Norsk tegnspråk (NOR04‑05)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

 • analysere tegnspråktekster i ulike sjangre og reflektere over hvilke verdisyn tekstene representerer
 • analysere, vurdere og reflektere over tegnspråklige sakprosatekster fra ulike fagområder
 • vurdere troverdighet og resonnement i argumentasjon, kildebruk og henvisninger i tegnspråktekster
 • avlese og bygge på andres innspill ved å stille relevante oppfølgingsspørsmål og tilpasse responsen til kommunikasjonssituasjonen
 • bruke saklige argumenter og retoriske virkemidler i presentasjoner tilpasset ulike mottakere
 • bruke teknologi og digitale ressurser på en hensiktsmessig måte i utforming av tegnspråktekster
 • utforske og reflektere over tegns beskrivende, utpekende og avbildende funksjon og sammenligne med skriftspråk
 • utforske og bruke ferdigheter i internasjonal tegnkommunikasjon for å kunne oppsøke og kommunisere med tegnspråklige på internasjonale tegnspråkarenaer
 • utforske og presentere ulike lands nasjonale tegnspråk og reflektere over betydningen tegnspråkets status har for språk, historie, kultur og identitet
 • analysere, tolke og sammenligne ulike tegnspråktekster og reflektere over hvordan konteksten påvirker teksttolkningen
 • bruke fagspråk i tegnspråktekster og i utforskende samtaler, diskusjoner og presentasjoner om tegnspråklige emner
 • uttrykke seg presist og nyansert og mestre språklige formkrav i muntlig samhandling og tegnspråklig tekstskaping
 • produsere fagartikler som gjør rede for og drøfter emner knyttet til tegnspråk og døvekultur
 • utforske og reflektere over språksituasjonen og språkpolitikken i Norge i dag og gjøre rede for den historiske bakgrunnen
 • gjøre rede for språklig variasjon og språkendring i Norge i dag og drøfte sammenhenger mellom språk, kultur og identitet
 • gjøre rede for rettigheter til tolk i høyere utdanning og arbeidsliv

Underveisvurdering

Standpunktvurdering