 140140
Totalt omfang 841841879916

 

Tabell 4 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for studiespesialisering, programområde for realfag og språk, samfunnsfag og økonomi 
Omfang i timerTotalt over 3 år
Kolonnenummer11121314
  Ordinær  Uten fr.språk
gr.sk 
 SamiskElever med tegnspråk
Religion og etikk84848484
Norsk
393393  
Førstespråk samisk/norsk
  309 
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
  309 
Norsk for elever med tegnspråk
   393
Norsk tegnspråk
   225
Matematikk
224224224224
Naturfag 140140140140
Engelsk
140140140140
Fremmedspråk
225365  
Samfunnskunnskap
84848484
Geografi 56565656
Historie 169169169169
Kroppsøving 168168168168
Sum fellesfag 1683182316831683
Programfag fra eget programområde (fordypning) 560560560560
Programfag fra studieforb. utdanningsprogram 280140280280
Totalt omfang 2523252325232523

Se nærmere beskrivelse av fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, tegnspråk, matematikk, engelsk, fremmedspråk og fordypning i punkt 3.3.1 og 3.3.2.1.

 

3.3.2.1 Programområdene for realfag og for språk, samfunnsfag og økonomi

Elevene skal ordinært ha totalt 2 523 timer over tre år. Det framgår av fag- og timefordelingen i tabell 4 hvordan disse timene skal fordeles. Det er en forutsetning at opplæringen på hvert årstrinn organiseres i fellesfag og programfag slik som fastsatt i tabell 4 og i den enkelte læreplan. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som er beskrevet i læreplanene for fellesfag og programfag.

I tabell 4 er det, i tillegg til de kolonnene som viser ordinær fag- og timefordeling (kolonne 1, 4, 7 og 11), egne kolonner for elever som

 • ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen (kolonne 8 og 12)
 • har samisk som første- eller andrespråk eller kvensk eller finsk som andrespråk (kolonne 2, 5, 9 og 13)
 • har norsk tegnspråk og norsk for elever med tegnspråk (kolonne 3, 6, 10 og 14)
Krav til fagsammensetning

Fellesfag

Elevene i programområdene for realfag og for språk, samfunnsfag og økonomi skal på hvert årstrinn ha opplæring i de fagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 4 under fellesfag, ordinært totalt 1683 timer over tre år.

Programfag

Elevene i programområdene for realfag og for språk, samfunnsfag og økonomi skal ordinært i løpet av tre år ha 840 timer programfag.

Enkelte programfag bygger på et annet programfag. Dette kommer fram av tabellene 5 og 6. Det betyr at eleven bør ha den faglige kompetansen som beskrives i læreplanen for å starte med faget på et høyere nivå. En elev kan likevel ta programfaget på høyere nivå uten å ha tatt faget på lavere nivå dersom rektors vurdering er at eleven har tilstrekkelig kompetanse. Eleven vil i disse tilfellene, med enkelte unntak, ikke få godskrevet faget på lavere nivå. Unntakene er omtalt i Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet 2022.

Krav til fordypning, programfag fra eget programområde

Minst 560 av de 840 timene skal nyttes til programfag fra eget programområde. Elevene skal ta to programfag á 140 timer fra hvert av to fagområder innen eget programområde (fordypning). Elever kan velge fordypning i to ulike fremmedspråk selv om de ligger innenfor samme fagområde.

Hvilke programfag som inngår i hvert av programområdene, går fram av tabellene 5 og 6.

Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram

280 av de 840 timene skal nyttes til programfag fra eget programområde eller fra andre programområder innen utdanningsprogrammene for studiespesialisering, idrettsfag, musikk, dans og drama, medier og kommunikasjon og kunst, design og arkitektur. Elevene skal minst ha to programfag à 140 timer.

Programfag matematikk S og matematikk R

Programfagene matematikk S og matematikk R inngår både i programområde for realfag og programområde for språk, samfunnsfag og økonomi fra skoleåret 2021–2022, sammen med innføringen av LK20-læreplaner i fagene.

Det er ikke anledning til å kombinere programfag matematikk S1 med programfag matematikk R2 eller programfag matematikk R1 med programfag matematikk S2. Det er heller ikke anledning til å føre både matematikk S og matematikk R på samme vitnemål.
For at matematikk S1 + S2 eller matematikk R1 + R2 skal gi fordypning på programområde for språk, samfunnsfag og økonomi, må begge fagene være etter læreplaner i LK20.

Tilpassede ordninger

Uten fremmedspråk i grunnskolen

Elever som ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen, skal i tillegg til å ha fremmedspråk på vg1 og vg2 også ha 140 timer på vg3. En konsekvens av dette er at antall timer til programfag blir tilsvarende redusert med 140 timer. Til sammen skal disse elevene ha 1 823 timer fellesfag, 560 timer programfag fra eget programområde og 140 timer til valg av programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, totalt 2 523 timer over tre år. Se tabell 4 (kolonne 8).

Programfag som inngår i det enkelte programområde

Programfag i programområde for realfag

Tabell 5 viser programfagene som inngår i programområde for realfag. Hvert fagområde består av to eller flere programfag.

Tabell 5 Programfag i programområde for realfag
FagområdeProgramfagTimer
Biologi Biologi 1140
Biologi  Biologi 2140
Fysikk  Fysikk 1140
Fysikk Fysikk 2
(bygger på fysikk 1)
140
Geofag  Geofag X84
Geofag  Geofag 1140
Geofag Geofag 2140
Informasjonsteknologi Informasjonsteknologi 1140
Informasjonsteknologi Informasjonsteknologi 2140
Kjemi Kjemi 1140
Kjemi Kjemi 2
(bygger på kjemi 1)
140
Matematikk  Matematikk X84
Matematikk Matematikk R1, realfaglig matematikk 1140
Matematikk  Matematikk R2, realfaglig matematikk 2
(bygger på matematikk R1)
140
Matematikk  Matematikk S1, samfunnsfaglig matematikk 1140
Matematikk Matematikk S2, samfunnsfaglig matematikk 2
(bygger på matematikk S1)
140
Programmering og modellering XProgrammering og modellering X84
Teknologi og forskningslæreTeknologi og forskningslære X84
Teknologi og forskningslære Teknologi og forskningslære 1140
Teknologi og forskningslære Teknologi og forskningslære 2140
Særskilt om programfagene

Geofag X og teknologi og forskningslære X inneholder noen av de samme kompetansemålene som geofag 1 og teknologi og forskningslære 1. Det vil derfor ikke være anledning til å føre X-varianten i disse to fagene på samme vitnemål som de respektive 140 timers programfagene. Matematikk X er et eget programfag og inneholder ikke kompetansemål fra de andre programfagene i matematikk. Matematikk X kan derfor stå på samme vitnemål som andre programfag i matematikk (R1/R2 eller S1/S2).

Programfag i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

Tabell 6 viser programfagene som inngår i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi. Et fagområde består av flere programfag. 

Tabell 6 Programfag i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
FagområdeProgramfagTimer
Antikkens språk og kulturAntikkens kultur140
Antikkens språk og kulturLatin eller gresk 1140
Antikkens språk og kulturLatin eller gresk 2 (bygger på latin eller gresk 1)140
EngelskEngelsk 1 140
EngelskEngelsk 2 (bygger på engelsk 1) 140
Entreprenørskap og bedriftsutviklingEntreprenørskap og bedriftsutvikling 1 140
Entreprenørskap og bedriftsutvikling Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2140
Fremmedspråk Fremmedspråk I 140
Fremmedspråk Fremmedspråk II (bygger på fremmedspråk I)140
Fremmedspråk Fremmedspråk III (bygger på fremmedspråk II)140
Historie og filosofi Historie og filosofi 1140
Historie og filosofiHistorie og filosofi 2 (bygger på historie og filosofi 1)140
Kommunikasjon og kulturKommunikasjon og kultur 1140
Kommunikasjon og kulturKommunikasjon og kultur 2 (bygger på kommunikasjon og kultur 1)140
Kommunikasjon og kulturKommunikasjon og kultur 3 (bygger på kommunikasjon og kultur 1)140
Markedsføring og ledelseMarkedsføring og ledelse 1140
Markedsføring og ledelse Markedsføring og ledelse 2 (bygger på markedsføring og ledelse 1)140
Matematikk12Matematikk R1, realfaglig matematikk 1140 
Matematikk12Matematikk R2, realfaglig matematikk (bygger på matematikk R1) 
Matematikk12Matematikk S1, samfunnsfaglig matematikk 1140 
Matematikk12Matematikk S2, samfunnsfaglig matematikk (bygger på matematikk S1) 
Medie- og informasjonskunnskapMedie- og informasjonskunnskap 1 140
Medie- og informasjonskunnskapMedie- og informasjonskunnskap 2 (bygger på medie- og informasjonskunnskap 1) 140
Næringslivsøkonomi
Økonomistyring 140
Næringslivsøkonomi
Økonomi og ledelse 140
Politikk, individ og samfunn   Sosialkunnskap 140
Politikk, individ og samfunn   Samfunnsgeografi 140
Politikk, individ og samfunn   Sosiologi og sosialantropologi 140
Politikk, individ og samfunn   Politikk og menneskerettigheter 140
Psykologi  Psykologi 1  140
Psykologi  Psykologi 2 140
Reiseliv og språkReiseliv og språk 1 140
Reiseliv og språkReiseliv og språk 2 (bygger på reiseliv og språk 1) 140
Rettslære  Rettslære 1 140
Rettslære  Rettslære 2 140
Samfunnsøkonomi  Samfunnsøkonomi 1 140
Samfunnsøkonomi  Samfunnsøkonomi 2 (bygger på samfunnsøkonomi 1) 140
Samisk historie og samfunn   Samisk historie og samfunn 1 140
Samisk historie og samfunn   Samisk historie og samfunn 2 (bygger på samisk historie og samfunn 1) 140

 
12 For at matematikk S1 + S2 eller matematikk R1 + R2 skal gi fordypning på programområde for språk, samfunnsfag og økonomi, må begge fagene være etter læreplaner i LK20. 

Programfag i flere fremmedspråk

To ulike fremmedspråk regnes som to ulike programfag og kan inngå i kravet til fordypning.

Særskilt for elever som velger fremmedspråk som programfag nivå III

Elever som tar fellesfaget fremmedspråk II kan ta 140 timer fremmedspråk III som programfag innen det samme språket, og la dette telle som ett av to fordypningsfag innenfor programområdet. I tillegg til de to fordypningsfagene, må disse elevene ta ett programfag til fra eget programområde. Til sammen utgjør dette 560 timer programfag innen eget programområde.

Eksempler på godkjente fagsammensetninger:

 • Programfag fransk III med 140 timer i tillegg til fellesfaget fransk II, pluss fordypning i programfaget rettslære med 140+140 timer, og kommunikasjon og kultur 1 med 140 timer, til sammen 560 timer programfag fra eget programområde. I tillegg må det inngå to valgfrie programfag innenfor studieforberedende utdanningsprogram.
 • Programfag tysk III med 140 timer i tillegg til fellesfaget tysk II, pluss kommunikasjon og kultur 1, 2 og 3 med 140+140+140 timer, til sammen 560 timer programfag fra eget programområde. I tillegg må det inngå to valgfrie programfag innenfor studieforberedende utdanningsprogram.

 

3.3.3 Utdanningsprogram for idrettsfag

Elevene skal totalt ha 2 943 timer over tre år. Det kommer fram av fag- og timefordelingen i tabell 7 hvordan disse timene skal fordeles. Det er en forutsetning at opplæringen på hvert årstrinn organiseres i fellesfag og programfag slik som fastsatt i tabell 7 og i den enkelte læreplan. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som er beskrevet i læreplanene som fellesfag og programfag.

I tabell 7 er det, i tillegg til de kolonnene som viser ordinær fag- og timefordeling (kolonne 1, 4, 7 og 11), egne kolonner for elever som

 • ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen (kolonne 8 og 12).
 • har samisk som første- eller andrespråk eller kvensk eller finsk som andrespråk (kolonne 2, 5, 9 og 13).
 • har norsk tegnspråk og norsk for elever med tegnspråk (kolonne 3, 6, 10 og 14).
Tabell 7 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for idrettsfag
Omfang i timerVg1 
Kolonnenummer123
 Ordinær Samisk Elever med tegnspråk 
Religion og etikk   
Norsk
113   
Førstespråk samisk/norsk
 103  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
 103  
Norsk for elever med tegnspråk
  113 
Norsk tegnspråk
  75 
Matematikk
140 140 140 
Naturfag140 140 140 
Engelsk
140 140 140 
Fremmedspråk
113   
Samfunnskunnskap   
Geografi   
Historie   
Sum fellesfag646 626 608 
Felles programfag fra eget utdanningsprogram
196 196 196 
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram140 140 140 
Totalt omfang982 962 944 

 

Tabell 7 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for idrettsfag
Omfang i timerVg2 
Kolonnenummer456
 Ordinær Samisk Elever med tegnspråk 
Religion og etikk   
Norsk 
112    
Førstespråk samisk/norsk
 103  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
 103   
Norsk for elever med tegnspråk
  112 
Norsk tegnspråk
  75 
Matematikk
84 84 84 
Naturfag   
Engelsk
   
Fremmedspråk
112   
Samfunnskunnskap
84 84 84 
Geografi56 56 56 
Historie56 56 56 
Sum fellesfag504 486 467 
Felles programfag fra eget utdanningsprogram
336 336 336 
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram
140 140 140 
Totalt omfang980 962 943

 

Tabell 7 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for idrettsfag
Omfang i timerVg3 
Kolonnenummer78910
 Ordinær Uten fr.språk
gr.skole  
Samisk Elever med tegnspråk 
Religion og etikk84 84  84  84  
Norsk
168 168   
Førstespråk samisk/norsk
  103  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
  103  
Norsk for elever med tegnspråk
   168 
Norsk tegnspråk
   75 
Matematikk
    
Naturfag    
Engelsk
    
Fremmedspråk
 140   
Samfunnskunnskap
    
Geografi    
Historie113 113 113 113 
Sum fellesfag365 505 403 440 
Felles programfag fra eget utdanningsprogram
476 476  476  476  
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram
140  140 140 
Totalt omfang981 981 10191056 

 

Tabell 7 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for idrettsfag
Omfang i timerTotalt over 3 år 
Kolonnenummer11121314
 Ordinær Uten fr.språk
gr.skole  
Samisk Elever med tegnspråk 
Religion og etikk84 84  84  84  
Norsk
393 393   
Førstespråk samisk/norsk
  309  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
  309  
Norsk for elever med tegnspråk
   393 
Norsk tegnspråk
   225 
Matematikk
224 224  224  224  
Naturfag140  140  140  140  
Engelsk
140  140  140  140  
Fremmedspråk
225 365   
Samfunnskunnskap84   84   84   84   
Geografi56  56  56  56  
Historie169 169 169 169 
Sum fellesfag1515 1655 1515 1515 
Felles programfag fra eget utdanningsprogram
1008 1008 1008 1008 
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram420 280 420  420  
Totalt omfang29432943 29432943 

Se nærmere beskrivelse av fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, tegnspråk, matematikk, engelsk og fremmedspråk i punkt 3.3.1 og programfag i punkt 3.3.3.


Krav til fagsammensetning

Fellesfag

Elevene i utdanningsprogram for idrettsfag skal på hvert årstrinn ha opplæring i de fagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 9 under fellesfag, dvs. ordinært totalt 1 515 timer over tre år.

Programfag

Elevene i utdanningsprogram for idrettsfag skal ordinært i løpet av tre år ha 1 428 timer programfag.

 • Felles programfag fra eget utdanningsprogram. 1 008 av de 1 428 timene skal nyttes til felles programfag fra eget utdanningsprogram. De felles programfagene går fram av tabell 8a-b.
 • Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram. 420 av de 1 428 timene skal nyttes til programfag enten fra eget utdanningsprogram (se tabell 8a-b) eller fra programområdene innen de fire andre studieforberedende utdanningsprogrammene. Elevene skal ha tre programfag á 140 timer.
Matematikk som fellesfag og programfag

Se punkt 3.3.1.4.

Tilpasset ordning uten fremmedspråk i grunnskolen

Elever som ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen, skal i tillegg til fremmedspråk på vg1 og vg2 også ha 140 timer på vg3. En konsekvens av dette er at timer til valg av programfag på vg3 reduseres tilsvarende med 140 timer. Til sammen skal disse elevene ha 1 655 timer fellesfag, 1 008 timer felles programfag og 280 timer til valg av programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, totalt 2 943 timer over tre år. Se tabell 7 (kolonne 12).

Programfag som inngår i utdanningsprogram for idrettsfag

Tabell 8a-b viser hvilke programfag som inngår i utdanningsprogram for idrettsfag. De fleste fagområdene består av to eller flere programfag.

Tabell 8a Felles programfag i idrettsfag
Fagområde Programfag Timer 
 AktivitetslæreAktivitetslære 1 140 
Aktivitetslære Aktivitetslære 2
(bygger på aktivitetslære 1) 
140 
Aktivitetslære Aktivitetslære 3
(bygger på aktivitetslære 2) 
140 
Idrett og samfunn Idrett og samfunn vg2 56 
Idrett og samfunn Idrett og samfunn vg3 84 
 TreningsledelseTreningsledelse 1 56 
Treningsledelse Treningsledelse 2 + 3
(bygger på treningsledelse 1)
112 
 TreningslæreTreningslære 1–vg1 56 
 TreningslæreTreningslære 1–vg2 84 
 TreningslæreTreningslære 2
(bygger på treningslære 1) 
140 

 

Tabell 8b Valgfrie programfag for programområde idrettsfag
Fagområde Programfag Timer 
Breddeidrett Breddeidrett 1 140 
Breddeidrett Breddeidrett 2
(bygger på breddeidrett 1) 
140 
Breddeidrett Breddeidrett 3
(bygger på breddeidrett 2) 
140 
 FriluftslivFriluftsliv 1 140 
 FriluftslivFriluftsliv 2
(bygger på friluftsliv 1) 
140 
 LederutviklingLederutvikling 1 140 
Lederutvikling Lederutvikling 2
(bygger på lederutvikling 1) 
140 
 ToppidrettToppidrett 1 140 
 ToppidrettToppidrett 2
(bygger på toppidrett 1)
140 
 ToppidrettToppidrett 3
(bygger på toppidrett 2) 
140 

3.3.4 Utdanningsprogram for musikk, dans og drama

Utdanningsprogram for musikk, dans og drama har felles vg1 og er inndelt i tre programområder på vg2 og vg3:

 • Programområde for musikk
 • Programområde for dans
 • Programområde for drama

Elevene har etter fullført vg1 rett til inntak til ett av programområdene på vg2 uavhengig av hvilke programfag som er valgt innenfor de 196 timene til valg elevene har på vg1. Kravet til timetall og sammensetning av fag over tre år er tilpasset dette.

Elevene skal totalt ha 2 943 timer over tre år. Det kommer fram av fag- og timefordelingen i tabell 9 hvordan disse timene skal fordeles. Det er en forutsetning at opplæringen på hvert årstrinn organiseres i fellesfag og programfag slik som fastsatt i tabell 9 og i den enkelte læreplan. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som er beskrevet i læreplanene for fellesfag og programfag.

I tabell 9 er det, i tillegg til de kolonner som viser ordinær fag- og timefordeling (kolonne 1, 4, 7 og 11), egne kolonner for elever som

 • ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen (kolonne 8 og 12).
 • har samisk som første- eller andrespråk eller kvensk eller finsk som andrespråk (kolonne 2, 5, 9 og 13).
 • har norsk tegnspråk og norsk for elever med tegnspråk (kolonne 3, 6, 10 og 14).
Tabell 9 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for musikk, dans og drama
Omfang i timer Vg1 
Kolonnenummer 
 Ordinær Samisk Elever med tegnspråk 
Religion og etikk    
Norsk
113   
Førstespråk samisk/norsk
 103  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
 103  
Norsk for elever med tegnspråk
  113 
Norsk tegnspråk
  75 
Matematikk
140 140 140 
Naturfag 140 140 140 
Engelsk
140 140 140 
Fremmedspråk
113   
Samfunnskunnskap   
Geografi    
Historie    
Sum fellesfag 646 626 608 
Felles programfag fra eget programområde
140 140 140 
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram196 196 196 
Totalt omfang 982 962 944 

 

Tabell 9 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for musikk, dans og drama
Omfang i timer Vg2 
Kolonnenummer 
 Ordinær Samisk Elever med tegnspråk
Religion og etikk    
Norsk
112   
Førstespråk samisk/norsk
 103  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
 103  
Norsk for elever med tegnspråk
  112 
Norsk tegnspråk
  75 
Matematikk
84 84 84 
Naturfag    
Engelsk
   
Fremmedspråk
112   
Samfunnskunnskap84 84 84 
Geografi 56 56 56 
Historie 56 56 56 
Sum fellesfag 504 486 467 
Felles programfag fra eget programområde
336 336 336 
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram140 140 140 
Totalt omfang 980 962 943

