Kunst og handverk (KHV01‑02)
Tverrfaglege tema

Folkehelse og livsmeistring

Demokrati og medborgarskap

Berekraftig utvikling