Norsk tegnspråk (NOR04‑05)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter Vg1 studieforberedende utdanningsprogram

 • reflektere
  over innhold, form og formål i ulike tegnspråktekster
 • analysere
  og sammenligne
  tegnspråktekster i ulike sjangre
 • informere, reflektere
  og argumentere i ulike sjangre og tilpasse tekstene til mottaker, formål og medium
 • bruke
  , sitere og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster
 • avlese andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke
  retoriske appellformer i faglige diskusjoner
 • bruke
  et presist tegnforråd i muntlig samhandling med andre
 • produsere fagartikler om tegnspråkfaglige emner
 • utforske
  og bruke
  mulighetene digitale ressurser gir for tegnspråklig samhandling med andre
 • bruke
  fagspråk og grammatiske termer til å reflektere
  kritisk over tegnspråktekster
 • utforske
  og gjøre rede for
  ulike nasjonale og internasjonale tegnspråkarenaer
 • drøfte
  tegnspråklig kultur og identitet lokalt og globalt
 • utforske
  og sammenligne
  tegnspråkets situasjon i de nordiske landene, og drøfte
  hvordan det er å leve som tegnspråklig i dag
 • gjøre rede for
  utbredelsen av de samiske språkene i Norge og de språklige rettighetene samer har som urfolk
 • kombinere tegnspråklige og andre visuelle virkemidler og uttrykksformer kreativt i egen tekstskaping
 • produsere tekster som har en tydelig tegnspråklig struktur og er tilpasset sjanger, mottaker og formål

Underveisvurdering