 

Tabell 9 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for musikk, dans og drama
Omfang i timer Vg3 
Kolonnenummer 10
 Ordinær Uten fr.språk
gr.skole  
Samisk Elever med tegnspråk
Religion og etikk 84 84 84 84
Norsk
168 168   
Førstespråk samisk/norsk
  103  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
  103  
Norsk for elever med tegnspråk
   168
Norsk tegnspråk
   75
Matematikk
    
Naturfag     
Engelsk
    
Fremmedspråk
 140   
Samfunnskunnskap    
Geografi     
Historie 113 113 113 113
Sum fellesfag 365 505 403 440
Felles programfag fra eget programområde
476 476 476 476
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram140 140 140
Totalt omfang 981 981 10191056

 

Tabell 9 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for musikk, dans og drama
Omfang i timer Totalt over 3 år 
Kolonnenummer 11 12 13 14
 Ordinær Uten fr.språk
gr.skole  
Samisk Elever med tegnspråk
Religion og etikk 84 84 84 84
Norsk
393 393   
Førstespråk samisk/norsk
  309  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
  309  
Norsk for elever med tegnspråk
   393
Norsk tegnspråk
   225
Matematikk
224 224 224 224
Naturfag 140 140 140 140
Engelsk
140 140 140 140
Fremmedspråk
225 225   
Samfunnskunnskap/samfunnsfag 84 84 84 84
Geografi 56 56 56 56
Historie 169 169 169 169
Sum fellesfag 1515 1655 1515 1515
Felles programfag fra eget programområde
952 952 952 952
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram
476 336 476 476
Totalt omfang 2943 2943 29432943

Se nærmere beskrivelse av fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, tegnspråk, matematikk, engelsk og fremmedspråk i punkt 3.3.1 og programfag i punkt 3.3.4.


Krav til fagsammensetning

Fellesfag

Elevene i programområdene for musikk, dans og drama skal på hvert årstrinn ha opplæring i de fagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 9 under fellesfag, dvs. ordinært totalt 1 515 timer over tre år.

Programfag

Elevene i programområdene for musikk, dans og drama skal ordinært i løpet av tre år ha opplæring i 1 428 timer programfag.

 • Felles programfag fra eget programområde. 952 av 1 428 timene skal nyttes til felles programfag fra eget programområde. De felles programfagene for programområde for musikk går fram av tabell 12a-b. De felles programfagene for programområde for dans går fram av tabell 11a-b. De felles programfagene for programområde for drama går fram av tabell 12a-b.
 • Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram. 476 av de 1 428 timene skal nyttes til programfag fra eget programområde eller fra andre programområder innen de fem studieforberedende utdanningsprogrammene, dvs. utdanningsprogrammene for studiespesialisering, idrettsfag, musikk, dans og drama, kunst, design og arkitektur og medier og kommunikasjon. Elevene må ta tre programfag á 140 timer og et programfag på minst 56 timer.
Matematikk som fellesfag og programfag

Det vises til punkt 3.3.1.4.

Tilpasset ordning uten fremmedspråk i grunnskolen

Elever som ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen, skal i tillegg til å ha fremmedspråk på vg1 og vg2 også ha 140 timer på vg3. En konsekvens av dette er at timer til valg av programfag på vg3 reduseres tilsvarende med 140 timer. Til sammen skal disse elevene ha 1 655 timer fellesfag, 952 timer felles programfag og 336 timer til valg av programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, totalt 2 943 timer over tre år. Se tabell 11a-b (kolonne 12).

Programfag som inngår i utdanningsprogram for musikk, dans og drama

 • Tabell 10a-b viser hvilke programfag som inngår i programområde for musikk. Hvert fagområde består av ett eller to programfag.
 • Tabell 11a-b viser hvilke programfag som inngår i programområde for dans. Hvert fagområde består av ett, to eller flere programfag.
 • Tabell 12a-b viser hvilke programfag som inngår i programområde for drama. Hvert fagområde består av ett eller to programfag.
Tabell 10a Felles programfag for programområde musikk
FagområdeProgramfagTimer
Ergonomi og bevegelse Ergonomi og bevegelse 156
Ergonomi og bevegelse Ergonomi og bevegelse 2
(bygger på ergonomi og bevegelse 1)
56
 Instruksjon og ledelseInstruksjon og ledelse140
 Instrument, kor, samspillInstrument, kor, samspill 1140
 Instrument, kor, samspillInstrument, kor, samspill 2
(bygger på Instrument, kor, samspill 1)
140
 Musikk, dans og dramaMusikk, dans og drama
(felles programfag på Vg1)
140
 Musikk i perspektivMusikk i perspektiv 1140
 Musikk i perspektivMusikk i perspektiv 2
(bygger på musikk i perspektiv 1)
140

 

Tabell 10b Valgfrie programfag for programområde musikk
FagområdeProgramfagTimer
 Bevegelse56
 Lytting56
 Musikk140
 Musikk fordypning 1140
 Musikk fordypning 2
(bygger på musikk fordypning 1)
140
 Samisk musikk og scene140

 

Tabell 11a Felles programfag for programområde dans
FagområdeProgramfagTimer
 Dans i perspektivDans i perspektiv 1140
Dans i perspektiv Dans i perspektiv 2
(bygger på dans i perspektiv 1)
140
 Grunntrening i dansGrunntrening i dans 1 56 
 Grunntrening i dansGrunntrening i dans 2
(bygger på grunntrening i dans 1) 
56 
 Musikk, dans og dramaMusikk, dans og drama
(felles programfag på Vg1) 
140
 Scenisk dansScenisk dans 1 140
 Scenisk dansScenisk dans 2
(bygger på scenisk dans 1) 
140
 Scenisk dansScenisk dans 3
(bygger på scenisk dans 2) 
140

 

Tabell 11b Valgfrie programfag for programområde dans
FagområdeProgramfagTimer
 Bevegelse 56 
 Danseteknikker 140 
 Scenisk dans fordypning 1 140 
 Scenisk dans fordypning 2
(bygger på scenisk dans fordypning 1) 
140 

 

Tabell 12a Felles programfag for programområde drama
Fagområde Programfag Timer 
 Drama og samfunnDrama og samfunn 140 
 Musikk, dans og dramaMusikk, dans og drama
(felles programfag på Vg1) 
140 
 Teater og bevegelseTeater og bevegelse 1 56 
Teater og bevegelse Teater og bevegelse 2
(bygger på teater og bevegelse 1) 
56 
 Teater i perspektivTeater i perspektiv 1 140 
Teater i perspektiv Teater i perspektiv 2
(bygger på teater i perspektiv 1) 
140 
 TeaterproduksjonTeaterproduksjon 1 140 
 TeaterproduksjonTeaterproduksjon 2
(bygger på teaterproduksjon 1) 
140 

 

Tabell 12b Valgfrie programfag for programområde drama 
FagområdeProgramfag Timer
 Bevegelse 56 
 Samisk musikk og scene 140 
 Teaterensemble 140 
 Teaterproduksjon fordypning 1 140 
 Teaterproduksjon fordypning 2
(bygger på teaterproduksjon fordypning 1) 
140 

3.3.5 Utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Elevene skal ordinært ha totalt 2 943 timer over tre år. Det kommer fram av fag- og timefordelingen i tabell 13 hvordan disse timene skal fordeles. Det er en forutsetning at opplæringen på hvert årstrinn organiseres i fellesfag og programfag slik som fastsatt i tabell 13 og i den enkelte læreplan. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som er beskrevet i læreplanene for fellesfag og programfag.

Tabell 13 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur
Omfang i timer Vg1 
Kolonnenummer 
 Ordinær Samisk Elever med tegnspråk
Religion og etikk    
Norsk
113   
Førstespråk samisk/norsk
 103  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
 103  
Norsk for elever med tegnspråk
  113 
Norsk tegnspråk
  75 
Matematikk
140 140 140 
Naturfag 140 140 140 
Engelsk
140 140 140 
Fremmedspråk
113   
Samfunnskunnskap   
Geografi    
Historie    
Kroppsøving 565656
Sum fellesfag 702 682 664 
Felles programfag fra eget programområde
280 280 280 
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram
Totalt omfang 982 962 944

 

Tabell 13 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur
Omfang i timer Vg2 
Kolonnenummer 
 Ordinær Samisk Elever med tegnspråk
Religion og etikk    
Norsk
112   
Førstespråk samisk/norsk 103  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk 103  
Norsk for elever med tegnspråk  112 
Norsk tegnspråk
  75 
Matematikk
84 84 84 
Naturfag    
Engelsk
   
Fremmedspråk
112   
Samfunnskunnskap84 84 84 
Geografi 56 56 56 
Historie 56 56 56 
Kroppsøving 565656
Sum fellesfag 560 542 523 
Felles programfag fra eget programområde
280 280 280 
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram140 140 140 
Totalt omfang 980 962 943

 

Tabell 13 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur
Omfang i timer  Vg3
Kolonnenummer 10
  OrdinærUten fr.språk
gr.skole  
Samisk Elever med tegnspråk
Religion og etikk 84 84 84 84
Norsk
168 168   
Førstespråk samisk/norsk
  103  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
  103  
Norsk for elever med tegnspråk   168
Norsk tegnspråk
   75
Matematikk
    
Naturfag     
Engelsk
    
Fremmedspråk
 140   
Samfunnskunnskap    
Geografi     
Historie 113 113 113 113
Kroppsøving 56 56 56 56
Sum fellesfag 421 561 459 496
Felles programfag fra eget programområde
280 280 280 280
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram280 140 280 280
Totalt omfang 981 981 10191056

 

Tabell 13 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur
Omfang i timer Totalt over 3 år 
Kolonnenummer 11 12 13 14
 Ordinær Uten fr.språk
gr.skole  
Samisk Elever med tegnspråk
Religion og etikk 84 84 84 84
Norsk
393 393   
Førstespråk samisk/norsk
  309  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
  309  
Norsk for elever med tegnspråk   393
Norsk tegnspråk
   225
Matematikk
224 224 224 224
Naturfag 140 140 140 140
Engelsk
140 140 140 140
Fremmedspråk
225 365   
Samfunnskunnskap84 84 84 84
Geografi 5656 56 56
Historie 169 169 169 169 
Kroppsøving 56 56 56 56 
Sum fellesfag 1683 18231683 1683 
Felles programfag fra eget programområde
840 840 840 840 
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram420 280 420 420 
Totalt omfang 2943 2943 29432943 

Se nærmere beskrivelse av fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, tegnspråk, matematikk, engelsk og fremmedspråk i punkt 3.3.1 og programfag i punkt 3.3.5.

