Musikk (MUS01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 10. trinn

 • utøve eit variert repertoar av musikk, song, andre vokale uttrykk og dans
 • reflektere
  over korleis musikalske tradisjonar, inkludert samiske musikktradisjonar, blir bevarte og fornya
 • samarbeide
  med andre om å planleggje
  og gjennomføre
  øvingsprosessar kor det inngår sjølvvald song, andre vokale uttrykk, spel på instrument eller dans, og formidle resultatet i gruppe eller individuelt
 • skape og programmere musikalske forløp ved å eksperimentere med lyd frå ulike kjelder
 • utforske
  og formidle musikalske opplevingar og erfaringar, og reflektere
  over bruk av musikalske verkemiddel
 • lytte og prøve ut ulike uttrykk og grunngi val i skapande prosessar frå idé til ferdig resultat
 • bruke
  gehør og notasjonsteknikkar som støtte i skapande arbeid
 • bruke
  relevante fagomgrep i skapande arbeid og i refleksjon over prosessar og resultat
 • utforske
  og reflektere
  over korleis musikk, song og dans som estetiske uttrykk er påverka av og uttrykk for historiske og samfunnsmessige forhold, og skape musikalske uttrykk som tek opp utfordringar i samtida
 • utforske
  og drøfte
  kva betydning musikken og dansen har i samfunnet, og etiske problemstillingar knytte til musikalske ytringar og musikkulturar

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering