Kunst og handverk (KHV01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 4. trinn

 • bruke
  handverktøy og samanføyingsteknikkar i tre, leire og tekstil på ein miljømedviten og trygg måte
 • prøve ut ulike idear og moglegheiter i gjenbruksmateriale og formidle til andre korleis ein i eigen kvardag kan bidra til å ta vare på natur og miljø
 • gjennomføre
  kunst- og designprosessar ved å søkje inspirasjon, utforske
  moglegheiter, gjere val og lage eigne produkt
 • undersøkje korleis tradisjonshandverk, inkludert samisk handverk, utnyttar eigenskapar i naturmateriale, og bruke
  erfaringar til å lage enkle bruksgjenstandar
 • samtale om bruk, funksjon og materialval i ulike bygningar og lage skisser med forslag til ny arkitektur
 • tolke
  former og symbol frå ulike kulturar og bruke
  desse i visuelle uttrykk
 • teikne form og djupn ved bruk av verkemiddel som overlapping og forminsking
 • bruke
  enkle komposisjonsprinsipp i fotografi og digitale verktøy
 • utforske
  mangfald i motiv og visuelle uttrykk i kunst frå ulike verdsdelar og lage ein digital presentasjon
 • formidle og vise fram eige arbeid gjennom utstilling

Undervegsvurdering