Vg1 teknologi- og industrifag (TIP01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter produksjon og tjenester

 • bruke
  materialer, teknikker og utstyr i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • anvende
  ergonomisk riktige teknikker og
  reflektere
  over sammenhengen mellom folkehelse, effektivitet og samfunnsøkonomi
 • forklare og
  anvende
  egnede håndverktøy, måleverktøy og maskiner for bearbeiding av materialer innenfor produksjon og
  tolke
  måleresultater i henhold til arbeidstegninger
 • planlegge
  ,
  gjennomføre
  og
  dokumentere
  et praktisk arbeid innenfor produksjon og vedlikehold av maskiner og utstyr i samsvar med aktuelle standarder og prosedyrer
 • demontere og montere maskinelementer i relevante arbeidsoppgaver
 • beskrive
  arbeidsoppgaver innenfor produksjon og tjenester basert på tegningsunderlag og prosedyrer
 • beskrive
  de spesifikke egenskapene ved ulike materialer og
  gjøre rede for
  hvordan de kan påvirke det ytre miljøet
 • forklare hvordan kjemiske forbindelser og egenskaper virker inn på bruk, gjenbruk og trygg oppbevaring av råstoffer og materialer
 • gjennomføre
  og
  gjøre rede for
  termiske, kjemiske og mekaniske sammenføyingsmetoder
 • anvende
  sikkerhetsdatablad og andre typer kjemikaliedokumentasjon og utføre risikoanalyse for kjemikalier som brukes på arbeidsplassen
 • tolke
  informasjon ved hjelp av digitale hjelpemidler og relevante tabeller for å utføre arbeidsoppgaver innenfor produksjon og tjenesteyting
 • beskrive
  arbeidsgangen i en praktisk arbeidsoppgave fra idé til sluttprodukt
 • beskrive
  betydningen av bærekraftig utvikling av produkter og tjenester

Underveisvurdering

Standpunktvurdering