Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter matematikk 1P-Y for bygg- og anleggsteknikk

 • vurdere
  val knytte til personleg økonomi og reflektere
  over konsekvensar av å ta opp lån og å bruke
  kredittkort
 • tolke
  og bruke
  formlar som gjeld daglegliv og yrkesliv
 • tolke
  og bruke
  samansette måleiningar i praktiske samanhengar og velje eigna måleining
 • innhente data frå praksisfeltet, gjere overslag og berekningar og lage formålstenlege framstillingar av resultata og presentere
  desse
 • lese, bruke
  og lage rekneark i arbeidet med budsjett, anbod og kostnadsberekning knytt til bygg- og anleggsteknikk, og vurdere
  korleis ulike faktorar påverkar resultatet
 • utforske
  og bruke
  eigenskapane ved geometriske figurar, målestokk og trigonometri til å berekne lengder, vinklar og areal i problemløysing innanfor bygg- og anleggsfag

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering