Norsk tegnspråk (NOR04‑05)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter Vg3 studieforberedende utdanningsprogram

  • analysere, tolke og sammenligne ulike tegnspråktekster og reflektere over hvordan konteksten påvirker teksttolkningen
  • bruke fagspråk i tegnspråktekster og i utforskende samtaler, diskusjoner og presentasjoner om tegnspråkfaglige emner
  • uttrykke seg presist og nyansert og mestre språklige formkrav i muntlig samhandling og tegnspråklig tekstskaping
  • produsere fagartikler som gjør rede for og drøfter emner knyttet til tegnspråk og døvekultur
  • utforske og reflektere over språksituasjonen og språkpolitikken i Norge i dag og gjøre rede for den historiske bakgrunnen
  • gjøre rede for språklig variasjon og språkendring i Norge i dag og drøfte sammenhenger mellom språk, kultur og identitet
  • gjøre rede for rettigheter til tolk i høyere utdanning og arbeidsliv

Underveisvurdering

Standpunktvurdering