Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter matematikk 1P-Y for elektro og datateknologi

  • vurdere val knytte til personleg økonomi og reflektere over konsekvensar av å ta opp lån og å bruke kredittkort
  • tolke og bruke formlar som gjeld daglegliv og yrkesliv
  • tolke og bruke samansette måleiningar i praktiske samanhengar og velje eigna måleining
  • bruke ulike strategiar for å løyse likningar
  • gjere greie for definisjonane av sinus, cosinus og tangens, tolke definisjonane grafisk og knyte dei til døme frå elektro og datateknologi
  • bruke trigonometri til å rekne ut lengder, vinklar og areal i trekantar i problemløysing innanfor elektro og datateknologi

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering