Matematikk R (MAT03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter matematikk R1

 • planlegge
  og
  gjennomføre
  et selvstendig arbeid med reelle datasett knyttet til naturvitenskapelige temaer og forhold, og
  analysere
  og
  presentere
  funn
 • forstå
  begrepene vekstfart, grenseverdi, derivasjon og kontinuitet, og
  bruke
  disse for å løse praktiske problemer
 • bruke
  ulike strategier for å
  utforske
  og bestemme grenseverdier til funksjoner, og
  utforske
  og argumentere for anvendelser av grenseverdier
 • bestemme den deriverte i et punkt geometrisk, algebraisk og ved numeriske metoder, og gi eksempler på funksjoner som ikke er deriverbare i gitte punkter
 • analysere
  og
  tolke
  ulike funksjoner ved å
  bruke
  derivasjon
 • anvende
  derivasjon til å
  analysere
  og
  tolke
  egne matematiske modeller av reelle datasett
 • utforske
  og
  forstå
  regneregler for potenser og logaritmer, og
  bruke
  ulike strategier for å løse eksponentialligninger og logaritmeligninger
 • modellere og
  analysere
  eksponentiell og logistisk vekst i reelle datasett
 • gjøre rede for
  og argumentere for om en funksjon er kontinuerlig eller diskontinuerlig i et punkt i et definisjonsområde, og gi eksempler på anvendelser av diskontinuerlige funksjoner
 • utforske
  ,
  analysere
  og derivere ulike funksjoner og deres omvendte funksjoner, og
  gjøre rede for
  egenskaper til og sammenhenger mellom slike funksjoner
 • anvende
  parameterframstillinger til linjer og
  bruke
  parameterframstillinger til å løse naturvitenskapelige problemer
 • forstå
  begrepet vektor og regneregler for vektorer i planet, og
  bruke
  vektorer til å beregne ulike størrelser i planet

Underveisvurdering

Standpunktvurdering