Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter produksjon og tjenester

 • bruke materialer, teknikker og utstyr i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • anvende ergonomisk riktige teknikker og reflektere over sammenhengen mellom folkehelse, effektivitet og samfunnsøkonomi
 • forklare og anvende egnede håndverktøy, måleverktøy og maskiner for bearbeiding av materialer innenfor produksjon og tolke måleresultater i henhold til arbeidstegninger
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere et praktisk arbeid innenfor produksjon og vedlikehold av maskiner og utstyr i samsvar med aktuelle standarder og prosedyrer
 • demontere og montere maskinelementer i relevante arbeidsoppgaver
 • beskrive arbeidsoppgaver innenfor produksjon og tjenester basert på tegningsunderlag og prosedyrer
 • beskrive de spesifikke egenskapene ved ulike materialer og gjøre rede for hvordan de kan påvirke det ytre miljøet
 • forklare hvordan kjemiske forbindelser og egenskaper virker inn på bruk, gjenbruk og trygg oppbevaring av råstoffer og materialer
 • gjennomføre og gjøre rede for termiske, kjemiske og mekaniske sammenføyingsmetoder
 • anvende sikkerhetsdatablad og andre typer kjemikaliedokumentasjon og utføre risikoanalyse for kjemikalier som brukes på arbeidsplassen
 • tolke informasjon ved hjelp av digitale hjelpemidler og relevante tabeller for å utføre arbeidsoppgaver innenfor produksjon og tjenesteyting
 • beskrive arbeidsgangen i en praktisk arbeidsoppgave fra idé til sluttprodukt
 • beskrive betydningen av bærekraftig utvikling av produkter og tjenester

Underveisvurdering

Standpunktvurdering