Vg2 skogbruk (SBR02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter skogsdrift og maskinlære

 • planlegge
  og gjennomføre
  skogsdrift etter skogbruksplan, regelverk og miljøstandarder, og vurdere
  og dokumentere
  arbeidet

  Kjerneelementer

 • vurdere
  risiko ved arbeid i skog og utmark og ivareta egen og andres sikkerhet i tråd med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet

  Kjerneelementer

 • vurdere
  utfordringer ved bratt terreng og i nærheten av privat og offentlig infrastruktur, og utføre arbeid på disse stedene etter gjeldende regelverk

  Kjerneelementer

 • anvende
  skogbrukets maskiner og redskaper på en sikker og effektiv måte, etter gjeldende regelverk

  Kjerneelementer

 • vurdere
  skogbrannfare og gjøre rede for
  tiltak som reduserer skogbrannrisikoen i skogsdrift

  Kjerneelementer

 • planlegge
  og utføre hogst med hogstmaskin og skogsmaskinsimulator, utføre kontrollmåling, kalibrering og innstilling av hogstmaskin og håndtere maskinens digitale informasjon

  Kjerneelementer

 • planlegge
  og gjennomføre
  framkjøring av skogsvirke til velteplass med lassbærer og skogsmaskinsimulator, og håndtere digital informasjon

  Kjerneelementer

 • utføre virkesutnytting ut fra gjeldende dimensjonskrav, apteringsinstruksjon og målereglement, og gjøre rede for
  hvordan verdien av tømmeret blir bestemt, og hvordan virkesutnytting påvirker skogbrukets verdikjede

  Kjerneelementer

 • gjennomføre
  vedlikehold på skogsmaskiner i tråd med leverandørens anbefalinger, utføre enkle reparasjoner og bestille og bytte ut mindre maskindeler

  Kjerneelementer

 • utforske
  virkemåten til motor, drivverk, hydraulikk og elektriske systemer på skogsmaskiner, og utføre enkel feilsøking

  Kjerneelementer

 • montere, tilpasse og demontere belter og kjettinger på skogsmaskiner, og utføre andre varme arbeider etter gjeldende regelverk

  Kjerneelementer

 • vurdere
  behovet for og nytten av forhåndsrydding før skogsdrift

  Kjerneelementer

 • drøfte
  betydningen skogsveinettet har for skogbruk, samfunn og beredskap, og beskrive
  hvordan man bygger opp og vedlikeholder skogsveier

  Kjerneelementer

Underveisvurdering

Standpunktvurdering