Krav til fagsammensetning

Fellesfag

Elevene i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur skal på hvert årstrinn ha opplæring i de fagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 13 under fellesfag, dvs. ordinært totalt 1 683 timer over tre år.

Programfag

Elevene i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur skal ordinært i løpet av tre år ha 1 260 timer programfag.

 • Felles programfag fra eget utdanningsprogram. 840 av de 1260 timene skal nyttes til felles programfag fra eget utdanningsprogram. De felles programfagene går fram av tabell 14a-b.
 • Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram. 420 av de 1260 timene skal nyttes til programfag enten fra eget utdanningsprogram (se tabell 14a-b) eller fra programområdene innen de fire andre studieforberedende utdanningsprogrammene. Elevene skal ha tre programfag á 140 timer.
Matematikk som fellesfag og programfag

Det vises til punkt 3.3.1.4.

Tilpasset ordning uten fremmedspråk i grunnskolen

Elever som ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen, skal i tillegg til fremmedspråk på vg1 og vg2 også ha 140 timer på vg3. En konsekvens av dette er at timer til valg av programfag på vg3 reduseres tilsvarende med 140 timer. Til sammen skal disse elevene ha 1 655 timer fellesfag, 1 008 timer felles programfag og 280 timer til valg av programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, totalt 2 943 timer over tre år. Se tabell 13 (kolonne 12).

Programfag som inngår i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Tabell 14a-b viser hvilke programfag som inngår i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur. De fleste fagområdene består av to eller flere programfag.

 

Tabell 14a Felles programfag for programområde kunst, design og arkitektur
FagområdeProgramfagTimer
 Kunst og visuelle virkemidlerKunst og visuelle virkemidler 1140
Kunst og visuelle virkemidler Kunst og visuelle virkemidler 2140
Kunst og visuelle virkemidler Kunst og visuelle virkemidler 3140
 Design og arkitekturDesign og arkitektur 1140
 Design og arkitekturDesign og arkitektur 2140
 Design og arkitekturDesign og arkitektur 3140

 

Tabell 14b Valgfrie programfag for programområde kunst, design og arkitektur
Fagområde ProgramfagTimer
Kunst og skapende arbeid Kunst og skapende arbeid140
 Arkitektur og samfunnArkitektur og samfunn140
 Design og bærekraftDesign og bærekraft140
 Foto og grafikkFoto og grafikk 1140
 Foto og grafikkFoto og grafikk 2 (bygger på foto og grafikk 1)140
 Samisk visuell kulturSamisk visuell kultur140

3.3.6 Utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

Elevene skal ordinært ha totalt 2 943 timer over tre år. Det framgår av fag- og timefordelingen i tabell 15 hvordan disse timene skal fordeles. Det er en forutsetning at opplæringen på hvert årstrinn organiseres i fellesfag og programfag slik som fastsatt i tabell 15 og i den enkelte læreplan. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som er beskrevet i læreplanene for fellesfag og programfag.

Tabell 15 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon
Omfang i timer Vg1 
Kolonnenummer 
 Ordinær Samisk Elever med tegnspråk
Religion og etikk    
Norsk
113   
Førstespråk samisk/norsk
 103  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
 103  
Norsk for elever med tegnspråk
  113 
Norsk tegnspråk
  75 
Matematikk
140 140 140 
Naturfag 140 140 140 
Engelsk
140 140 140 
Fremmedspråk
113   
Samfunnskunnskap   
Geografi    
Historie    
Kroppsøving56 56 56 
Sum fellesfag 702 682 664 
Felles programfag fra eget programområde
280 280 280 
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram
Totalt omfang 982 962 944

 

Tabell 15 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon
Omfang i timer Vg2 
Kolonnenummer 
 Ordinær Samisk Elever med tegnspråk 
Religion og etikk    
Norsk
112   
Førstespråk samisk/norsk
 103  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
 103  
Norsk for elever med tegnspråk
  112 
Norsk tegnspråk
  75 
Matematikk
84 84 84 
Naturfag    
Engelsk
   
Fremmedspråk
112   
Samfunnskunnskap84 84 84 
Geografi 56 56 56 
Historie 56 56 56 
Kroppsøving56 56 56 
Sum fellesfag 560 542 523 
Felles programfag fra eget programområde
280 280 280 
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram
140 140 140 
Totalt omfang 980962 943

 

Tabell 15 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon
Omfang i timer vg3 
Kolonnenummer 10
 Ordinær Uten fr.språk
gr.skole  
Samisk Elever med tegnspråk
Religion og etikk 84 84 84 84
Norsk
168 168   
Førstespråk samisk/norsk
  103  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
  103  
Norsk for elever med tegnspråk
   168
Norsk tegnspråk
   75
Matematikk
    
Naturfag     
Engelsk
    
Fremmedspråk
 140   
Samfunnskunnskap    
Geografi     
Historie 113 113 113 113
Kroppsøving56 56 56 56
Sum fellesfag 421 561 459 496
Felles programfag fra eget programområde
280 280 280 280
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram280 140 280 280
Totalt omfang 981 981 10191056

 

Tabell 15 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon
Omfang i timer Totalt over 3 år 
Kolonnenummer 11 12 13 14
 Ordinær Uten fr.språk
gr.skole 
Samisk Elever med tegnspråk
Religion og etikk 84 84 84 84
Norsk
393 393   
Førstespråk samisk/norsk
  309  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
  309  
Norsk for elever med tegnspråk
   393
Norsk tegnspråk
   225
Matematikk
224 224 224 224
Naturfag 140 140 140 140
Engelsk
140 140 140 140
Fremmedspråk
225 365   
Samfunnskunnskap84 84 84 84
Geografi 56 56 56 56
Historie 169 169 169 169
Kroppsøving168 168 168 168
Sum fellesfag 1683 1823 1683 1683
Felles programfag fra eget programområde
840 840 840 840
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram
420 280 420 420
Totalt omfang 2943 2943 2943 2943

Se nærmere beskrivelse av fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, tegnspråk, matematikk, engelsk og fremmedspråk i punkt 3.3.1 og programfag i punkt 3.3.6.


Krav til fagsammensetning

Fellesfag

Elevene i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon skal på hvert årstrinn ha opplæring i de fagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 15 under fellesfag, dvs. ordinært totalt 1 683 timer over tre år.

Programfag

Elevene i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon skal ordinært i løpet av tre år ha 1 260 timer programfag.

 • Felles programfag fra eget utdanningsprogram. 840 av de 1260 timene skal nyttes til felles programfag fra eget utdanningsprogram. De felles programfagene går fram av tabell 16a-b.
 • Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram. 420 av de 1260 timene skal nyttes til programfag enten fra eget utdanningsprogram (se tabell 16a-b) eller fra programområdene innen de fire andre studieforberedende utdanningsprogrammene. Elevene skal ha tre programfag á 140 timer.
Matematikk som fellesfag og programfag

Det vises til punkt 3.3.1.4.

Tilpasset ordning uten fremmedspråk i grunnskolen

Elever som ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen, skal i tillegg til fremmedspråk på vg1 og vg2 også ha 140 timer på vg3. En konsekvens av dette er at timer til valg av programfag på vg3 reduseres tilsvarende med 140 timer. Til sammen skal disse elevene ha 1 655 timer fellesfag, 1 008 timer felles programfag og 280 timer til valg av programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, totalt 2 943 timer over tre år. Se tabell 15 (kolonne 12).

Programfag som inngår i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

Tabell 16a-b viser hvilke programfag som inngår i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon.

Tabell 16a Felles programfag for programområde medier og kommunikasjon
FagområdeProgramfagTimer
 MediesamfunnetMediesamfunnet 1140
 MediesamfunnetMediesamfunnet 2140
Mediesamfunnet Mediesamfunnet 3140
 MedieuttrykkMedieuttrykk 1140
 MedieuttrykkMedieuttrykk 2140
 MedieuttrykkMedieuttrykk 3140

 

Tabell 16b Valgfrie programfag for programområde medier og kommunikasjon
FagområdeProgramfagTimer
 BildeBilde140
 Grafisk designGrafisk design140
 LyddesignLyddesign140
 TekstTekst140
 MedieutviklingMedieutvikling140
 MediespesialiseringMediespesialisering (bygger på ett av de andre valgfrie programfagene innenfor medier og kommunikasjon)140

3.4 Yrkesfaglige utdanningsprogram

Yrkesfaglig videregående opplæring består normalt av to år i skole og to år i bedrift, hvorav ett år verdiskaping (hovedmodellen). Noen utdanningsløp blir avsluttet med vg3 i skole. Det finnes noen yrkesfaglige utdanningsløp som avviker fra dette, se punktene 3.3.5 og 3.4. For øvrig henvises til vedlegg

Tabell 17a Fag- og timefordeling på vg1 og vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram
Omfang i timervg1 
Kolonnenummer 
 Ordinær Med stud.spes vg1 Samisk Elever med tegnspråk
Norsk/norsk for elever med samisk/norsk for elever med tegnspråk  113   
Førstespråk samisk/andrespråk samisk, kvensk eller finsk   45  
Norsk tegnspråk
   56 
Matematikk
84 140 84 84 
Naturfag 56 140 56 56 
Engelsk
140 140 140 140 
Fremmedspråk
 113   
Samfunnskunnskap 84   
Geografi  56   
Kroppsøving56 56 56 56 
Sum fellesfag 336 842 381 392 
Felles programfag fra eget programområde477  477 477 
Yrkesfaglig fordypning 13168  140 112 
Yrkesfaglig opphenting
    
Totalt omfang 981 842 998 981 

 

Tabell 17a Fag- og timefordeling på vg1 og vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram
Omfang i timer vg2 
Kolonnenummer 
 Ordinær Med stud.spes Vg1 Samisk Elever med tegnspråk 
Norsk/norsk for elever med samisk/norsk for elever med tegnspråk
112  90 112 
Førstespråk samisk/andrespråk samisk, kvensk eller finsk
  45  
Norsk tegnspråk
   56 
Matematikk
    
Naturfag     
Engelsk
    
Fremmedspråk
    
Samfunnskunnskap84  84 84 
Geografi     
Kroppsøving56 56 56 56 
Sum fellesfag 252 56 275 308 
Felles programfag fra eget programområde477 477 477 477 
Yrkesfaglig fordypning 13253 253 225 197 
Yrkesfaglig opphenting
 196  
Totalt omfang 982 982 977 982

 

Tabell 17a Fag- og timefordeling på vg1 og vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram 
Omfang i timer Totalt over to år 
Kolonnenummer 10 11 12 
 Ordinær Med stud.spes Vg1 Samisk Elever med tegnspråk 
Norsk/norsk for elever med samisk/norsk for elever med tegnspråk
112 113 90 112 
Førstespråk samisk/andrespråk samisk, kvensk eller finsk  90  
Norsk tegnspråk
   112 
Matematikk
84 140 84 84 
Naturfag 56 140 56 56 
Engelsk
140 140 140 140 
Fremmedspråk
 113   
Samfunnskunnskap84 84 84 84 
Geografi  56   
Kroppsøving112 112 112 112 
Sum fellesfag 588 898 656 700 
Felles programfag fra eget programområde954 477 954 954 
Yrkesfaglig fordypning 13421 253 365 309 
Yrkesfaglig opphenting
 196   
Totalt omfang 1963 1824 1975 1963

13Elever som bruker yrkesfaglig fordypning til fellesfag eller programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, trenger bare 420 timer i yrkesfaglig fordypning dersom de tar tre fag hvert på 140 timer. Det betyr at det totale timetallet reduseres fra 1963 timer til 1962 timer for disse elevene.

