Norsk tegnspråk (NOR04‑05)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

 • analysere
  tegnspråktekster i ulike sjangre og reflektere
  over hvilke verdisyn tekstene representerer
 • analysere
  , vurdere
  og reflektere
  over tegnspråklige sakprosatekster fra ulike fagområder
 • vurdere
  troverdighet og resonnement i argumentasjon, kildebruk og henvisninger i tegnspråktekster
 • avlese og bygge på andres innspill ved å stille relevante oppfølgingsspørsmål og tilpasse responsen til kommunikasjonssituasjonen
 • bruke
  saklige argumenter og retoriske virkemidler i presentasjoner tilpasset ulike mottakere
 • bruke
  teknologi og digitale ressurser på en hensiktsmessig måte i utforming av tegnspråktekster
 • utforske
  og reflektere
  over tegns beskrivende, utpekende og avbildende funksjon og sammenligne
  med skriftspråk
 • utforske
  og bruke
  ferdigheter i internasjonal tegnkommunikasjon for å kunne oppsøke og kommunisere med tegnspråklige på internasjonale tegnspråkarenaer
 • utforske
  og presentere
  ulike lands nasjonale tegnspråk og reflektere
  over betydningen tegnspråkets status har for språk, historie, kultur og identitet
 • analysere
  , tolke
  og sammenligne
  ulike tegnspråktekster og reflektere
  over hvordan konteksten påvirker teksttolkningen
 • bruke
  fagspråk i tegnspråktekster og i utforskende samtaler, diskusjoner og presentasjoner om tegnspråklige emner
 • uttrykke seg presist og nyansert og mestre språklige formkrav i muntlig samhandling og tegnspråklig tekstskaping
 • produsere fagartikler som gjør rede for og drøfter emner knyttet til tegnspråk og døvekultur
 • utforske
  og reflektere
  over språksituasjonen og språkpolitikken i Norge i dag og gjøre rede for
  den historiske bakgrunnen
 • gjøre rede for
  språklig variasjon og språkendring i Norge i dag og drøfte
  sammenhenger mellom språk, kultur og identitet
 • gjøre rede for
  rettigheter til tolk i høyere utdanning og arbeidsliv

Underveisvurdering

Standpunktvurdering