Norsk tegnspråk (NOR04‑05)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 2. trinn

  • avlese og følge regler for turtaking i tegnspråksamtaler
  • avlese og oppleve skjønnlitteratur og sakprosa på tegnspråk og samtale om innholdet
  • utforske hvordan valg av tegn og mimikk gir forskjellig mening i tegnspråktekster
  • leke med håndform, rim og rytme
  • finne og bruke relevante digitale tegnspråkressurser
  • avlese og bruke håndalfabetet og forstå sammenhengen mellom bokstavering, munnstilling og skriftbilde
  • beskrive, fortelle og gi uttrykk for egne meninger på norsk tegnspråk
  • skape tegnspråktekster gjennom lek og andre kreative aktiviteter
  • samtale om og erfare hva en tegnspråktolk gjør
  • samtale om og beskrive hvordan tegn vi bruker i direkte og digital samhandling kan påvirke andre

Underveisvurdering