Norsk tegnspråk (NOR04‑05)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 2. trinn

 • avlese og følge regler for turtaking i tegnspråksamtaler
 • avlese og oppleve skjønnlitteratur og sakprosa på tegnspråk og samtale om innholdet
 • utforske
  hvordan valg av tegn og mimikk gir forskjellig mening i tegnspråktekster
 • leke med håndform, rim og rytme
 • finne og bruke
  relevante digitale tegnspråkressurser
 • avlese og bruke
  håndalfabetet og forstå
  sammenhengen mellom bokstavering, munnstilling og skriftbilde
 • beskrive
  , fortelle og gi uttrykk for egne meninger på norsk tegnspråk
 • skape tegnspråktekster gjennom lek og andre kreative aktiviteter
 • samtale om og erfare hva en tegnspråktolk gjør
 • samtale om og beskrive
  hvordan tegn vi bruker i direkte og digital samhandling kan påvirke andre

Underveisvurdering