Kunst og handverk (KHV01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 10. trinn

 • utforske
  moglegheiter innanfor handverksteknikkar og eigna teknologi ved å arbeide vidare med og samanføye harde, plastiske og mjuke materiale
 • vurdere
  haldbarheita til materiale og moglegheiter for reparasjon og gjenbruk, og
  bruke
  ulike verktøy og materiale på ein formålstenleg og miljømedviten måte
 • utvikle
  løysingar gjennom ein stegvis designprosess og
  vurdere
  haldbarheit, funksjon og estetisk uttrykk
 • utforske
  korleis digitale verktøy og ny teknologi kan gi moglegheiter for kommunikasjonsformer og opplevingar i skapande prosessar og produkt
 • visualisere form ved hjelp av frihandsteikningar, arbeidsteikningar, modellar og digitale verktøy
 • analysere
  korleis identitet og stadtilhøyrsel blir kommunisert i arkitektur, klestradisjonar, kunst eller gjenstandar, og integrere kulturelle referansar i eige skapande arbeid
 • undersøkje korleis kunst, inkludert samisk kunst, kan bidra i samfunnskritikk, og skape kunstuttrykk som belyser utfordringar i eiga samtid
 • reflektere
  kritisk over visuelle verkemiddel og eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i ein skapande prosess
 • lage skisser til fornying av lokale omgivnader og modellere arkitektoniske løysingar som tek vare på ulike behov og interesser
 • fordjupe seg i ei visuell uttrykksform og/eller ein handverksteknikk,
  utforske
  moglegheiter gjennom praktisk skapande arbeid og
  presentere
  val frå idé til ferdig resultat

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering