Matematikk P (MAT08‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter matematikk 1P-Y for elektro og datateknologi

 • vurdere
  val knytte til personleg økonomi og
  reflektere
  over konsekvensar av å ta opp lån og å
  bruke
  kredittkort
 • tolke
  og
  bruke
  formlar som gjeld daglegliv og yrkesliv
 • tolke
  og
  bruke
  samansette måleiningar i praktiske samanhengar og velje eigna måleining
 • bruke
  ulike strategiar for å løyse likningar
 • gjere greie for
  definisjonane av sinus, cosinus og tangens,
  tolke
  definisjonane grafisk og knyte dei til døme frå elektro og datateknologi
 • bruke
  trigonometri til å rekne ut lengder, vinklar og areal i trekantar i problemløysing innanfor elektro og datateknologi

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering