Matematikk P (MAT08‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter matematikk 1P-Y for frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

 • vurdere
  val knytte til personleg økonomi og
  reflektere
  over konsekvensar av å ta opp lån og å
  bruke
  kredittkort
 • tolke
  og
  bruke
  formlar som gjeld daglegliv og yrkesliv
 • tolke
  og
  bruke
  samansette måleiningar i praktiske samanhengar og velje eigna måleining
 • innhente data frå praksisfeltet, gjere overslag og berekningar og lage formålstenlege framstillingar av resultata og
  presentere
  desse
 • lese,
  bruke
  og lage rekneark i arbeidet med budsjett, anbod og kostnadsberekning knytt til frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, og
  vurdere
  korleis ulike faktorar påverkar resultatet
 • utforske
  og
  bruke
  eigenskapane ved geometriske figurar og rekne ut lengder, vinklar, areal, volum, forhold og målestokk i problemløysing innanfor frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering