Kunst og handverk (KHV01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 7. trinn

 • bruke ulike handverktøy og elektriske verktøy for å arbeide vidare med og samanføye harde, plastiske og mjuke materiale på ein trygg og miljømedviten måte
 • undersøkje materiala i ulike gjenstandar og vurdere funksjon, haldbarheit og moglegheiter for reparasjon og gjenbruk
 • byggje og eksperimentere med stabile konstruksjonar
 • bruke ulike strategiar for idéutvikling og problemløysing
 • bruke digitale verktøy til å planleggje og presentere prosessar og produkt
 • teikne form, flate og rom ved hjelp av verkemiddel som kontrastar, skugge, proporsjonar og perspektiv
 • utforske og reflektere over korleis kjensler og meiningar blir viste i kunst og bruke symbolikk og farge til å uttrykkje kjensler og meiningar i eigne arbeid
 • analysere visuelle verkemiddel i ulike medium og belyse eit aktuelt tema gjennom foto eller infografikk
 • beskrive mangfaldet i klestradisjonar eller gjenstandar, inkludert samiske, og lage eit produkt med inspirasjon frå kulturarv
 • undersøkje korleis kjønnsroller blir viste i kulturelle uttrykk før og no, og lage visuelle uttrykk som utfordrar stereotypiar
 • bruke programmering til å skape interaktivitet og visuelle uttrykk
 • designe og lage ei utstilling som viser fram prosess og produkt

Undervegsvurdering