Dárogiela mearkagiela (NOR04‑05)
Gealbomihttomearit ja árvvoštallan

Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit maŋŋá Jo3 oppalaš studerengelbbolašvuođa lasáhus

 • analyseret
  mearkagiellateavsttaid iešguđetlágan šáŋŋeriin ja reflekteret
  maid árvooainnuid teavsttat ovddastit
 • analyseret
  ja árvvoštallat
  mearkagielalaš áššeprosateavsttaid iešguđetlágan fágasurggiin ja reflekteret
  daid birra
 • árvvoštallat
  ákkastallama, gáldogeavaheami ja mearkagiellateavsttaid čujuhemiid luohtehahttivuođa ja resonnemeantta
 • lohkat ja bargat viidáseappot earáid cealkámušaiguin go jearrá áigeguovdilis čuovvolangažaldagaid ja heiveha máhcaheami gulahallandilálašvuhtii
 • geavahit
  áššálaš ákkastallamiid ja retoralaš váikkuhangaskaomiid ovdanbuktimiin mat leat heivehuvvon iešguđetlágan vuostáiváldiide
 • geavahit
  teknologiija ja digitála resurssaid jierpmálaš láhkai go ráhkada mearkagiellateavsttaid
 • suokkardit
  mearkkaid válddaheaddji, čujuheaddji ja govvideaddji funkšuvnna ja reflekteret
  daid birra ja buohtastahttit
  čállingielain
 • suokkardit
  ja geavahit
  gálggaid riikkaidgaskasaš mearkagulahallamis vai máhttá váldit oktavuođa ja gulahallat mearkagielagiiguin riikkaidgaskasaš mearkagiellaarenain
 • suokkardit
  ja ovdanbuktit iešguđet riikkaid nationála mearkagielaid ja reflekteret
  mearkagiela stáhtusa mearkkašumis gillii, historjái, kultuvrii ja identitehtii
 • analyseret
  , dulkot
  ja buohtastahttit
  iešguđetlágan mearkagiellateavsttaid ja reflekteret
  mo konteaksta váikkuha teakstadulkomii
 • geavahit
  fágagiela mearkagiellateavsttain ja suokkardeaddji ságastallamiin, digaštallamiin ja ovdanbuktimiin mearkagielalaš fáttáid birra
 • ovdanbuktit dárkilit ja máŋggabealálaččat ja hálddašit gielalaš hápmegáibádusaid njálmmálaš ovttasdoaibmamis ja mearkagielalaš teakstaráhkadeamis
 • ráhkadit fágaartihkkaliid mat čilgejit ja ságaškuššet fáttáid mat gusket mearkagillii ja bealjehemiid kultuvrii
 • suokkardit
  gielladili ja giellapolitihka Norggas dál ja reflekteret
  dan birra ja čilget historjjálaš duogáža
 • čilget gielalaš variašuvnna ja giellarievdama Norggas dál ja ságaškuššat
  giela, kultuvrra ja identitehta oktavuođaid
 • čilget dulkavuoigatvuođa alit oahpus ja bargoeallimis

Dađistaga árvvoštallan

Oppalaš árvvoštallan