Se nærmere beskrivelse av fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, tegnspråk, matematikk, engelsk og fremmedspråk i punkt 3.4.1.

Felles bestemmelser

Hovedbestemmelsene knyttet til innhold og omfang i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene går fram av kapittel 3 i opplæringsloven og kapittel 1 i forskrift til opplæringsloven. Her har vi beskrevet den nærmere inndelingen i fag og bestemmelser om krav til fellesfag og programfag. Vi gjør også greie for de egne bestemmelsene som gjelder for

 • Elever som har rett til opplæring i samisk (§ 6-3 i opplæringsloven)
 • Elever som har rett til opplæring i tegnspråk (§ 3-9 i opplæringsloven)

3.4.1 Fellesfag

3.4.1.1 Norsk

Opplæringen i norsk skal følge ordinær læreplan hvis ikke annet er bestemt. I forskrift til opplæringsloven er det fastsatt hvem som er unntatt fra opplæring i norsk sidemål, og hvem som er fritatt fra vurdering i skriftlig sidemål.

3.4.1.2 Elever med opplæring i samisk, elever med opplæring i tegnspråk og elever med opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk
Elever med samisk som første- eller andrespråk

For elever som har rett til opplæring i samisk i henhold til opplæringsloven § 6-3, er det utarbeidet egne læreplaner i samisk som første- og andrespråk. Læreplanen i samisk som andrespråk har to alternativer; samisk 2 og samisk 3.

 • Opplæring i samisk som førstespråk skal kombineres med opplæring i norsk etter læreplanen i norsk for elever med samisk som førstespråk. Elever som ønsker det, kan få opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk, men da med rett til fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.
 • Opplæring i samisk som andrespråk skal kombineres med opplæring i norsk etter ordinær læreplan i norsk, men med rett til fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.
Elever med kvensk eller finsk som andrespråk

Det er utarbeidet en egen læreplan i kvensk eller finsk som andrespråk. Opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk skal kombineres med opplæring i norsk etter ordinær læreplan i norsk, men med rett til fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.

Norsk tegnspråk og norsk for elever med tegnspråk

For elever som har rett til opplæring i norsk tegnspråk i henhold til opplæringsloven § 3-9, er det utarbeidet egne læreplaner i norsk tegnspråk og norsk for elever med tegnspråk. Normalt skal opplæringen etter læreplanen i norsk tegnspråk kombineres med opplæring etter læreplanen i norsk for elever med tegnspråk, men elever som ønsker det, kan få opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk, men med fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.

3.4.1.3 Engelsk

Opplæringen skal følge læreplanen i fellesfaget engelsk om ikke annet er bestemt. For elever som har rett til opplæring i/på norsk tegnspråk, er det utarbeidet en egen læreplan i engelsk.

Opplæringsloven § 3-9.

3.4.1.4 Matematikk

Opplæringen skal følge læreplanen i fellesfaget matematikk. Denne læreplanen har to alternativ: matematikk P (1P-Y, praktisk rettet) og matematikk T (1T-Y, teoretisk rettet).

3.4.1.5 Naturfag, samfunnskunnskap og kroppsøving

Opplæringen i disse fellesfagene skal følge de fastsatte læreplanene. 

3.4.2 Vg1 og vg2 i skole

Elevene skal ordinært ha totalt 1 963 timer i løpet av vg1 og vg2. Det går fram av fag- og timefordelingen i tabell 17 hvordan disse timene skal fordeles. Det er en forutsetning at opplæringen i fellesfag og programfag på hvert årstrinn blir gitt slik det er fastsatt i tabell 17 og i den enkelte læreplanen. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som er bestemt i læreplanene i fellesfag og felles programfag.

I tabell 17 er det, i tillegg til de kolonnene som viser ordinær fag- og timefordeling (kolonne 1, 5 og 9), egne kolonner for elever som

 • har samisk som første- eller andrespråk eller kvensk eller finsk som andrespråk (kolonne 3, 7, og 11)
 • har norsk tegnspråk og norsk for elever med tegnspråk (kolonne 4, 8 og 12)
 • i samsvar med tilbudsstrukturen fastsatt i vedlegg 2 kan tas inn til vg2 på grunnlag av vg1 i utdanningsprogrammet for studiespesialisering (kolonne 2, 6, og 10).

Krav til fagsammensetning

Fellesfag

Elevene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene skal på hvert av årstrinnene vg1 og vg2 ha opplæring i de fagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 17 under fellesfag, dvs. ordinært totalt 588 timer. 

Felles programfag fra eget programområde

Elevene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene skal i løpet av to år ha 954 timer felles programfag fra eget programområde. Felles programfag på vg1 etter LK20 går fram av tabell 18 og vg2 i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene går fram av tabellene 19a–19j.

Yrkesfaglig fordypning

Elevene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene skal i løpet av vg1 og vg2 ordinært ha 421 timer innenfor yrkesfaglig fordypning. Detaljerte bestemmelser er gitt av Utdanningsdirektoratet i forskrift om yrkesfaglig fordypning.

Les mer om yrkesfaglig fordypning

Tilpassede ordninger

Med samisk, kvensk, finsk eller norsk tegnspråk på vg1 og vg2
Elever med samisk som første- eller andrespråk, kvensk eller finsk som andrespråk eller norsk tegnspråk har egne timetall i yrkesfaglig fordypning. Se tabell 17.

Kryssløp fra vg1 i utdanningsprogram for studiespesialisering til vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram
Enkelte vg2 har, i samsvar med tilbudsstrukturen fastsatt i vedlegg 2, også inntak fra vg1 i et studieforberedende utdanningsprogram (kryssløp).

 • Elever som har hatt 842 timer på vg1 i utdanningsprogram for studiespesialisering, har fullført alle fellesfag som elever i yrkesfaglige utdanningsprogram har på vg2, unntatt kroppsøving. Disse elevene skal ha 196 timer med andre fag i stedet for disse fellesfagene på vg2, slik at timetallet totalt på vg2 blir minst 982 timer. Totalt skal omfanget over to år være minst 1 824 timer.
  • Elever som går fra vg1 studiespesialisering til alle andre vg2 yrkesfag skal bruke timene til faget yrkesfaglig opphenting

Felles programfag på vg1 i yrkesfaglige utdanningsprogram etter LK20

Tabell 18 Felles programfag på vg1 i yrkesfaglige utdanningsprogram
UtdanningsprogramProgramfagTimer
Bygg- og anleggsteknikk Arbeidsmiljø og dokumentasjon140
Bygg- og anleggsteknikkPraktisk yrkesutøvelse337
Elektro og datateknologiElektroniske kretser og nettverk197
Elektro og datateknologi Energi- og styringssystemer280
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign Produktutvikling og produksjon280
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign Kommunikasjon, kunde og arbeidsliv197
Helse- og oppvekstfag Helsefremmende arbeid197
Helse- og oppvekstfag Kommunikasjon og samhandling140
Helse- og oppvekstfag Yrkesliv i helse- og oppvekstfag140
Håndverk, design og produktutvikling Materialer og teknikker337
Håndverk, design og produktutvikling Produktutvikling og skapende prosesser140
Informasjonsteknologi og medieproduksjon Produksjon og historiefortelling159
Informasjonsteknologi og medieproduksjon Teknologiforståelse159
Informasjonsteknologi og medieproduksjon Konseptutvikling og programmering159
NaturbrukNaturbasert produksjon og tjenesteyting337
NaturbrukNaturbasert næringsaktivitet140
Restaurant- og matfagBransje og arbeidsliv140
Restaurant- og matfagRåvare, produksjon og kvalitet337
Salg, service og reiselivForretningsdrift169
Salg, service og reiselivMarkedsføring og innovasjon168
Salg, service og reiselivKultur og samhandling140
Teknologi og industrifagProduksjon og tjenester197
Teknologi og industrifagKonstruksjons- og styringsteknikk140
Teknologi og industrifagKvalitetsstyring140

Felles programfag på vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram etter LK20

Tabellene 19a–19j viser felles programfag på vg2 i hvert av programområdene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.

Tabell 19a Felles programfag på vg2 bygg- og anleggsteknikk
ProgramområdeProgramfagTimer
AnleggsgartnerAnleggsgartnerarbeid337
AnleggsgartnerRammebetingelser for anleggsgartnerarbeid140
AnleggsteknikkDrift og vedlikehold140
AnleggsteknikkGrunnarbeider197
AnleggsteknikkSikkerhetsopplæring av masseforflytningsmaskiner140
Betong og murBetong og mur337
Betong og murDokumentasjon og kommunikasjon140
Klima-, energi- og miljøArbeidsmiljø og dokumentasjon140
Klima-, energi- og miljøPraktisk yrkesutøvelse337
OverflateteknikkForbehandling og påføring337
OverflateteknikkHelse, miljø, sikkerhet og kvalitet140
RørleggerBransjelære140
RørleggerSanitærteknikk197
RørleggerVarmeteknikk140
TreteknikkProduksjon337
TreteknikkTegning og materialvalg140
TømrerKonstruksjoner og klimaskall197
TømrerMaterialegenskaper, varmeisolering og tetting140
TømrerVinduer, dører og innvendig arbeid140

 

Tabell 19b Felles programfag på vg2 elektro og datateknologi
ProgramområdeProgramfagTimer
AutomatiseringAutomatiseringssystemer337
AutomatiseringElenergisystemer140
Datateknologi og elektronikkData- og informasjonsteknologi197
Datateknologi og elektronikk Elektroniske kretser og utstyr280
DronefagOperasjon og sikkerhet300
DronefagNyttelast, sensorer og bearbeiding av data177
Elenergi og ekomElenergi og styresystemer337
Elenergi og ekomElektronisk kommunikasjon140
FlyfagElektrofag197
FlyfagLuftfartøylære140
FlyfagMaterial- og komponentlære140
Kulde-, varmepumpe og ventilasjonsteknikk Elenergi- og automatisering140
Kulde-, varmepumpe og ventilasjonsteknikk Kulde- og varmepumpeteknikk169
Kulde-, varmepumpe og ventilasjonsteknikk Ventilasjonsteknikk168

 

Tabell 19c Felles programfag på vg2 frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
ProgramområdeProgramfagTimer
BlomsterdekoratørProduksjon og arbeidsliv290
BlomsterdekoratørProduktutvikling, bransjelære og kommunikasjon187
Frisør Hår, farge og strukturendring 220
Frisør Kommunikasjon, klipp og frisyreforming 257
Interiør og eksponeringsdesign Design, teknologi og produksjon 337
Interiør og eksponeringsdesign Kunde og kommunikasjon 140

 

Tabell 19d Felles programfag på vg2 helse- og oppvekstfag
ProgramområdeProgramfagTimer
AktivitørAdministrasjon140
AktivitørKommunikasjon og samhandling140
AktivitørYrkesliv i aktivitørfag197
AmbulansefagAmbulansemedisin197
AmbulansefagKommunikasjon og samhandling140
AmbulansefagYrkesliv i ambulansefag140
Barne- og ungdomsarbeiderfagPedagogisk arbeid197
Barne- og ungdomsarbeiderfagKommunikasjon og samhandling140
Barne- og ungdomsarbeiderfagYrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag140
Fotterapi og ortopediteknikkHelse, funksjon og bevegelse197
Fotterapi og ortopediteknikkKommunikasjon og samhandling140
Fotterapi og ortopediteknikkYrkesliv i fotterapi og ortopediteknikk140
HelsearbeiderfagHelsefremmende arbeid197
HelsearbeiderfagKommunikasjon og samhandling140
HelsearbeiderfagYrkesliv i helsearbeiderfag140
HelseservicefagHelse og sykdom197
HelseservicefagKommunikasjon og samhandling140
HelseservicefagYrkesliv i helseservicefag140
HudpleieHelsefremmende arbeid140
HudpleieKommunikasjon og samhandling140
HudpleieYrkesliv i hudpleiefaget197

 

Tabell 19e Felles programfag på vg2 håndverk, design og produktutvikling
ProgramområdeProgramfagTimer
BåtbyggerMaterialer og konstruksjon140
BåtbyggerProduksjon337
DuodjiDuodji/duodje/duedtie- og designprosesser140
DuodjiMaterialkunnskap, duodji-/duodje-/duedtie-utøvelse og kulturarv337
 Gull- og sølvsmedhåndverkDesign og produktutvikling140
 Gull- og sølvsmedhåndverkGull- og sølvsmedhåndverk337
SmedDesign og produktutvikling140
SmedSmedhåndverk337
Søm og tekstilhåndverkDesign og produktutvikling140
Søm og tekstilhåndverkProduksjon og materialer337
TrearbeidArbeidsplanlegging og tegning140
TrearbeidMaterialkunnskap140
TrearbeidProduksjon197
UrmakerProduksjon og vedlikehold337
UrmakerProduktutvikling140

 

Tabell 19f Felles programfag på vg2 informasjonsteknologi og medieproduksjon
ProgramområdeProgramfagTimer
InformasjonsteknologiBrukerstøtte140
InformasjonsteknologiDriftsstøtte169
InformasjonsteknologiUtvikling168
MedieproduksjonDesign og visualisering159
MedieproduksjonKonseptutvikling og kommunikasjon159
MedieproduksjonTeknologi og produksjon159

 

Tabell 19g Felles programfag på vg2 naturbruk
ProgramområdeProgramfagTimer
AkvakulturAnlegg og teknikk140
AkvakulturBiologi og miljø140
AkvakulturDrift og produksjon197
Fiske og fangstFangst og kvalitet140
Fiske og fangstFartøy og redskaper337
Heste- og dyrefagDrift og entreprenørskap197
Heste- og dyrefagDyrelære og aktivitet280
Landbruk og gartnernæringForvaltning og drift180
Landbruk og gartnernæringProduksjon og tjenesteyting297
ReindriftReinen og dens naturmiljø135
ReindriftReindriftsbasert aktivitet og produksjon190
ReindriftØkonomi og ressursforvaltning152
SkogbrukSkogsdrift og maskinlære279
SkogbrukSkogskjøtsel, klima og næring198

 

Tabell 19h Felles programfag på vg2 restaurant- og matfag
ProgramområdeProgramfagTimer
Baker og konditorBransje og arbeidsliv337
Baker og konditorRåvare, produksjon og kvalitet140
Kokk- og servitørfagBransje og arbeidsliv140
 Kokk- og servitørfagRåvare, produksjon, salg og service337
MatproduksjonBransje og arbeidsliv140
MatproduksjonRåvarer, produksjon og kvalitet337

 

Tabell 19i Felles programfag på vg2 salg, service og reiseliv
ProgramområdeProgramfagTimer
Salg og reiselivForretningsdrift159
Salg og reiselivInnovasjon og markedsføring 159
Salg og reiselivKultur og kommunikasjon159
Service, sikkerhet og administrasjonAdministrasjon og bærekraftig drift168
 Service, sikkerhet og administrasjonKommunikasjon og yrkesutøvelse140
Service, sikkerhet og administrasjonSikkerhet169

 

Tabell 19j Felles programfag på vg2 teknologi- og industrifag
ProgramområdeProgramfagTimer
ArbeidsmaskinerPlanlegging og kommunikasjon140
ArbeidsmaskinerReparasjon og vedlikehold337
Bilskade, lakk og karosseriDokumentasjon og kvalitet140
Bilskade, lakk og karosseriKarosseri- og lakkteknikk337
BrønnteknikkBoring197
BrønnteknikkKomplettering og brønnservice140
BrønnteknikkProsedyrer og praksis140
BørsemakerProduksjon277
BørsemakerProduktutvikling og kvalitetssikring200
Kjemiprosess- og laboratoriefagAnalyse, dokumentasjon og kvalitet140
Kjemiprosess- og laboratoriefagKjemisk teknologi168
Kjemiprosess- og laboratoriefagProduksjon og tjenester169
KjøretøyDokumentasjon og kvalitet140
KjøretøyVerkstedarbeid337
Maritime fagDokumentasjon og kvalitet – felles programfag140
Maritime fagSkipstekniske tjenester – felles programfag197
Maritime fagDekk – valgfritt programfag140
Maritime fagMaskin – valgfritt programfag140
IndustriteknologiTeknologi337
IndustriteknologiVedlikehold140
Transport og logistikkBransjelære140
Transport og logistikkBransjeteknikk140
Transport og logistikkTransport, logistikk og løfteoperasjoner197

3.4.3 Særløp – vg1 i skole og 3 års læretid

Noen utdanningsløp innen de yrkesfaglige utdanningsprogrammene avviker fra hovedmodellen ved at det kun er ett års opplæring i skole. Lærekontrakt tegnes etter vg1. Dette kalles særløp. Læreplanene for opplæring i bedrift har bare kompetansemål på vg3-nivå. To års opplæring kombineres med ett års verdiskaping, og lærlingene har totalt 3 års læretid i bedrift. Særløp kommer fram av tilbudsstrukturen i vedlegg 2.

Tabell 20 Fag- og timefordeling totalt over to år for lærlinger som følger særløp i yrkesfaglige utdanningsprogram
Omfang i timerTotalt over to år, særløp
Kolonnenummer1234
 OrdinærMed stud.spes vg1SamiskElever med tegnspråk
Norsk112113  
Førstespråk samisk/norsk  90 
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk  90 
Norsk for elever med tegnspråk   112
Norsk tegnspråk   112
Matematikk841408484
Naturfag561405656
Engelsk140140140140
Fremmedspråk 113  
Samfunnskunnskap84848484
Geografi 56  
Kroppsøving56565656
Sum fellesfag532842600644
Felles programfag fra eget programområde477 477477
Yrkesfaglig fordypning168 140112
Programfag fra studieforberedende eller yrkesfaglige utdanningsprogram 196  
Totalt omfang1177103812171233
Fellesfag

Lærlinger som følger særløp, skal ha opplæring i fellesfagene på vg2-nivå som angitt i tabell 20. Lærlinger som følger særløp er fritatt for kroppsøving på vg2, og avslutter faget etter vg1.

Yrkesfaglig fordypning

Lærlinger som følger særløp er fritatt for yrkesfaglig fordypning på vg2, og avslutter faget etter vg1.

3.4.4 Vg3 i yrkesfaglige utdanningsprogram

Yrkesfaglig videregående opplæring omfatter normalt to års opplæring i skole før opplæringen avsluttes som lærefag i bedrift med en kombinasjon av opplæring og verdiskapning (læretid). Noen yrkesfaglige utdanningsløp blir avsluttet med vg3 i skole. Det finnes også yrkesfaglige utdanningsløp som har vg3 i skole før de avsluttes med verdiskaping i bedrift, disse er vist i tabell 22b og 24f.

Tabell 21 Yrkesfaglige utdanningsprogram – fag- og timefordeling på vg3 i skole
Omfang i timerVg3
Kolonnenummer123
 OrdinærSamiskElever med tegnspråk
Kroppsøving565656
Felles programfag fra eget programområde925925925
Totalt omfang981981981

Yrkesfaglige utdanningsprogram – programfag på vg3 i skole

I noen yrkesfaglige utdanningsprogram finnes det utdanningsløp som avsluttes med vg3 i skole og fører til yrkeskompetanse uten fag-/svennebrev. Andre utdanningsløp har vg3 i skole før opplæringen avsluttes i bedrift og fører til fag-/svennebrev. Det er utarbeidet programfag for vg3 i skole, se tabell 22a–22e.

 

Tabell 22a Programfag på vg3 i skole i utdanningsprogram for elektro og datateknologi
ProgramområdeProgramfagTimer
Automatiseringsfaget (avsluttes med verdiskaping i bedrift etter vg3 i skole)
Felles programfag
 Automatiseringssystemer645
 Elenergisystemer140
 Mekanisk arbeid140
Dataelektronikerfaget (avsluttes med verdiskaping i bedrift etter vg3 i skole)
Felles programfag
 Installering og drift420
 Reparasjon og vedlikehold505
Romteknologi
Felles programfag
 Elektronikk og kommunikasjonsteknologi140
 Fjernanalyse og geografiske informasjonssystemer140
 Romfysikk140
 Romteknologi og satellitteknikk140
 Telemetri140
Fellesfag
 Matematikk og naturfag som på vg3 påbygging til generell studiekompetanse, se punkt 3.5.2224
Avionikerfaget (avsluttes med læretid i bedrift etter vg3 i skole)
Felles programfag
 Luftfartøysystemer463
 Vedlikeholdsteknikk322
 Flysikkerhet140
Flytekniske fag (avsluttes med læretid i bedrift etter vg3 i skole)
Felles programfag
 Luftfartøysystemer478
 Vedlikeholdsteknikk307
 Flysikkerhet140
Maritim elektriker (avsluttes med læretid i bedrift etter vg3 i skole)
Felles programfag   
 Elenergi350
 Automasjon250
 Elektronisk kommunikasjon185
 Organisasjon og ledelse140

 

Tabell 22b Programfag på vg3 i skole i utdanningsprogram for frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
ProgramområdeProgramfagTimer
Interiør
Felles programfag
 Prosess og prosjektering660
 Kunde og kommunikasjon265
Eksponeringsdesign
Felles programfag
 Produksjon og konseptutvikling660
 Bedriftskultur og markedsføring265

 

Tabell 22c Programfag på vg3 i skole i utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag
ProgramområdeProgramfagTimer
Fotterapi
Felles programfag
 Helse, funksjon og bevegelse250
 Kommunikasjon og samhandling250
 Yrkesliv i fotterapifaget425
Apotekteknikk
Felles programfag
 Helseveiledning i apotek371
 Kommunikasjon og samhandling139
 Yrkesliv i apotekteknikkfaget415
Helsesekretær
Felles programfag
 Helse og sjukdom371
 Kommunikasjon og samhandling184
 Yrkesliv i helsesekretærfaget370
Tannhelsesekretær
Felles programfag
 Smittevern, tannanatomi og fysiologi250
 Kommunikasjon og samhandling250
 Yrkesliv i tannhelsesekretærfaget425
Hudpleier
Felles programfag
 Helsefremmende arbeid250
 Kommunikasjon og samhandling250
 Yrkesliv i hudpleiefaget425

  

Tabell 22d Programfag på vg3 i skole i utdanningsprogram for naturbruk
ProgramområdeProgramfagTimer
Gartnernæring
Felles programfag
 Gartnernæring981
Landbruk
Felles programfag
 Gårdsdrift168
 Plante- og husdyrproduksjon337
 Utmark og kulturlandskap140
Valgfrie programfag
 Maskiner og teknologi i landbruk140
 Økologisk landbruk 140
 Økonomi og driftsledelse140

 

Tabell 22e Programfag på vg3 i skole i utdanningsprogram for teknologi- og industrifag
ProgramområdeProgramfagTimer
Anleggsmaskinmekanikerfaget (avsluttes med verdiskaping i bedrift etter vg3 i skole)
Felles programfag
 Dokumentasjon og kontroll170
 Feilsøking, reparasjon og vedlikehold755

3.4.5 Lærlinger uten vg2 eller vg1 og vg2 i skole

Fylkeskommunen kan i det enkelte tilfellet godkjenne lærekontrakter som inneholder unntak fra den fastsatte opplæringsordningen. Det betyr at lærebedriften kan ta ansvar for en større del av opplæringen i faget enn det som følger av læreplanverket. Det kan bety at opplæring som ordinært blir gitt i skole på vg1, vg2 og for noen fag vg3, i stedet blir gitt i bedrift.

Opplæringsloven § 3-3 fjerde ledd jf. forskrift til opplæringsloven § 6A-7.

Tabell 23 Fag- og timefordeling totalt over to år for lærlinger uten vg2 eller vg1 og vg2 i skole i yrkesfaglige utdanningsprogram
Omfang i timer Samlet timetall over to år for lærlinger uten vg1 og vg2 i skole eller vg2 
Kolonnenummer 
 Ordinær Samisk Elever med tegnspråk
Norsk
112   
Førstespråk samisk/norsk
 90  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
 90  
Norsk for elever med tegnspråk
   112
Norsk tegnspråk
   112
Matematikk
84 84 84 
Naturfag 56 56 56 
Engelsk
140 140 140 
Samfunnskunnskap84 84 84 
Geografi    
Kroppsøving (se teksten nedenfor)   
Sum fellesfag 476 544 644 
Totalt omfang 476 544 644 

Se den nærmere beskrivelsen av fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, tegnspråk, matematikk og engelsk under punkt 3.3.5. 

Fellesfag

Elever som tar vg1 og vg2 eller vg2 i bedrift, skal fortsatt likevel ha fellesfagene som framgår av tabell 23. Fylkeskommunen har ansvar for at den enkelte elev får opplæring i fellesfagene.

Opplæringsloven § 3-3 fjerde ledd.

Lærlingene er fritatt fra fagene kroppsøving og yrkesfaglig fordypning når opplæringen i programfag som ordinært gis i skole skjer i bedrift. Det samme gjelder lærlinger som følger fastsatte særløp i tilbudsstrukturen (1+3).

Fritak fra kroppsøving
 • Lærlinger uten vg1, vg2 og eventuelt vg3 i skole er fritatt for kroppsøving.
 • Lærlinger uten vg2 i skole avslutter faget med standpunktkarakter på vg1.
 • Lærlinger uten vg3 i skole i lærefag som har vg3 i skole (f.eks. dataelektronikerfaget, automatiseringsfaget), avslutter faget med standpunktkarakter på vg2.
Fritak fra yrkesfaglig fordypning
 • Lærlinger uten vg1 og vg2 i skole er fritatt for yrkesfaglig fordypning på vg1 og vg2.
 • Lærlinger uten vg2 i skole er fritatt for yrkesfaglig fordypning på vg2, og avslutter faget med standpunktkarakter på vg1.

3.5 Studieforberedende tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram

3.5.1 Studieforberedende vg3 for naturbruk

Tabell 24 Fag- og timefordeling på studieforberedende vg3 innenfor de yrkesfaglige utdanningsprogrammene for naturbruk
Omfang i timer Vg3 
Kolonnenummer 
 Ordinær Samisk Elever med tegnspråk 
Norsk
281   
Førstespråk samisk/norsk
 219  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
 219  
Norsk for elever med tegnspråk  281 
Norsk tegnspråk
  113 
Matematikk
140 140 140 
Naturfag 84 84 84 
Engelsk
   
Samfunnskunnskap   
Historie140 113 140 
Kroppsøving56 56 56 
Sum fellesfag 701 831 814 
Felles programfag fra eget programområde140 140 140 
Yrkesfaglig fordypning  27
Programfag fra eget programområde eller studieforberedende utdanningsprogram140   
Totalt omfang 981 971981 

 

Tabell 24 Fag- og timefordeling på studieforberedende vg3 innenfor de yrkesfaglige utdanningsprogrammene for naturbruk
Omfang i timer  Totalt over 3 år
Kolonnenummer  4 5 6
 Ordinær Samisk Elever med tegnspråk 
Norsk
393   
Førstespråk samisk/norsk
 309  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
 309  
Norsk for elever med tegnspråk  393 
Norsk tegnspråk
  225 
Matematikk
224 224 224 
Naturfag  140 140 140 
Engelsk
140 140 140 
Samfunnskunnskap
84 84 84 
Historie140 113 140 
Kroppsøving168 168 168 
Sum fellesfag 1289 1487 1514 
Felles programfag fra eget programområde1094 1094 1094 
Yrkesfaglig fordypning421 365 336 
Programfag fra eget programområde eller studieforberedende utdanningsprogram140   
Totalt omfang 2944 2946 2944

Se den nærmere beskrivelsen av fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, tegnspråk, matematikk og engelsk under punkt 3.3.5.


Utdanningsprogram for naturbruk har et eget studieforberedende vg3 som bygger på vg1 og vg2 i utdanningsprogrammet eller et fastsatt kryssløp, se tilbudsstrukturen i vedlegg 2.

Elevene på studieforberedende vg3 for naturbruk skal ordinært ha totalt 981 timer i løpet av dette året. Det går fram av fag- og timefordelingen i tabell 24 hvordan disse timene skal fordeles. Det er en forutsetning at opplæringen blir organisert i fellesfag og programfag slik det er fastsatt i tabell 24 og i den enkelte læreplanen. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som går fram av læreplanene i fellesfag og programfag.

I tabell 24 er det, i tillegg til de kolonnene som viser ordinær fag- og timefordeling (kolonne 1 og 4), egne kolonner for elever som

 • har samisk som første- eller andrespråk (kolonne 2 og 5).
 • har norsk tegnspråk og norsk for elever med tegnspråk (kolonne 3 og 6).
Fellesfag

Elevene skal ha opplæring i de fellesfagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 24, dvs. ordinært totalt 701 timer.

 • For fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, norsk tegnspråk, matematikk, naturfag og kroppsøving, vises det til det som står om disse fagene under punkt 3.3.1.
 • I historie følger opplæringen læreplanen gjeldende for vg3 påbygging til generell studiekompetanse.
 • Etter samisk fag- og timefordeling skal opplæringen i historie følge egen samisk læreplan gjeldende for vg3 påbygging til generell studiekompetanse.
 • De særlige bestemmelsene for fellesfaget matematikk for elever som tar matematikk programfag, står under punkt 3.3.1.4.
Programfag

Elevene på de studieforberedende vg3 i utdanningsprogram for naturbruk skal i løpet av opplæringen ordinært ha 280 timer programfag.

 • Programfag fra eget programområde. 140 av de 280 timene skal brukes til felles programfag fra eget programområde. Felles programfag på vg3 naturbruk går fram av tabell 22. Felles programfag på vg3 medier og kommunikasjon går fram av tabell 25.
 • Programfag fra eget programområde eller studieforberedende utdanningsprogram. 140 av de 280 timene skal brukes til programfag som finnes enten i eget programområde eller i noen av de andre programområdene innenfor de fem studieforberedende utdanningsprogram, dvs. utdanningsprogram for studiespesialisering, idrettsfag eller musikk, dans og drama, medier og kommunikasjon og kunst, design og arkitektur. De egne programfagene utarbeidet for studieforberedende vg3 naturbruk står i tabell 27. De egne programfagene utarbeidet for studieforberedende vg3 medier og kommunikasjon står i tabell 25.
Tilpassede ordninger

Yrkesfaglig fordypning på vg1 og/eller vg2 brukt til fellesfag eller programfag
Elever som på vg1 og/eller vg2 har brukt av timer fra yrkesfaglig fordypning til fellesfag/programfag, må på vg3 ta et tilsvarende timetall i programfag enten fra eget utdanningsprogram eller fra studieforberedende utdanningsprogram. Det totale timetallet på vg3 skal ordinært være 981 timer, og det ordinære totale timeomfanget over tre år skal være 2 944 timer.

