Yrkesfaglege utdanningsprogram – opplæringsmodellar

Dei fleste yrkesfaglege utdanningsløp er organisert etter hovudmodellen, som er to år i skole etterfølgt av to års læretid i bedrift. Det finnes også andre måtar å organisere opplæringstilbodet i yrkesfag på.

Nasjonale modellar

Alle fag er fastsett med ei opplæringsordning som viser korleis opplæringa er organisert. Det står om dette i tilbodsstrukturen.

Tilpassing av opplæringsmodellar i fylka

Fylkeskommunen har ansvar for vidaregåande opplæring, også opplæring i bedrift. I tillegg til dei nasjonale opplæringsmodellane kan fylkeskommunane velje alternative måtar å organisere opplæringstilbodet på. Fylkeskommunen kan med andre ord godkjenne lærekontraktar og opplæringskontraktar som inneheld ei anna organisering enn den modellen som er fastsett i Kunnskapsløftet. Her er nokre moglegheiter: