Dárogiela mearkagiela (NOR04‑05)
Gealbomihttomearit ja árvvoštallan

Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit maŋŋá Jo3 oppalaš studerengelbbolašvuođa lasáhus

 • analyseret mearkagiellateavsttaid iešguđetlágan šáŋŋeriin ja reflekteret maid árvooainnuid teavsttat ovddastit
 • analyseret ja árvvoštallat mearkagielalaš áššeprosateavsttaid iešguđetlágan fágasurggiin ja reflekteret daid birra
 • árvvoštallat ákkastallama, gáldogeavaheami ja mearkagiellateavsttaid čujuhemiid luohtehahttivuođa ja resonnemeantta
 • lohkat ja bargat viidáseappot earáid cealkámušaiguin go jearrá áigeguovdilis čuovvolangažaldagaid ja heiveha máhcaheami gulahallandilálašvuhtii
 • geavahit áššálaš ákkastallamiid ja retoralaš váikkuhangaskaomiid ovdanbuktimiin mat leat heivehuvvon iešguđetlágan vuostáiváldiide
 • geavahit teknologiija ja digitála resurssaid jierpmálaš láhkai go ráhkada mearkagiellateavsttaid
 • suokkardit mearkkaid válddaheaddji, čujuheaddji ja govvideaddji funkšuvnna ja reflekteret daid birra ja buohtastahttit čállingielain
 • suokkardit ja geavahit gálggaid riikkaidgaskasaš mearkagulahallamis vai máhttá váldit oktavuođa ja gulahallat mearkagielagiiguin riikkaidgaskasaš mearkagiellaarenain
 • suokkardit ja ovdanbuktit iešguđet riikkaid nationála mearkagielaid ja reflekteret mearkagiela stáhtusa mearkkašumis gillii, historjái, kultuvrii ja identitehtii
 • analyseret, dulkot ja buohtastahttit iešguđetlágan mearkagiellateavsttaid ja reflekteret mo konteaksta váikkuha teakstadulkomii
 • geavahit fágagiela mearkagiellateavsttain ja suokkardeaddji ságastallamiin, digaštallamiin ja ovdanbuktimiin mearkagielalaš fáttáid birra
 • ovdanbuktit dárkilit ja máŋggabealálaččat ja hálddašit gielalaš hápmegáibádusaid njálmmálaš ovttasdoaibmamis ja mearkagielalaš teakstaráhkadeamis
 • ráhkadit fágaartihkkaliid mat čilgejit ja ságaškuššet fáttáid mat gusket mearkagillii ja bealjehemiid kultuvrii
 • suokkardit gielladili ja giellapolitihka Norggas dál ja reflekteret dan birra ja čilget historjjálaš duogáža
 • čilget gielalaš variašuvnna ja giellarievdama Norggas dál ja ságaškuššat giela, kultuvrra ja identitehta oktavuođaid
 • čilget dulkavuoigatvuođa alit oahpus ja bargoeallimis

Dađistaga árvvoštallan

Oppalaš árvvoštallan