Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter matematikk 1P-Y for informasjonsteknologi og medieproduksjon

 • vurdere
  val knytte til personleg økonomi og reflektere
  over konsekvensar av å ta opp lån og å bruke
  kredittkort
 • tolke
  og bruke
  formlar som gjeld daglegliv og yrkesliv
 • tolke
  og bruke
  samansette måleiningar i praktiske samanhengar og velje eigna måleining
 • innhente data og behandle store datasett, gjere berekningar og lage formålstenlege framstillingar av resultata og presentere
  desse
 • lese, bruke
  og lage rekneark i arbeidet med budsjett, anbod og kostnadsberekning knytt til informasjonsteknologi og medieproduksjon, og vurdere
  korleis ulike faktorar påverkar resultatet
 • utforske
  og bruke
  geometriske former og forhold og bruke
  det i design og produktutvikling

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering