Norsk tegnspråk (NOR04‑05)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 7. trinn

 • gjøre rede for sentrale utviklingstrekk i døves historie
 • utforske tegnspråkets muligheter og uttrykke seg med et variert tegnspråk i spontan muntlig samhandling og i tekstskaping
 • gi tilbakemelding på medelevers tegnspråktekster ut fra kriterier og bruke tilbakemeldinger i bearbeiding av egne tekster
 • avlese tegnspråktekster i forskjellige sjangre fra ulike tider og kulturer
 • beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i muntlig samhandling og skriftlig tekstskaping
 • vurdere hvor pålitelige kilder er og vise til kilder i egne tekster
 • bruke fagspråk i samtaler om tegnspråktekster
 • greie ut om regler for tegndanning og hvordan nye tegn oppstår og endres over tid
 • utforske og reflektere over sammenhengen mellom språk og identitet
 • produsere tekster med tydelig tegnspråkstruktur
 • gjøre rede for bruk av tegnspråktolk/skrivetolk i utdanning

Underveisvurdering