Med samisk, kvensk, finsk og norsk tegnspråk på vg3
Elever som får opplæring etter læreplanene for samisk, kvensk, finsk eller norsk tegnspråk, har ikke timer til valg av programfag på vg3 påbygging. Se tabell 24.

Med norsk tegnspråk på vg3
Elever som får opplæring etter læreplanen i norsk tegnspråk, skal ha minst 27 timer til yrkesfaglig fordypning på vg3. Se tabell 24. Andre elever skal ikke ha yrkesfaglig fordypning på vg3.

Programfag som inngår i studieforberedende vg3 i utdanningsprogram for naturbruk

Tabell 25 Programfag på studieforberedende vg3 for naturbruk
ProgramområdeProgramfagTimer
Felles programfag
 Naturforvaltning140
Valgfrie programfag spesielt utarbeidet for vg3 naturbruk
 Bruk og vern av natur140
 Feltarbeid i naturbruk140
 Naturbasert næringsutvikling140

3.5.2 Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Tabell 26 Fag- og timefordeling på vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram
Omfang i timerVg3   
Kolonnenummer1234
 OrdinærMed stud.spes vg1SamiskElever med tegnspråk
Norsk
281280  
Førstespråk samisk/norsk
  219 
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
  219 
Norsk for elever med tegnspråk
   281
Norsk tegnspråk
   113
Matematikk
14084140140
Naturfag84 8484
Engelsk
    
Fremmedspråk
    
Samfunnskunnskap
    
Geografi    
Historie140140113140
Kroppsøving56565656
Sum fellesfag701560831814
Felles programfag fra eget programområde    
Yrkesfaglig fordypning   27
Programfag fra utdanningsprogram for studiespes.140140  
Programfag fra studief. eller yrkesf. utdanningsprogram 140  
Totalt omfang841840831841

 

Tabell 26 Fag- og timefordeling på vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram
Omfang i timerTotalt over 3 år
Kolonnenummer5678
 OrdinærMed stud.spes vg1SamiskElever med tegnspråk
Norsk
393393  
Førstespråk samisk/norsk
  309 
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
  309 
Norsk for elever med tegnspråk   393
Norsk tegnspråk
   225
Matematikk
224224224224
Naturfag140140140140
Engelsk
140140140140
Fremmedspråk
 113  
Samfunnskunnskap84848484
Geografi 56  
Historie140140113140
Kroppsøving168168168168
Sum fellesfag1289145814871514
Felles programfag fra eget programområde954477954954
Yrkesfaglig fordypning421253365336
Programfag fra utdanningsprogram for studiespes.140140  
Programfag fra studief. eller yrkesf. utdanningsprogram 336  
Totalt omfang2804266428062804

Se den nærmere beskrivelsen av fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, tegnspråk, matematikk, engelsk og fremmedspråk under punkt 3.3.1.


Elever i yrkesfaglige utdanningsprogram kan etter vg1 og vg2 ta vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Dette gjelder elever på alle yrkesfaglige utdanningsprogram. Vg1 og vg2 må være fra samme utdanningsprogram eller et fastsatt kryssløp, se tilbudsstrukturen i vedlegg 2.

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse skal totalt inneholde minst 841 timer. Det går fram av fag- og timefordelingen i tabell 26 hvordan disse timene skal fordeles på fag. Det er en forutsetning at opplæringen blir organisert i fellesfag og programfag slik det er fastsatt i tabell 26 og i den enkelte læreplanen. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som går fram av læreplanene i fellesfag og felles programfag.

I tabell 26 er det, i tillegg til de kolonnene som viser ordinær fag- og timefordeling (kolonne 1 og 5), egne kolonner for elever som

 • har samisk som første- eller andrespråk eller kvensk eller finsk som andrespråk (kolonne 3 og 7).
 • har norsk tegnspråk og norsk for elever med tegnspråk (kolonne 4 og 8).
 • som i samsvar med tilbudsstrukturen fastsatt i vedlegg 2 kan tas inn til vg2 på grunnlag av vg1 i utdanningsprogrammet for studiespesialisering (kolonne 2 og 6).
Fellesfag

Elevene skal ha opplæring i de fellesfagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 26, dvs. ordinært totalt 701 timer.

 • For fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, norsk tegnspråk, matematikk, naturfag og kroppsøving, vises det til det som står om disse fagene under punkt 3.3.1.1.
 • Faget historie har et omfang på 140 timer, jf. læreplanen i historie.
 • Etter samisk fag- og timefordeling har opplæringen i historie et omfang på 113 timer.
Matematikk som fellesfag og programfag

Elever på vg3 påbygging til generell studiekompetanse skal ha fellesfaget matematikk på 140 timer: praktisk matematikk (2P-Y).

Elever på vg3 påbygging kan velge programfag i matematikk samtidig med fellesfaget i matematikk.

Det vises til punkt 3.3.1.4 for mulige kombinasjoner som gir generell studiekompetanse. Elever på yrkesfag kan i stedet for å følge det yrkesfaglige tilbudet i matematikk, velge det studieforberedende tilbudet.

Programfag

Elevene på vg3 påbygging til generell studiekompetanse skal ordinært ha 140 timer programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering, se tabell 5 og 6.

Tilpassede ordninger

Yrkesfaglig fordypning på vg1 og/eller vg2 brukt til fellesfag eller programfag
Elever som på vg1 og/eller vg2 har brukt av timene som er satt av til yrkesfaglig fordypning til fellesfag/programfag, må på vg3 ta et tilsvarende antall timer i programfag fra de studieforberedende utdanningsprogrammene og/eller felles programfag i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Det totale timetallet på vg3 skal ordinært være 841 timer, og det ordinære samlede timeomfanget over tre år skal være 2 804 timer.

Med samisk, kvensk, finsk eller norsk tegnspråk på vg3
Elever som får opplæring etter læreplanene for samisk, kvensk, finsk eller norsk tegnspråk, har ikke timer til programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering på vg3 påbygging til generell studiekompetanse, se tabell 26.

Med norsk tegnspråk på vg3
Elever som får opplæring etter læreplanen i norsk tegnspråk, skal ha minst 27 timer til yrkesfaglig fordypning på vg3 påbygging. Se tabell 22 (kolonne 3). Andre elever skal ikke ha yrkesfaglig fordypning på vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

3.5.3 Rett til påbygging til generell studiekompetanse etter fullført og bestått fag- og yrkesopplæring

De som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring som en del av ungdomsretten, har etter søknad rett til ett års påbygging til generell studiekompetanse (vg4). Det samme gjelder de som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæringen innen utgangen av det året de fyller 24 år. Retten gjelder de som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring i 2014 eller senere. Fag- og timefordelingen er beskrevet i tabell 27. Praksiskandidater og de som ikke har bestått alle fellesfag, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-67 tredje ledd, er ikke omfattet av retten til vg4 påbygging til generell studiekompetanse.

Opplæringsloven § 3-1.

Tabell 27 Fag- og timefordeling vg4 påbygging til generell studiekompetanse
Omfang timerVg4 påbygging  
Kolonnenummer123
 OrdinærSamiskElever med tegnspråk
Norsk
281  
Førstespråk samisk/norsk
 219 
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
 219 
Norsk for elever med tegnspråk
  281
Norsk tegnspråk
  113
Matematikk
140140140
Naturfag848484
Engelsk
   
Samfunnskunnskap   
Kroppsøving   
Historie140113140
Sum fellesfag645775758
Felles programfag fra eget programområde   
Yrkesfaglig fordypning   
Totalt omfang645775758

 

Tabell 27 Fag- og timefordeling vg4 påbygging til generell studiekompetanse
Omfang timerTotalt
Kolonnenummer456
 OrdinærSamiskElever med tegnspråk
Norsk
393  
Førstespråk samisk/norsk
 309 
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
 309 
Norsk for elever med tegnspråk
  393
Norsk tegnspråk
  225
Matematikk
224224224
Naturfag140140140
Engelsk
140140140
Samfunnskunnskap848484
Kroppsøving112112112
Historie140113140
Sum fellesfag123314311458
Felles programfag fra eget programområde954954954
Yrkesfaglig fordypning421365309
Totalt omfang260827502721

Se den nærmere beskrivelsen av fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, tegnspråk, matematikk og engelsk under punkt 3.3.1


Vg4 påbygging til generell studiekompetanse skal totalt inneholde minst 645 timer. Det går fram av fag- og timefordelingen i tabell 27 hvordan disse timene skal fordeles på fag.

Tabell 27 har kolonner som viser ordinær fag- og timefordeling (kolonne 1 og 4), kolonner for elever som har samisk som første- eller andrespråk eller kvensk eller finsk som andrespråk (kolonne 2 og 5) og kolonner for elever som har norsk tegnspråk og norsk for elever med tegnspråk (kolonne 3 og 6).

Fellesfag

Elevene skal ha opplæring i de fellesfagene som framgår av fag- og timefordelingen i tabell 27, dvs. ordinært minst 645 timer. Fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, norsk tegnspråk, matematikk og naturfag er nærmere beskrevet under punkt 3.3.1. Faget historie har et omfang på 140 timer, jf. læreplanen i historie. Etter samisk fag- og timefordeling har opplæringen i historie et omfang på 113 timer. Se omtale under punkt 3.5.2.

3.5.4 Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse er det normale grunnlag for opptak til høyere utdanning for de med yrkeskompetanse med eller uten fag-/svennebrev. Følgende fag fra videregående opplæring inngår i kravene:

 • Norsk, 393 timer
 • Engelsk, 140 timer
 • Matematikk, 224 timer
 • Naturfag, 140 timer
 • Samfunnskunnskap, 84 timer
 • Historie, 140 timer

Normalt vil dette si at det i tillegg til ordinær opplæring på vg1 og vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram kreves norsk med 280 timer, matematikk med 140 timer, naturfag med 84 timer og historie med 140 timer.

Søkere med relevant fagbrev eller svennebrev kan tas opp til spesielt tilrettelagt ingeniørutdanning uten at kravet til generell studiekompetanse er oppfylt.