Kjennetegn på måloppnåelse – norsk tegnspråk vg3 SF / vg3 påbygging

Kjennetegnene på måloppnåelse gjelder Læreplan i norsk tegnspråk (NOR04-05). De er veiledende for standpunktvurdering.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse er utarbeidet for å støtte lærere i arbeidet med standpunktvurdering. Det er fortsatt kompetansemålene i læreplanen som er grunnlag for vurdering, og kjennetegnene må derfor brukes sammen med læreplanen. Kjennetegnene er kvalitetsbeskrivelser av hvordan elevenes kompetanse kan se ut på ulike nivå.

Handlingsrommet i læreplanen gir lærere og elever anledning til å velge innhold, og hvordan opplæringen skal organiseres. Kjennetegnene er derfor formulert på et overordnet nivå og for tre karakterer: lav kompetanse (karakter 2), god kompetanse (karakter 4) og framifrå kompetanse (karakter 6), jf. forskrift til opplæringslova.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse skal bidra til en felles nasjonal retning for standpunktvurderingen. Skoler og lærere kan bruke disse for å skape tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om samarbeid og tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om hvordan du kan ta i bruk læreplanene.

Samhandling og tekstskaping

Kjennetegnene står i tre tabeller som må ses i sammenheng. Den første tabellen er for kompetanse som elevene kan vise både i samhandling (tilsvarer muntlig) og i tekstskaping (tilsvarer skriftlig). Denne må ses i sammenheng med tabellene for samhandling og tekstskaping som står lenger ned på siden. Bruk alltid kjennetegnene sammen med læreplanen.

Samhandling og tekstskaping (tilsvarer muntlig og skriftlig)
Lav kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter r 6
Eleven utforsker, gjør rede for, presenterer og reflekterer over noen faglige emner på en enkel måte. Eleven bruker noe fagkunnskap i kjente og til dels i nye sammenhenger.Eleven utforsker, gjør rede for, presenterer og reflekterer over ulike faglige emner. Eleven bruker fagkunnskap i kjente og nye sammenhenger.Eleven utforsker, gjør rede for, presenterer og reflekterer selvstendig over ulike faglige emner og viser faglig oversikt. Eleven bruker bred fagkunnskap i kjente og nye sammenhenger.
Eleven presenterer enkle tolkinger og sammenligninger av tegnspråktekster og underbygger sin egen forståelse med enkle refleksjoner over forholdet mellom tekst og kontekst.Eleven presenter tolkinger og sammenligninger av tegnspråktekster og underbygger sin egen tekstforståelse med noe analyse og refleksjon over forholdet mellom tekst og kontekst.Eleven presenter tolkinger og sammenligninger av tegnspråktekster og underbygger sin egen tekstforståelse med analyser og selvstendige refleksjoner over forholdet mellom tekst og kontekst.
Eleven bruker noe fagspråk og enkelte retoriske ferdigheter og uttrykker seg på måter som til en viss grad er tilpasset sjanger, formål og mottaker.Eleven bruker fagspråk og retoriske ferdigheter og uttrykker seg på måter som er tilpasset sjanger, formål og mottaker.Eleven bruker relevant og presist fagspråk og retoriske ferdigheter og varierer uttrykksmåter selvstendig og kreativt, godt tilpasset sjanger, formål og mottaker.
Eleven mestrer til en viss grad språklige formkrav og uttrykker seg stort sett klart og forståelig i muntlige og skriftlige tegnspråktekster.Eleven mestrer stort sett språklige formkrav og uttrykker seg klart og presist i muntlige og skriftlige tegnspråktekster.Eleven mestrer i hovedtrekk språklige formkrav og uttrykker seg presist og nyansert i muntlige og skriftlige tegnspråktekster.
Eleven bruker faglitteratur, velger relevant innhold og bruker til en viss grad informasjon fra flere kilder. Eleven oppgir kilder på en etterrettelig måte.Eleven bruker faglitteratur fra ulike kilder, velger relevant innhold og bruker relevant informasjon fra ulike kilder. Eleven oppgir kilder på en ryddig og etterrettelig måte.Eleven bruker faglitteratur fra ulike kilder, vurderer relevans og troverdighet kritisk, og kombinerer relevant informasjon fra ulike kilder. Eleven oppgir kilder på en nøyaktig og etterrettelig måte.
Tekstskaping (tilsvarer skriftlig)
Lav kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Eleven produserer tegnspråktekster i fagets sjangre med en viss tematisk sammenheng og forståelig tegnspråklig struktur. Eleven formulerer seg med et dekkende tegnforråd og enkelte virkemidler.Eleven produserer tegnspråktekster i fagets sjangre med tematisk sammenheng og formålstjenlig tegnspråklig struktur. Eleven formulerer seg med et variert tegnforråd og ulike virkemidler.Eleven produserer tegnspråktekster i fagets sjangre med klar tematisk sammenheng og formålstjenlig tegnspråklig struktur. Eleven formulerer seg klart og presist, og bruker hensiktsmessige og varierte virkemidler.
Eleven bruker teknologi og digitale ressurser i samhandling med andre og i produksjon av egne tegnspråktekster.Eleven bruker teknologi og digitale ressurser på en god måte i samhandling med andre og i produksjon av egne tegnspråktekster.Eleven bruker teknologi og digitale ressurser på en god, selvstendig og hensiktsmessig måte i samhandling med andre og i produksjon av egne tegnspråktekster.

Samhandling (tilsvarer muntlig)
Lav kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Eleven begrunner egne meninger og bruker enkelte retoriske ferdigheter i samtaler og diskusjoner om faglige emner.Eleven argumenterer saklig og bruker retoriske ferdigheter i samtaler og diskusjoner om faglige emner.Eleven argumenterer saklig, bruker relevante retoriske ferdigheter og presenterer sammenhengende resonnementer i spontane samtaler og diskusjoner om faglige emner.
Eleven avleser og stiller oppklarende spørsmål i faglige samtaler.Eleven avleser og stiller utdypende og oppklarende spørsmål i faglige samtaler.Eleven avleser og driver faglige samtaler framover med relevante innspill.