Kompetansemål og vurderingMatematikk P (MAT08‑01)

Samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter matematikk 1P-Y for restaurant- og matfag

 • vurdere
  val knytte til personleg økonomi og
  reflektere
  over konsekvensar av å ta opp lån og å
  bruke
  kredittkort
 • tolke
  og
  bruke
  formlar som gjeld daglegliv og yrkesliv
 • tolke
  og
  bruke
  samansette måleiningar i praktiske samanhengar og velje eigna måleining
 • innhente data frå praksisfeltet, gjere overslag og berekningar og lage formålstenlege framstillingar av resultata og
  presentere
  desse
 • lese,
  bruke
  og lage rekneark i arbeidet med budsjett, anbod og kostnadsberekning knytt til restaurant- og matfag, og
  vurdere
  korleis ulike faktorar påverkar resultatet
 • tolke
  og rekne med nærings- og energiinnhald, og rekne om mellom ulike samansette einingar knytte til restaurant- og matfag

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering