Norsk tegnspråk (NOR04‑05)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter Vg1 studieforberedende utdanningsprogram

 • reflektere over innhold, form og formål i ulike tegnspråktekster
 • analysere og sammenligne tegnspråktekster i ulike sjangre
 • informere, reflektere og argumentere i ulike sjangre og tilpasse tekstene til mottaker, formål og medium
 • bruke, sitere og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster
 • avlese andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i faglige diskusjoner
 • bruke et presist tegnforråd i muntlig samhandling med andre
 • produsere fagartikler om tegnspråkfaglige emner
 • utforske og bruke mulighetene digitale ressurser gir for tegnspråklig samhandling med andre
 • bruke fagspråk og grammatiske termer til å reflektere kritisk over tegnspråktekster
 • utforske og gjøre rede for ulike nasjonale og internasjonale tegnspråkarenaer
 • drøfte tegnspråklig kultur og identitet lokalt og globalt
 • utforske og sammenligne tegnspråkets situasjon i de nordiske landene, og drøfte hvordan det er å leve som tegnspråklig i dag
 • gjøre rede for utbredelsen av de samiske språkene i Norge og de språklige rettighetene samer har som urfolk
 • kombinere tegnspråklige og andre visuelle virkemidler og uttrykksformer kreativt i egen tekstskaping
 • produsere tekster som har en tydelig tegnspråklig struktur og er tilpasset sjanger, mottaker og formål

Underveisvurdering