Norsk tegnspråk (NOR04‑05)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter Vg2 studieforberedende utdanningsprogram

  • analysere tegnspråktekster i ulike sjangre og reflektere over hvilke verdisyn tekstene representerer
  • analysere, vurdere og reflektere over tegnspråklige sakprosatekster fra ulike fagområder
  • vurdere troverdighet og resonnement i argumentasjon, kildebruk og henvisninger i tegnspråktekster
  • avlese og bygge på andres innspill ved å stille relevante oppfølgingsspørsmål og tilpasse responsen til kommunikasjonssituasjonen
  • bruke saklige argumenter og retoriske virkemidler i presentasjoner tilpasset ulike mottakere
  • bruke teknologi og digitale ressurser på en hensiktsmessig måte i utforming av tegnspråktekster
  • utforske og reflektere over tegns beskrivende, utpekende og avbildende funksjon og sammenligne med skriftspråk
  • utforske og bruke ferdigheter i internasjonal tegnkommunikasjon for å kunne oppsøke og kommunisere med tegnspråklige på internasjonale tegnspråkarenaer
  • utforske og presentere ulike lands nasjonale tegnspråk og reflektere over betydningen tegnspråkets status har for språk, historie, kultur og identitet

Underveisvurdering