Norsk tegnspråk (NOR04‑05)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter Vg3 studieforberedende utdanningsprogram

 • analysere
  , tolke
  og sammenligne
  ulike tegnspråktekster og reflektere
  over hvordan konteksten påvirker teksttolkningen
 • bruke
  fagspråk i tegnspråktekster og i utforskende samtaler, diskusjoner og presentasjoner om tegnspråkfaglige emner
 • uttrykke seg presist og nyansert og mestre språklige formkrav i muntlig samhandling og tegnspråklig tekstskaping
 • produsere fagartikler som gjør rede for og drøfter emner knyttet til tegnspråk og døvekultur
 • utforske
  og reflektere
  over språksituasjonen og språkpolitikken i Norge i dag og gjøre rede for
  den historiske bakgrunnen
 • gjøre rede for
  språklig variasjon og språkendring i Norge i dag og drøfte
  sammenhenger mellom språk, kultur og identitet
 • gjøre rede for
  rettigheter til tolk i høyere utdanning og arbeidsliv

Underveisvurdering

Standpunktvurdering