Musikk (MUS01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 7. trinn

 • utøve eit repertoar av musikk, song, andre vokale uttrykk og dans frå samtida og historia
 • utforske
  og
  drøfte
  korleis musikk frå fortida påverkar musikken i dag
 • øve inn og framføre song og musikk, i samspel eller individuelt, gehørbasert og ved bruk av enkle notasjonsteknikkar
 • lytte, eksperimentere og skape nye uttrykk med instrument, kropp, stemme eller lyd frå andre kjelder, og
  presentere
  resultatet
 • bruke
  teknologi og digitale verktøy til å skape, øve inn og arbeide vidare med musikk
 • bruke
  fagomgrep i beskriving av og refleksjon over arbeidsprosessar, resultat, musikalske uttrykk og verkemiddel
 • utforske
  og formidle musikalske opplevingar og erfaringar
 • undersøkje korleis kjønn, kjønnsroller og seksualitet blir framstilt i musikk og dans i det offentlege rommet, og skape uttrykk som utfordrar stereotypiar
 • reflektere
  over korleis musikk kan spele ulike roller for utvikling av identiteten til individ og grupper

Undervegsvurdering