Matematikk P (MAT08‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter matematikk 1P

 • lese, hente ut og
  vurdere
  matematikk i tekstar om situasjonar frå lokalmiljøet, gjere berekningar knytte til dette og
  presentere
  og argumentere for resultata
 • utforske
  korleis ulike premissar vil kunne påverke korleis matematiske problem frå samfunnsliv og arbeidsliv blir løyste
 • modellere situasjonar knytte til tema frå samfunnsliv og arbeidsliv,
  presentere
  og argumentere for resultata og for når modellane er gyldige
 • identifisere variable storleikar i ulike situasjonar og
  bruke
  dei til utforsking og generalisering
 • tolke
  og
  bruke
  formlar som gjeld samfunnsliv og arbeidsliv
 • bruke
  prosent, prosentpoeng, promille og vekstfaktor i utrekningar og
  presentere
  og grunngi løysingar
 • utforske
  ,
  beskrive
  og
  bruke
  omgrepa proporsjonalitet og omvend proporsjonalitet
 • tolke
  og
  bruke
  samansette måleiningar i praktiske samanhengar og velje eigna måleining
 • tolke
  og
  bruke
  funksjonar i matematisk modellering og problemløysing
 • planleggje
  , utføre og
  presentere
  sjølvstendig arbeid knytt til modellering og funksjonar innanfor samfunnsfaglege tema
 • bruke
  digitale verktøy i utforsking og problemløysing knytt til eigenskapar ved funksjonar, og diskutere løysingane
 • tolke
  og rekne med rotuttrykk, potensar og tal på standardform

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering