Norsk tegnspråk (NOR04‑05)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 10. trinn

 • uttrykke seg i ulike sjangre og eksperimentere med sjangre på kreative måter
 • utforske og gjøre rede for tegnspråklig litteratur og fortellertradisjon
 • gjøre rede for det språklige mangfoldet i Norge og sammenligne samers og andre minoritetsspråkliges rettigheter i Norge
 • reflektere over og gjøre rede for ulike elementer som påvirker tekster som oversettes og tolkes
 • gjøre rede for regler om personvern og opphavsrett, bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tegnspråktekster
 • vurdere hva som er saklig argumentasjon og begrunne egne synspunkter
 • informere, analysere, reflektere og argumentere i ulike sjangre og for ulike formål
 • bruke fagspråk og kunnskap om tegnspråkets grammatikk i beskrivelser av hvordan tegnspråk er bygget opp
 • utforske og greie ut om andre lands tegnspråk og deres påvirkning på norsk tegnspråk
 • utforske og diskutere hvordan tegnspråktekster framstiller unges livssituasjon
 • bruke fagspråk i diskusjoner, spontane samtaler og i skriftlige og muntlige presentasjoner om tegnspråkfaglige emner
 • produsere tekster som har en tydelig struktur og er tilpasset sjanger, mottaker og formål
 • gjøre rede for retten til å bruke tegnspråktolk/skrivetolk

Underveisvurdering

Standpunktvurdering